JOZSUE VILAG EVANGELIZACIO

KURSUS 1-9

 

               "A GYÖZELEM ÉLETE"

                          
                                            EGY KIRALYI HIVAS

                                         Hans Hofman Evangélista
                                                   
                                                      4
. LECKE

 

 

Kedves Barátom!
 

Remélem, és azért imádkozom érted, hogy miközben felkészülésként ehhez a

leckéhez, a Jakab levelét olvastad, felfedezted Isten csodálatos irántad való

szeretetének nagyságát, és a hatalmas és csodálatos hívást, amellyel Isten

hívott téged, hogy megismertesse veled a megváltás evangéliumát.

 

Isten megváltott téged az O Fia Jézus Krisztus által, hogy az O teremtményeinek

elsó zsengéi lehessünk, te is. /Jakab 1:18/.

 

Jézus azt mondta: "Menjetek azért széles e világra és tegyetek tanitványokká

minden népeket, megkeresztelvén óket az Atya a Fiu és a Szentlélek

nevében": tanítván óket hogy mindenben engedelmeskedjenek, amit én

parancsotam nektek."- Mát.28:19.

 

Nem egy kis egyszerú hívásról van itt szó, sem a te számodra, sem az én

számomra. Isten arra hívott el, hogy itt a földön legyél az O követe. Valaki,

Akihez mehetsz a problémáiddal, alapvetó kérdéseiddel a kétségbeesés

idején. Valaki, akivel megoszthatod Isten Igéjét és szeretetét. Isten céllal

hívott el téged: az O Nevének szolgálatában az O szeretetét megosztani

másokkal. Nem csak egy hivatás, hanem élet_forma.

A saját erónkból sohasem lennénk képesek teljesíteni ezt a hívást és ezt a

feladatot. De a benned levó FELTAMADOTT JEZUS KRISZTUS ELETE által, és a

SZENTLELEK EREJE által, nem számít többé, hogy mi mire vagyunk képesek,

hanem az, hogy Isten MIT TUD, és MIT AKAR RAJTAD KERESZTUL TENNI!

 

János minden alkalommal örvendezett, amikor hallotta, hogy más

keresztények/hivók/ az igazságban jártak, és ISTEN HATALMABAN

ENGEDELMESSEGGEL, ennek az elhívásnak. Orvendezett, amikor más

tanítványok életéról és engedelmességéról jó bizonyságokat hallott. /Ján.III.Ivele.

/ Miról tanúskodik a te életed? Isten nem azt nézi, hogy ki vagy, vagy mi vagy te,

hanem azt nézi, hogy ki vagy te JEZUSBAN? Isten tudja, hogy ki vagy a saját

eródet tekintve, de O azt is tudja, hogy ki vagy, amikor Jézussal és Jézusban jársz.

Az életnek ezen két útjáról választotta Isten a legjobbat. Melyiket választod te?

 

Ebben a leckében ismét egy lépéssel tovább megyünk az Ur Jézussal. Ezeket

a leckéket nem csak bibliai tanulmányozásra terveztük, hanem, hogy tanítsunk

téged, hogy hogyan járjál "MINT ISTENNEK MELTO GYERMEKE"

BIZONYSAGKENT A NEMZETEKNEK, az Atya Isten tisztességére és

dicsóségére. Dicsóítsd Ot a te életed által. Tedd a Bibliának minden részét,

amit eddig tanultunk személyes életednek egy részévé. Ne csak fejben levó

 tudomány legyen, hanem életed funkcionáló része legyen. Ezen biblia-tanulmány

során meglehet, hogy olyan dolgokon mész at, amelyeket nem étesz még mindig,

mert azokról a dolgokról még soha sem hallottál ezelótt, ez esetben légy szabad

leírni az ilyen nèmú kérdéseidet. Megtalálod az erre kijelólt helyet a feladatlapon.

Vizsgáld meg, amit olvasol, az Isten-Igéjének meg kell, hogy feleljen, amely a

Biblia. És beszélj azokról imában a te Mennyei Atyáddal.

Mindig az Ur Jézus Nevében imádkozzál. Jak.1:5.

 

 

KERDESEK:

 

1. Jakab a Jak.1:2,3-ban a hited megpróbálásáról beszél. Azt is mondja, hogy

    boldogoknak kell lennünk, örömnek kell tartani a különféle kisértéseket.

