Józsué világ evangélizáció
Kursus 1-9

                                                             

                                        

                                                 "A GYÖZELEM ÉLETE"

     

                                                      8 LECKE

 

                                          EIö VÍZNEK FOLYAMAI

 

                                            Hans Hofman, Evangélista

 

 

Kedves Testvér, vagy Testvérnö!
Az elözö leckében megláhattuk Isten nagyságának egy kicsi részét.

A Mózes I.könyvében láttuk, hogy egy nemzet, amely nagy szükségben

volt, hogyan kiáltott Istenhez, és miközben ök még imádkoztak, Isten

egy masszív megmenekülési módot tervelt ki számukra.

Ehhez azt is látta, hogy egy Férfi, akit Mózesnek hívtak született és

ö vezette egész életében ezt a népet. Isten formálta, képezte Mózest

azáltal, hogy mindig szembe állította öt a saját emberi készletével és

erejével, az ö saját hibáival és hiányosságaival, mindazideig, amíg

Isten elrendelte, és elhívta Mózest egy misszióra, amelyröl az egész

világon beszéltek a mai napig is. Es amely által Isten szu­verén

hatalma, nagysága és ereje a megmentésre ismeretessé válhat.

 

Azt is látjuk Mózes elhivatásában, hogy összehasonlította az ö saját,

korlátolt erejét Isten tervével és megállapította, hogy ö túl kicsi és

gyenge elvégezni azt a feladatot, amelyet Isten rábízott!

 

De valahányszor Isten nekünk feladatot ad, ö sohasem méri azt a mi

saját képességeinkhez, hanem azt akarja, hogy szemeinket arra

fordítsuk, AKI MEGBIZOTT MINKET - A HATALMAS ISTEN! Ez az Ö

terve, az Ö missziója, és hogy ezeket a célokat elvégezhess­ük.

/Olvasd el a célokkal kapcsolatban az 1.Ján.3:8/8-at, Ján.3:16-ot

és 2.Pét.3:9!/ Amikor az Úr Jézus a Márk 16-ban tanítványainak a

parancsot adta -"Tegyetek tanítványokká minden nemzetet és

prédikáljátok az Evangéliumot", Jézus nem nézte a tanítványok

képességét, sem az ó hirúket sem nézte, annál is inkább sem,

mert nem valami sokat igérök voltak. Mindannyian elhagyták Jézust

az Ö elfogatásakor, és a ke­resztre feszítésekor.

Azoknak sem hittek, akik látták Jézust feltámadott testben az Ö

feltámadása UTÁN.

 

Jézus a szemükre vetette a Márk 16:14-ben az ö "hitet­lenségüket"

és "szivük keménységet". És azonnal megadja ennek a csoportnak,

kb.120 férfi és nö, a legnagyobb parancsolatott, amely Isten

parancsolata, amelyet valaha is adott embernek. Hogyan tehetett Ö,

Jézus ilyen dolgot? Jézus nem az embert nézte. Nem azt nézte,

hogy kik vagy mik azok az emberek, vagy mik voltak, hanem azt

nézte, hogy "MIT TEHET /formálhat /BELÖ­LÜK, és mit tehet általuk

MIUTÁN elnyerték a Szentlelket.

 

Második parancsot is kaptak, amint a Csel.1:4-8 versekben olvassuk.

HATALMAT nyertek MIUTÁN a Szentlélek eljött rájuk /Csel.1:8/.

Nos a Szentlélek eljött, és ti is nyerhettek hatalmat ma, ha kéritek

Istent ezért. /Ján.14:13,14/. Tehát ha mi az Ur Jézussal járunk és

engedelmesen 

 

követjük az Ö vezetését és teljesítjük az Ö parancsát, akkor Ö

kinyilatkoztatja és véghez viszi az Ö Igéjét, vagyis betel­jesíti az Ö

igéreteit bennünk és rajtunk keresztül is. Ezért meg kell tanulnunk

adni olyan mértékkel, amilyen mértékkel Ö ad, ahelyett, hogy

emberi mértékkel adnánk. Te is, és en is arra hivattatunk el, hogy

Isten jóságát, az Ö hatalmas munká­jat hirdessük, és teljesítsük

 Isten nagy parancsát.

 

A világ csak akkor fogja meglátni és felismerni isten na­gyságát,

ha te helyet adsz szivedben Isten számára, hogy dolgozhasson

 rajtad keresztül, ha te Vele együtt dolgozol tökéletes egységben.

Mindez az értelemnek olyan komoly és radikális magatartását

kivánja, mint amilyen az ur Jézusnak is volt amíg a Földön járt.

/Ján.17:16-23, és 1.Ján.2:6/.

 

KERDESEK

 

1. Mit mond Jézus a Luk.6:38/b -ben az adakozás mértékéról?

    ......................................................................................................... 

2. Eféz.4:7 arról a kegyelemról szól, amit mi kaptunk Is­tentól. Melyik
     mértéket használja Isten itt? ..........................................................

 

3. Az Eféz.4:13 a kegyelemról beszél, amelyet nyertünk, vagyis a

    Krisztus ......................................................................... mértékéról.

 

4. Melyik ÖT fontos szolgálatot adta Isten az Ö gyülek­ezetének, az Ö

    követóinek? Eféz.4:11  1.                                 2.                             

    3.                               4.                                  5.                            

  

5. Mi Isten célja azzal, hogy ezeket a szolgálatokat adta az ö

    gyülekezetének? Efez.4:12. ................................................................

    ..............................................................................................................

 

6. Mi a célja a nevelésnek, képzésnek és építésnek, amelyet ezeknek a

    vezetóknek kellett adniuk a gyülekezeteknek, amelyek Jézus

    Krisztuséi. Eféz.4:14. ...........................................................................

