Kursus 1-9

 

                                           "A GYOZELEM ELETE"

 

                                                        5. LECKE

 

                               " MINDEN DOLOG ALTALA LETT ... "

                              

                                                  Hans Hofman Evangé­lista

 

 

Kedves Barátom!

 

Az elózó a /4-es számí/ leckében elkezdtük megvizsgálni, hogy egy hivó ember

nem csak olyan valaki, aki rendszeresen eljár a templomba, gyülekezetbe,

vagy valaki aki megpróbal jó életet élni, hanem a hivó ember az a valaki,

aki "ISTENTOL UJJASZULETETT",/megtért/ és Jézus Krisztus tanítványának

neveztetik, az éló Isten Fiának.

 

Egy Jézus Krisztus tanítványa az a személy, aki hisz Isten Szavában, a

Biblian, és aszerint él. Mint hivó arra hivattattál el, hogy sugározzad az

Atyának, az Istennek a szeretetét a környezetedben és amerre csak a Szentlélek

elvezérel. Ez nem csak egy más kihívás, hanem egy rendkivül magas és

kiváltságos elhívás.

 

Jézus Krisztus tanítványai az isten Országának KOVETEI. Nekik, /beleértve

temagadat is/ rendkivül gondosan ismerniük kell Isten Szavát, a Bibliát.

Például tudniuk kell: hogy mit mond a Biblia ennek a világnak az eredetéról

és minden rajta élóról, annak okáról, hogy a világ miért van ilyen

összezavarodott helyzetben, - ki Isten, ki Jézus, ki Szentlélek, miért élünk

mi ebben a világban, stb. stb......

 

Növeljük az Isten Igéjében, a Bibliában való ismeretünket, és engedjük a

Szentléleknek, hogy tiszta képet alkosson bennünk ezekról a dolgokról a

szivünkben és elménkben, úgy hogy tudjad, hogy miben hiszel, és hogy a te

hited mire van alapozva. Anélkül, hogy Isten Igéjét ilyen módon ismernénk,

lehetetlen dolog tiszta és erós bizonyságot adni a mi Istenbe vetett hitünkról.

 

Valahányszor a sátán az Ur Jézushoz jött, hogy megkisértse Ot, Jézus azt

MONDTA, "MEG VAN IRVA" /Lukács 4:4,8 és 12/.

A Biblia azt mondja: "ALLJATOK ELLENE A SATANNAK ES ELFUT TOLETEK."

Isten Igéje, a Biblia, a Lélek kardja amelyet Isten adott az O ujjászületett

gyermekeinek. Életed minden helyzetében használd azt. Mert ha erre Jézus

Krisztusnak, a mi Teremtönknek  szüksége volt amig itt járt e földön,

mennyivel inkább szükségünk van nekünk, az O teremtményeinek erre.

A hivó embernek GYOZEDELMES ELETE KELL hogy legyen, mert "aki azt

mondja hogy engedelmeskedik Neki, Jézusnak, annak úgy kell járnia, mint ahogy

O is járt." /1.Ján.2:6/

 

Mindezekben a dolgokban többek vagyunk, mint GYOZTESEK ALTALA,

  aki szeretett minket." /Róm.8:37/.

 

 

KERDESEK:

 

1. Ki teremtette a Mennyet és a földet az I.Mózes 1:1 szerint?

   .....................................................................................................................

2. Ki tett igy a Nehémiás 9:6 szerint?

    ....................................................................................................................

3. Ki tett igy, illetve ki mondta ugyanezt a Zsolt 148:1-5?

    ....................................................................................................................

4. És ki mondja ezt a 146:5,6 és 96:5-ben?

    ....................................................................................................................

5. Ki teremtette az embert az I.Móz.1:27 szerint?

    ....................................................................................................................

6. Mit tett Isten az Ésaiás 64:8-ban?

    .....................................................................................................................

   És kit teremtett O az I.Móz.5:1,2 szerint?

   ......................................................................................................................

7. És mit mond a Ján.1:3 a teremtésról?

    .....................................................................................................................

8. Kivel teremtette Isten a világot a Zsid.1:1,2 szerint?

    .....................................................................................................................

9. A Zsid, 1:3 szerint, az Ur Jézus a tökéletes és nagyon pontos képmása az

   Atyának. És az I.Móz.1:27-ben, illetve szerint, az embert is Isten az O

   képmására, hasonlatosságára teremtette. Amikor Isten és a körülötted

   lévó emberek téged néznek, KIT kell hogy benned lássanak? Hasonlítsd össze az

   1.Ján.2:6-ot. ...................................................................................................

 

10. Az Evangélium alapkurzusában a János evangéliuma szerint, amelyet

     tanulmányoztatok, megtanultátok, hogy Jézus az ELO IGE. /olvassátok el

     Ján.1:1-5/. Isten teremtette a Mennyet és a Földet minden benne és rajta

     élóvel az éló IGE által. És az O teremtésén keresztül Isten megmutatja

     Onmagát az O teljességében és pompájában, nagyszerúségében.

     Mit mond a 2.Kor.3:2,3 rólad, mint Krisztus Tanítványáról?

     .....................................................................................................................

11. Honnan tudod te, mint Jézus Krisztus Tanítványa, hogy amit Isten megírt

     az O Igéjében, a Bibliában, a világ eredetével kapcsolatban, hogy az igaz?

     Zsid 11:3. .......................................................................................................

