Józsué világ evangélizáció

Kursus 1-9

                                                             

                                        

                                                        "A GYÖZELEM ÉLETE"

     

                                                           7 LECKE

 

                                   ISTEN MINDENHATÓ KARJA

 

                                                  Hans Hofman, Evangélista

 

Kedves Barátom!

 

A Mózes II. Könyvében van néhány nagyon fontos lecke számun­kra, amelyet meg

kell hogy tanuljunk. Ennek a leckének kezdé­seként olvasd el az elsó 4 részt,

és a 14. részt! Ilyen módon rá fogsz jönni, hogy az Ur hatalmas arra, hogy az Ö

áldását növelje rajtad.

 

Az 1.fejezetböl láthatjuk, hogy egy egész nemzet egy kis népcs­oportból fejlödött

ki. "Isten nemzete." Ez a nemzet nem a saját földjén élt, hanem Egyiptomban.

A gyors növekedés okaké­nt, a Kormány, /aki nem szolgálta Istent/ elkezdett

félni, hogy egy napon elfogja veszíteni a hatalmát. A félelem a sátán számára

utat nyit, hogy bemutatkozzon, mint gyilkos, hazug, büszke stb. Mindezt

 teszi az ember szivében. Ez történt Fáraó­val is, az Egyiptom uralkodójával.

/II, Móz.1:8-16./ A bába /szülésznó/ oda volt rendelve mellé, hogy végrehajtsa a

gyil­kosságokat. De ezekaz asszonyok FELTEK AZ ISTENT és nem

enge­delmeskedtek ennek a sátáni parancsnak, és az Ur megáldot­ta az ó

ISTEN IRANTI ENGEDELMESSEGUKET Isten mindig megjutal­mazza az

engedelmességet! II.Móz.1:20-22. - Azután pedig a 2. rész 11-15. versekben

egy másik eseményt találunk, amely annak az elvét erósíti meg, hogy

engedelmeskedni kell és Istennek alárendelni magunkat. Itt láthatjuk Mózest,

aki teljes uralmat enged az "érzéseinek" és "érzelmeinek" ahelyett, hogy Istent

KERESTE volna és az Ö megmentési tervét. Mert elkövette azt a hibát, hogy

a saját emberi megoldásait alkalmazta és saját kézbe ragadott dolgokat, így

 elveszítette a szabadságát. A félelem és aggódás büntetéssel jár együtt.

A TÖKÉLETES SZERE­TET KIÖZI A FÉLELMET !! 1.Ján.4:18.

 

Mózesnek meg kellett tanulnia az érzéseit és érzelmeit a SZENT LELEKNEK

alárendelni. A testi fegyverzet SOHASEM hoz gyózel­met, hanem félelmet,

leveretést, szúkölködést és romlást. /lásd,II.Móz.3:19/. Mózes II. Könyvében

Mózes elhivatásáról olvasunk. Isten az Ö maga idejében hív el és bíz

meg bennünk­et. Isten látta az Ö népének a meggyaláztatását, fájdalmát,

üldöztését, szenvedését. Mert Istenhez KIÁLTOTTAK SEGITSÉGÉRT /2:23/ és

Isten látta és hallota, mert Ö azt akarja, hogy Öt segítségül hívjuk, aki megment,

és kirendel egy utat nekünk. /3:15/ Isten megjutalmazza azokat, akik öszintén

keresik Öt. Nem csak akkor, természetesen, amikor bajban vagyunk, hanem

mindenkor. Jó és rossz idóben. /3:20/. Isten az Ö saját idejé­hez alkalmazkodik.

Ö az egyedüli, Aki minden körülményünket lát, és Aki mindent tud, a mi lelkünk

ellenségéról, a sátán­ról, vala­mint a saját nagyon korlátolt látásunkba esik. Isten

mindig hatalmasabb, mert Ö mindent lát.

A II.Móz.4. részében látjuk amint Isten a nagy megbizatást adja Mózesnek és

 

miközben ezt teszi, elkezd felelni a segítségért való kiált­áso­kra. A 4. részben

Mózes egy érvelésbe /vitába/ kezd Isten­nel, amelyet emberi szemszögból tekintve

nagyon meglehet érteni. - "Mi történik, ha nem hisznek nekem, és nem fognak

rám figyel­ni?" /4:1/. Azután azt is láthatjuk, amikor Isten hív, az NEM az

ember saját munkája, hanem az Isten hívása az ö számára, és a munka

ISTEN MUNKÁJA marad. Isten azt igérte, hogy jelekkel és csodákkal fog

dolgozni. /3:20, 4:2-7, Márk 16:14-18/. Ez nem a gyönyörü szavakon múlik,

amelyeket mi mondunk, vagy a tanulmányozott taktikák, amivel rendel­kezünk,

- "ISTEN KEZE, amely a SZENT LELEK EREJE által velünk múködik és

általunk dolgozik. A hited csatornáján keresztül a szavak jeleket és csodákat

teremtenek." /Márk 16:14-18/ és /Jóel 2. rész, stb./

 

A testi kéz mindig túl rövid, azonban Isten keze SOHA nem túl rövid, hogy

megmentsen és kiutat rendeljen. Néhányan / talán te is jelenleg/ elnyomott

helyzetben vannak és a normális élet­tól, amelyet Isten akar hogy legyen,

politikai diktátorság miatt, vagy istentelen politikai helyzet miatt.