    ...............................................................................................................

 

7. És mi a fö cél, amit Isten el akar érni az Eféz.4:16-ban? ....................

    ...............................................................................................................

 

8. Annak a ténynek a birtokában hogy Isten helyre akarja állítani a

    tökéletes egységet Közötte és az Ö gyülekezete között, Ö azt is

    akarja, hogy ez az egység az ö szeretetét a világ felé kifejezze.

    Ahhoz, hogy Isten szeretete dolgozhasson rajtad keresztül,

    ahhoz különbözó dolgoknak a jó megértésében kell lenned.

    Ezért Isten rendelt evangélistákat, pásztorokat, prófétákat,

    apostolokat és tanítókat, hogy téged és engem tanítsanak.

     Mit mond Isten, hogy miben vagy te? 1.Kor.3:16.

    .................................................................................................................

9. HOGYAN kell neked, mint hivónek viselkedned a vilag felé? Ef.4:20-24.

    .................................................................................................................

10. Mit kell levetkezned az Ef.4:22 szerint?

     .................................................................................................................

11. Mért kell ezeket levetkezned? 1.Kor.3:17.

      ................................................................................................................

12. Minek nevez téged Isten az 1.Kor.3:9-ben?

      .................................................................................................................

13. Miért olyan fontos az értelmünk megújulása? Róm.8:6.

     ..................................................................................................................

14. Mit mond erröl Jézus a Ján.6:63-ban?

      .................................................................................................................

15. Jézus azt mondta, hogy azok, akik hittel jönnek öhozzá, Szentlelket

       fognak nyerni. Mi fog azután azokon a hivökön keresztül áramlani?

      Ján.7:38. ..................................................................................................

 

16. Ján. 4:10,14-ben Jézus kétféle vízról beszél. Az a víz, amelyre

      a fizikai testünknek van szüksége, és az ELÖVIZRÖL beszél,

      amelynek egy új rendkivüli hatása lesz, és amelynek örök értéke

      van, és örök életet jelent. KIRÖL beszel itt Jézus? Ján.7:38,39.

      ..................................................................................................................

17. A lecke, amelyet ebból megtanulhatunk az, hogy a mi emberi

     forrásaink korlátoltak, és állandóan ujratöltésre van szükség­ünk.

     Ez sok erófeszítésbe és anyagiakba is kerül, úgy a fizi­kai és

     anyagi vonatkozású dolgokban egyaránt.

     És eredmény képpen az örökkévalóságból semmit sem nyerünk,

     sót saját magunkból is csak veszítünk. Más szóval, nem Isten

     mértékével mérünk. Jézus Krisztus az ELÖVIZ, és Ö megigérte a

     Szentlelket mindenkinek, aki hisz Benne. Ez azt jelenti, hogy az

     Ö FELTA­MADOTT EREJE fog áradni rajtad keresztül, mint az

     élóviznek folyamai. Az Ö célja az, hogy "ELETUNK" legyen az Ö

     mértéke szerint. Mit mond Jézus, hogy ki Ö? Ján.11:25.

     ....................................................................................................................

18. Mit mond Jézus a Ján.14:6-ban? .............................................................

      ...................................................................................................................

19. Ha szereted Jézust, mit fogsz megtartani, vagy teljesíte­ni? Ján.14:23.

      ...................................................................................................................

 

20. Ha megtartod Isten igéjét és hiszel és aszerint cseleks­zel, Ki fog

      eljönni és élni benned? Ján.14:23. ............................................................

      ....................................................................................................................

21. KI tanít meg minden dologra? Ján.14:26.

      ....................................................................................................................

22. A Ján.6:27-ben Jézus azt mondja, hogy, "Ne e világ mulandó

     gazdagságáért munkálkodjatok, hanem az eledelért, amely

     megma­rad örökre, amelyet az Embernek Fia ad nektek."

     Azután követ­kezik a kérdés, "Mit mondott Jézus, hogy mit kell nekünk

     tennünk? Ján.6:28,29. ..................................................................................

     .......................................................................................................................

23. Miért szálott Jézus alá a mennyból? Ján.6:38. ...........................................

      ......................................................................................................................

24. Mi az Atya akarata? Ján.6:38,39 ..................................................................

      ......................................................................................................................

 

25. Isten az Atya és az O Fia egy és ugyanazon céllal rendel­keznek

     " HOGY BOVOLKODO ELETUNK LEGYEN " Olyan élet, amely ISTEN

    MERTEKE SZERINT mért. Tehát, ha te a Jézussal való

    kapcsolatodban egy vagy Jézussal, és az Atyával, és keresed,

    hogy tehessed az O akaratát, és az O gondolataival gondolko­zol, akkor

    O rajtad keresztül továbbítja az ELETET. KI fog ebben téged segíteni

    és ki fog téged tanítani? 1.Ján.2:27 ....................................................................

    ..........................................................................................................................

 

     " HA TI MEGMARADTOK AZ EN BESZEDEIMBEN BIZONYARA AZ EN

           TANIT­VANYAIM VAGYTOK. AKKOR ISMERNI FOGJATOK AZ

       IGAZSAGOT ES AZ IGAZSAG SZABADOKKA TESZ BENNETEKET."

                                                    Ján.3:31b-32.

 

Készülésképpen a következó leckéhez, olvassátok el a Móz.28-40

részeket és a Lukács evangéliumát. Fejból tanuljátok meg:

Ján.6:38-40, 14:26, 14:23, 14:13,14.

 

9 LECKE "ISTEN SZENT NEMZETE"