 

12. Mi a hit a Zsid, 11:1 szerint?

     ......................................................................................................................

13. A hit egy belsó meggyózódés, amelyet Isten Lelke helyezett el az ember

     szivében, mihelyt az ember megnyitotta szivét Isten elótt.

     Az ujjászületett HIVO egy belsó meggyózódéssel rendelkezik a teremtést

     illetóen, például. Ezt mi "HITNEK" nevezzük.

     Milyen fajta embereknek vannak kételyeik olyasmiról, mint például a

     teremtés is? 1.Kor.2:14.

     ......................................................................................................................

14. Milyen Lelket nyertél, mint hivó, az 1.Kor.2:12 szerint?

     ......................................................................................................................

 

15. Milyen CELLAL nyerted te mint hivó az Isten Lelkét? 1.Kor.2:12.

     ......................................................................................................................

16. Elnyertük Isten Lelkét, hogy "ERTHESSUNK" mondja a Biblia.

     Tehát Isten Lelke az Aki a "HELYES TUDOMANYT" adja. Hóseás próféta, aki

     Krisztus elótt a 8. században élt, megprófétálta a mai jelenlévó problémákat.

     Nagyon sokan Istenre mutatnak és el vannak keseredve és dühösek Istenre

     az egész világ hanyatlása és bomlása miatt. ezt mondják; "Ha Isten a szeretet,

     akkor miért........stb."

     Milyen okból adta Hóseás a következóket? "átkozódnak, lopnak, gyilnak,

     paráználkodnak, erószaktételek vannak, vérontások, az ország bemocskolása,

     beszennyezése hasonlóan a tengereké és a levegóé, stb. Hóseás 4:1-3.

     ......................................................................................................................

17. A Krónika II.16:9 az ember SZIVEROL beszél. Mi a háború oka az adott

     szövegünk alapján?

     .......................................................................................................................

18. Milyen okra mutat rá Hóseás, ami miatt sok keresztények/Isten gyermekeinek/

      szenvedni kell? Hóseás 4:5,6.

      ......................................................................................................................

19. Mit tehetünk, hogy életünkben a veszteség, a legyózetés helyett gyózelmet

      láthassunk? Isten is ezt megigérte. Józsué 1:8.

      .......................................................................................................................

20. Isten megigérte, hogy az O tanítványaival ,marad a világ végezetéig.

     De milyen parancsolathoz Kapcsolódik ez az igéret? Mát.28:19,20.

     ........................................................................................................................

21. Mit tettek a tanítványok, amikor Isten megrázta a helyet, ahol voltak, és

      mindannyian beteltek Szentlélekkel? Csel.4:24-31.

     .........................................................................................................................

22. Milyen felhívást tett Péter a Csel.3:19-ben, /hogy eljönnek a felüdülés napjai, új

      erót nyertek, megbocsátást nyertek stb./?

      ........................................................................................................................

23. A Csel 4:34 szerint soha nem volt egyetlen szúkölködó személy sem az

      elsó keresztények között. Hogyan lehetett ez? Csel.2:44.

      .......................................................................................................................

24. Nem csak búneik bocsánatát nyerték el, hanem az önzéstól is

     MEGSZABADULTAK? stb. Miben volt a gyökere ennek az egységnek és

     szeretnek? Csel.2:42. ........................................................................................

 

25. Az I.Móz.1:26-28 verseiben így olvassuk, hogy Isten teremtette az embert

     és hatalmat adott neki, hogy uralkodjon a Földön. A Mózes 3. fejezetében

    viszont azt olvassuk, hogy az ember búnbe esett. A kivánság búnébe.

    Ez a tény, téhát a búnbeesés Isten és ember közötti szétválasztást okozott,

    aminek következtében az ember elveszítette a hatalmát a sátán felett.

    / egyszerúen ezt a hatalmat automatikusan elveszítették azzal, hogy vétkeztek/.

 

A föld megbomlásának oka nem Istennél keresendó, hanem magánál az

embernél. /nézd meg az 1.Kor.10:13-at/. Ha kérdéseid lennének ezzel

kapcsolatban, akkor csak egyetlen tiszta válasz van erre: "HOGY UJJA KELL

SZULETNI!" Csak ha az ember szive kitisztíttatott az Ur Jézus Krisztus világossága

által, akkor jöhet csak bármilyen igazi változás is úgy az értelemben,

mint a gondolkodásban, és annak ártalmas cselekedeteiben, és annak

beszennyezó törekvéseiben, amely nagyon sokszor csak az ember haszontalan

elhatározásait, óhajait hivatott kielégíteni. Mit tehetsz te, mint hivó, úgy hogy

Isten és az Ur Jézus ismét a közvetlen környezeted központja lehessen, valamint

a te személyes életednek is? Júdás 20:23. ...........................................................

 .........................................................................................................................

 

  MINDEN DOLOG O ALTALA LETT ES NALA NELKUL SEMMI SEM LETT.

                                 AZ IGEBEN ELET VOLT........Ján.1:3,4/a.

 

 

Miközben a 6.Ik leckére készülsz: olvasd el az I.Móz.31.

részt az 50. részig, a Zsoltár 1. részt a 30. részig.

 

Tanuld meg fejból a következó Ige részleteket: I.Móz.1:26-28, Júd.20-23,

2.Kor.16:9/a, Zsoltás 1.részét, és végül a 119.Zsolt.105. vers.

 

 6 LECKE "A legyözótt ellenség..."