De lehet az betegség is, vagy szenvedély vagy anyagi problémak, ezek mind

elny­omáshoz és szolgasághoz vezetnek. A testi kéz a következó

formákban lehetséges: varázslás, okultismus, természeti módsz­erek, technikai

meditációk, / jóga, transzcendensek stb./ Mind, mind mélyebbre viszik az

EMBERT bele a szolgaságba.

 

Csakis Izráel Istene adhat az embernek TELJES (100%) meg­mentést az O Fián,

JEZUS KRISZTUSON keresztül!! Te is, mint Isten gyermeke, arra hivattatál el,

hogy prédikáld a szaba­dulást a foglyoknak."EN VAGYOK az AJTO.

Aki rajtam keresztül lép be, az legelót talál ......"Jézus megnyitotta az utat a

kereszten, miközben LEGYOZTE A HALALT. /a bún és a sátán/ következményét!

 

Az ajtó nyitva áll. Emberek világa, van, akik el vannak veszve Jézus nélkül.

Adnál nekik meghívást? Imádkozz azert, hogy az Ur adjon neked a Szent

Lélek által egy különleges kenetet ezekért a lelkekért. /Luk.11:11-13,

Csel.2:38-39, Jóel 2:28,29 stb./

 

Az engedelmesség, és megtanulni felismerni Isten idejét nagyon fontos KULCSOK

a gyózedelmes és Istent tiszteló és dicsóító élethez!

 

KEREDSEK:

 

1. Jézus gyózelmet igért a tanítványainak a test búnei felett, és a külsó

    elnyomások felett. Egyiptom a Bibliában az óem­berünk, életünk képe.

    Hogyan válaszoltak az izráeliták, amikor az ellenségeiket nézték? II.Móz.14:10.

    .....................................................................................................................

2. Kihez kiáltottak a rendkivül nyomasztó félelmükben? II.Móz­.14:10

    .....................................................................................................................

 

3. Rendben volte a szivük az ö Istenükkel a 11 és 12. vers szerint?

    .....................................................................................................................

4. Szerencsére, volt egy Istenük, aki hitt Isten csodáiban.

   Mózes megmutatta a II.Móz.14:13 verseiben azt a magatartást, amely

   Isten iránti hitet tartalmazott. Mit láthattak az ó életében?/14:13/

   ......................................................................................................................

5. Mózes "hüséges lévén az ö hitéhez", megprófétálta, hogy meg fogjak Isten

   mentö hatalmát látni....."Az Ur fog erettetek harcolni és ti......".

   Néha az emberek annyira meg vannak kötözve és terhelve problémáikkal,

   hogy nem hagyják, hogy Isten szóljon, hogy megmentse öket.Adj helyet

   Istennek, hogy dolgozhasson benned és hogy kijelenthesse az O DICSOSEGET

   neked!! ............................................................................................................

 

6. Mit gondolsz, Mózes mit tett a 15. vers "a" részében?

    ......................................................................................................................

 

7. A II.Móz.14:16 és 18. versekben Mózes megkapta az uta­sitást, hogy

   csodákat tehessen. Azt is láthatjuk, hogy Isten ellenörzésében tart minden

   körülmény és vezet. MI A VEGSO CELJA Isten csodát-munkáló hatalmának?

   /14:17/ ............................................................................................................

 

8. Az izráelitákat nem csak levágták és kivezették az ó régi életformájukból,

   hanem a régi ellenségeiktól is megmentettek. Hasonlítsd össze a Gal.5:24-el/.

   Elóször a régi életstílusukt­ól, azután pedig a víz által ök el lettek választva,

   szóbeli döntés és megmentés. /keresztség/. Ez az "ujjászületés folya­mata.

   " Ezután kezdödik az új élet. Szabad, de nem kicsapongó, vagy hogy meg

   legyél magaddal elégedve. Isten SZENT, TISZTA és FEDDHETETLEN.

   Milyen igéretet adott az Ur a II.Móz.15:26-ban?

   ........................................................................................................................

9. Mit tettek az elsö keresztények folyamatosan? Csel.2:42.

   ........................................................................................................................

10. Miböl tanulta meg Jézus Krisztus az engedelmességet amíg a Földön volt?

     Zsid.5:8. .........................................................................................................

 

11. Hogyan felelt /reagált/ Jézus Krisztus a nehéz körülmény­ekre élete folyamán

     itt a Földön? Zsid.5:7. ......................................................................................
     .......................................................................................................................