    Miért? Mit fog a hitünk megpróbálása eredményezni? Jak.1:2,3.

    .......................................................................................................................

2. A 4. versben Jakab folytatj   a témát a kitartással / álhatatossággal/. Miért olyan

    fontos a kitartás? Milyen funkciója van ennek, milyen CELJA van ennek a te

    hitéletedben?

    ........................................................................................................................

3. Az egyik leckében megemlítettem egy fa példáját, amelynek elóbb növekednie

   kell mielótt gyümölcsöt hoz, na és ki kell birnia a viharokat. Hasonlóan a

   kisértés nek is az a célja, hogy szilárd, erós kereszténnye tegyen téged.

   A fákat is azért metszik meg, hogy a maximális gyümölcs mennyiséget

   megteremhessék, vagy azért, mert hogy gyümölcstelenek maradjanak.

   Elóször is azokat az ágakat keresik, amelyek nem hoztak gyümölcsöt, vagy

   nem néznek ki gyümölcstermónek, ez függ a fa fajtájától is. A rossz ágakat el

   kell, hogy távolítsák, amelyek ugyanabból a törzsból nóttek ki, mint a jó ágak.

   Honnan jönnek a kisértések? Jak.1:13,14.

   .........................................................................................................................

4. Mi történik, ha a kisértés alatt te nem különbözteted meg az igazságot és hagyod

    búnné növedjen? Jak.1:15 ..................................................................................
   
A kisértések olyanok mint fiatal, vad hajtások,amelyeknek ágai rossz

   gyümölcsöket teremnek, vagy nem is teremnek egyáltalán.

   Amikor kisértésben vagy, azonnal a figyelmedet Krisztusra kell

   összpontosítanod, miközben megvallod búneidet Istennek, Aki lerombolta ezeket

   a gyümölcstelen alanyokat Jézus Krisztus által a Golgota keresztjén.

   Olvasd el az 1.Ján.1:9-et is.

 

5. Isten szeret téged és O azt akarja, hogy az O gyermekeként benned túláradó

    lehessen az O békessége, öröme és boldogsága. Mit tehetsz a kérdéseiddel

    minden helyzetben? Jak.1:5. .............................................................................

    .......................................................................................................................

6. Kihez kell imádkoznod hogy, választ kapjál? Jak.1:6

    .......................................................................................................................

7. Mi a hit, a Zsidók 11:1 szerint?

    ........................................................................................................................

8. A hit azt jelenti, hogy tökéletesen hiszünk abban, amit Isten mond, az O

   Igéjében és annak megfelelóen cselekszünk. Mert tudjuk, hogy Isten hú marad

az O Szavához. Pl. Amikor megvallottad búneidet Istennek, te bíztál, /elhitted/,

hogy Isten meg fogja bocsátani azokat az O igérete szerint az Ur Jézus vére és

áldozata által. Isten megerósítette a hitedet " A CSELEKVO HITEDET", azáltal,

hogy az O békességét adta neked. Tisztának érezted magadat és békességet

tapasztaltál Isten irányába, hogy kommunikálhass Vele és hálát mondhass Neki.

Zsid.10:19.

Néha nehéz ez számunkra, mint embereknek, hogy kitartsunk a gyakran

magányos úton Istennel TISZTASAGBAN ES SZERETETBEN. Isten szeret téged

és tud mindezekról. Zsid. 10:32-36 és 2:18. Mire van szükségünk a

Zsid.10:36 szerint? ............................................................................................
.........................................................................................................................

 

9. Mit nem kell feladnod? Zsid.10:32-36 ...............................................................

 

10. Ezt a békességet úgy tarthatjuk meg, ha engedelmességben élünk,

    tisztaságban /a szívnek tisztaságában/ ,és szeretetben Jézusért.

    Erre a békességre szükséged van, hogy betölthesd a következó parancsot

    mint hivó ember. Mely parancs az, amit Jézus a Márk evangéliumában adott?

    Mark 16:15. ...................................................................................................

    .....................................................................................................................

11. És melyik parancsot adta a Mát.28:19-ben? ....................................................

 

12. És melyik parancsot adta Isten a 2.Tim.2:2-ben? .............................................

      ....................................................................................................................