 

     * olvasd el még a Zsid.5:9,10-et is! *

 

12. Ilyen módon Jézus az Ö érzéseit és érzelmeit Istennek, az Atyának és a

     Szentléleknek ajánlotta. /Ésa.53:7, Zsid.5:8, Luk.23:46/ Az ALARENDELES,

    ALLHATATOSSAG /hünek maradni a hitedhez/, és az Isten alapvetö, végsö

    céljának az ISMERETE, adták Jézusnak a gyözelmet.

    Jézus a Golgotán bemutatta a dicsöséges Isten legyözhetetlenségét.

     Kolos.2:15. MELY FEGY­VERT emlit a Biblia a Példabeszédek 14:27-ben, amely

     le fogja gyózni a bön csapdáit?

     ......................................................................................................................

13. Jézus melyik jellemét találjuk még megemlítve a Péld.14­:30-ban?

     .....................................................................................................................

 

14. Ez a Példabeszédekben említett jellem jó gyógyszer a betegségekre is?

     .....................................................................................................................

15. Mi nem jó gyógymód a betegségre? Péld.14:30

     .....................................................................................................................

16. Milyen Isten iránti magatartás vezet el a betegségekhez a Péld 14:32 szerint?

     .....................................................................................................................

17. Mi az "ELET FAJA" a Péld.15:4 szerint?

     ......................................................................................................................

18. Mi lesz a végük azoknak, akik gögösen elutasítják Istent és folytatják az ö

     természetszerinti búnös életüket? Malakiás 4:1,2

     ......................................................................................................................

19. De mi vár azokra, akik az Urat félik? Mal.4:2.

     ......................................................................................................................

20. Milyen öröm és gazdagság lesz ott? 4:2.

     ................................................................................

 

21. A Márk 16:18 azt mutatja, hogy NEM

    KELL NEKUNK AZ UR VISSZAJÖVETELÉT MEGVÁRNI ahhoz, hogy

    MEGGYOGULJUNK minden betegsegeinkböl és hogy megmentessünk.

    Ezek az igéretek a BEFEJEZETT GOLGOTAI TÉNYEN alapszanak.

    A keresztények az Ap.csel. 4:30,31-ben már megvallották ezt. Nekik már volt

    tapasztalatuk, találkozásuk volt Jézussal, mialatt ök HITTEL IMADKOZTAK.

    Mit mond Isten a Jacab 5:15-ben? .....................................................................
    .......................................................................................................................

 

    * Olvassátok el még az 5:14-18-at is! *

 

Tehát Jézus legyözte a mi ellenségünket a Golgotán egyszer és mindenkorra!

Zsid.7:27. Ez persze nem jelenti azt, hogy mi csak úgy passzívan várhatunk

a mi kereszténységünkben. A Passzív hit halott. /Jak.2/.

 

Isten gyözelmében lehet részünk, ha Vele járunk, és mint Jézus /1.Ján.2:6,

Júdás 20-23, Csel.10:38./

 

Szentül, tisztán alárendelve magunkat Istennek és a Szentléle­kre hangolódva élni!

Járjatok a Szentlélekben!! Ez kiúzi az ellenállást és felszentel bennünket az

IMABAN és AKTIVAN JARUNK EL MASOKKAL IS. Más szóval:

"Keressétek elöször az Isten országát és tegyétek Isten munkáját az Ö

országáért, és ezt mindig így tegyük minden cselekedetünkben, gondolatunkban,

családunkban, gyülekezetünkben stb.

 

Ján.I.levele 2:6, Júd.20/.

 

A gyözelem mértékét, amelyet Jézus ad, az fogja meghatározni, hogy mennyire

szántad oda magad és mennyire vagy kész Vele DOLGOZNI EGYSEGBEN,

és mennyire engeded meg, hogy Ö dolgozzon.

Ha elmozdítasz minden korlátot, amely közötted és Isten között van. Korlátok,

/határok/, amelyek talán emberi gondolkodásból vagy doktrinákból származnak

- és ha te HELYET ADSZ Ö IGÉJÉNÉK és A SZENT LÉLEKNEK,

HOGY DOLGOZZON, akkor megtapasztalod Isten dicsöségét és hatalmát

mindenek felett, amit csak el tudsz képzelni és amiért csak imádkozol!

 

Miközben a következö leckére készüsz, olvasd el: II.Móz.21-27 részeket és János

evangéliumát. Fejböl tanuld meg:Ján.7:38, 11:25, II.Móz.20:23, 23:25, 14:14-et!

 

 

Ha van valami igazi problémád, segítségre szorulsz, írd le

azokat, és küldd el nekünk hogy imádkozzunk érte.

CSELEKEDJ ISTEN IGEJE SZERINT!.......hit által engedd el a

belsó problé­máidat, betegségeket, az elkövetett búneidet,

szívbántalmakat, mind az Isten kezébe és fogadj teljes

gyógyulást JEZUS KRISZ­TUS NEVEBEN!!

                   8 LECKE "ELÖ VIZNEK FOLYAMAI"