13. A Jak.2:14-26, Jakab rámutat arra, hogy a hit csak akkor éló és cselekvó,

     ha tettekkel van párosítva. Tehát a hit CSELEKEDET, amely a kölcsönös

bizalomra épült KAPCSOLATBOL jön, egy kapcsolat, amely teközted és Jézus

között van, és az Atya Isten között. Márk 16:17 modja, hogy JELEK követnek,

ha a HIVOK AKTIVAK lesznek. Ezek a jelek fognak követni MIUTAN hit által

cselekedtél, és engedelmeskedtél Istennek és az O Szavának, a Bibliának.

Vagyis Isten az O szavát megerósíti, a hitbeli cselekedeted csatornája által. Ezek

lesznek a gyümölcsök, amelyet teremni fogsz akkor, ha a HITED GYOKEREIT

Isten Igéjébe engeded szétterjedni. Ezért mondja Jakab 1:21,22 a következóket

/olvasd el,/ amelyek nagyon fontosak az életedben. Mit mond Isten nekünk, hogy

tegyünk vele? Jak.4:7. ..........................................................................................

 ..........................................................................................................................

14. Isten meg fogja adni az O Szentlelkét mindenkinek, aki kéri az O

     dicsóségére. A Szentlélek az, Aki emlékezetünkbe fogja hozni Isten Igéjét,

     akkor amikor éppen egy bizonyos  Igeidézetre van szükséged. Isten azt mondja:

     "RAKTAROZZATOK EL SZIVETEKBE AZ EN BESZEDEMET" /Ne csak a

     fejetekbe/. Legyen az életetek része. Akkor lesztek képesek beteljesíteni a

    Szentlélek által "a nagy parancsot - TEGYETEK TANITVANYOKKA MINDEN

     NEPEKET-". Milyen fontos funkciója van  az Igének a 2.Tim.3:16 szerint?

     ......................................................................................................................


15. Milyen céllal? 2.Tim.3:17 .................................................................................

     .......................................................................................................................
     

16. Az Efézus 4:11 szerint, Isten öt különbözó szolgálattevót adott az O

    gyülekezetének. /Az ujjászületett Isten gyermekei alkotják együttesen a

    Krisztus Testét./ Ezekkel a következó leckékben foglalkozunk. Milyen célra

    adta Isten ezt az öt szolgálattevót /feladatot/ a gyülekezetének? Eféz.4:12.

    ........................................................................................................................
 

17. Milyen körülmények között fogadták el a Thessalóniabeliek az Igét? 1.Thes.1:6.

     .......................................................................................................................


18. Milyen szellemben fogadták el az Igét a negatív körülmények dacára? 1.Thes.1:6.

     .......................................................................................................................

 

19 A Filip.3:18-ban Pál óv bennünket, hogy ne úgy éljünk, mint a keresztnek

    ellenségei     engedetlenségben, tisztátalanságban stb... Akkor hogyan éljünk?

    /1.Ján.2:6./ .......................................................................................................
     ........................................................................................................................

20. Hogyan élt Jézus? Csel.10:38.

     ........................................................................................................................
     ........................................................................................................................

21. Hogyan küld el téged Jézus, mint a tanítványainak egyikét /mint hivót/ ? Ján.20:21.

      .......................................................................................................................

22. Jézus felkent volt Szentlélekkel és hatalommal. Isten megigérte, hogy ugyanazt

      a Szentlelket és hatalamat /erót/ fogja adni neked/ Ján.16:7, Csel.1:8/. Mit igér

      neked Jézus a Ján.16:23,24-ben ?

      ........................................................................................................................

      és az 1.Ján.5:14-15-ben?

      ........................................................................................................................


      ENNEK OKAERT O MINDENKEPPEN UDVOZITHETI IS AZOKAT, AKIK O

                   ALTALA JARULNAK ISTENHEZ, MERT MINDENHA EL,

                            HOGY ESEDEZZEK ERETTUK. Zsid.7:25.

        AKI HISZ AZ ISTEN FIABAN, BIZONYSAGTETELE VAN ONMAGABAN

                                                    .. 1.Ján.5:10

 

 

Az ötödik lecke elókészületeként: az I.Mózes könyvének a 30 részét,

és a Júdás levelét tanulmányozzátok át.

Fejból megtanulni: 2.Tim.1:7,8 - 2:2; 1.Tim.1:5.

 

5 LECKE "MINDEN DOLOG O ALTALA LETT..."