JOZSUE VILAG EVANGELIZACIO

KURSUS 1-9

 

               "A GYÖZELEM ÉLETE"

                          
                                 MEGVÁLTÁS ÉS HELYREÁLLITÁS

                                         Hans Hofman Evangélista
                                                   
                                                    3
. LECKE

 

       

Kedves Barátom!                     

 

Emlékszel még az 1. lecke elsó kérdésére, amellyel kezdtünk?

"Mi Isten akarata a te életeddel?" Megláttad, hogy az Isten akarata az, hogy

örök életed legyen. Nem csak, hogy életed legyen. DE EGY MEGTISZTITOTT

 ELET! FELTAMADOTT ELET! Jézus Krisztusunk által, amelyet O szerzett

számodra és számomra a Golgotán. Jézus legyózte a búnt és a halált,

és ELETET szerzett! O él, és azt akarja, hogy egy bóséges életed legyen

Istenben békességben minden nap.

Egy olyan élet amely gyózelemról-gyózelemre megy. Olyan élet, amelyben,

ha a napi aggodalmakkal és problémákkal szembenézünk, mozdíthatatlan lesz

Krisztusban és a Vele való járásban. Azt is megtanultad hogy egy állandó harccal

kell szembenéznünk, amely harc a világosság és sötétség között van.

Az az élet között, amelyet Istennel élünk szentségben és tisztaságban és a

sátánnal való élet a búnben, depresszióban, félelemben és halálban, elválasztva

Istentól.

 

Az elózó /2/ leckében úgy olvastuk, hogy Isten egy komplett fegyverzetet adott

nekünk, és hogy Jézussal el vagyunk rejtve Istenben. SEMMI sem lesz képes arra,

hogy bennünket Isten szeretetétól elválasszon. A késóbbiekben még többet fogunk

tanulni az Isten fegyverzeteiröl. A gyózedelmes keresztény élet kulcsa a szivünkbe

rejtett Isten Igéjében rejlik. És az O beszéde szerint való cselekedetekben a

Szentlélek ereje által. Imádkozz naponta Isten jelenlétéért az életedben!

 

" Csinálj minden dolgot mormogás és vitatkozás nélkül: hogy mindazok, akik

Isten fiai feddhetetlenek és ártatlanok legyenek, visszautasítás nélkül ebben a

hamis és romlott nemzetben, azok között, akik között ók úgy fénylenek, mint

világosság ebben a világban. Ragaszkodván az Élet Szavához, hogy Krisztus

 napján örvendezzek, hogy nem futottam hiába, / futásom nem volt hiábavaló /, és

nem fáradtam hiába." Filip.2:14-16.

 

Krisztusban Isten neked CELT adott, AMELYERT élsz. Élvén és szolgálván az

éló Istennek. A Menny és Föld Alkotójának. A sátán megkisérli, hogy szemünket

elvegye Krisztusról és a földi dolgokra terelje. A körülményeinkre.

- Aggodalmakra, betegségekre elégedetlenségre, de anyagi vonatkozású dolgroka is,

olyan dolgroka, amelyek elveszik az idónket és pénzünket, az úgynevezett

" egészéges " életmód dolgaira.

 

Azonban Isten azt mondja az O Igéjében: " Nézzetek énreám és éljetek! "

" Nem azt mondja Isten, hogy csak imádkozzatok és én elveszem a

problémáitokat! " Nem, O megtanít bennünket a körülményeinkkel helyesen

eljárni, élni, ugyhogy TOBBEK lehessünk, mint gyóztesek. Mindezt Krisztus által,

és Krisztusban. És higy éljünk hálásan az O dicsóségére a körülményeink

ellenére. Néha a problémák olyan módon feltudnak halmozódni, hogy egyszerúen

túl sok lesz számunkra, és leverettek leszünk,/ez akkor történik, ha a körülményekre

nézünk és nem Istenre!/

 

Dávid azt mondta:" Mert általad a táboron is átfutok, az én Istenemmel a kófalon

is átugrom." Zsolt.18:30. Ez Isten Igéje és Szentlelke, hogy ez a hatalommal teljes

 élet lehetséges. EGYUTTESEN az Isten Igéje támogatásával, és Isten Lelkével.

Ebben a leckében egy lépéssel tovább megyünk, és új áldást fogsz nyerni, hogy

 hálás lehess, valamint hogy új fegyvereid is lehessenek az Igéból. Léleknek a kardja,

hogy az életedben levó körülményekkel, mint gyóztes, ISTEN EREJE által tudjál

foglalkozni.

 

KERDESEK:

 

1. Mi volt Pál teljes meggyózódése ? Filip.1:6

    ........................................................................................................................

2. Pál azért imádkozott, hogy a szeretet növekedjen és bóséges legyen a hivók

    között, Filippi városában. Milyen aspektusból említi Filippiben az Isten

    szeretetét ? Filip.1:9

    ........................................................................................................................

3. Milyen CELJA van az ismeretnek és a tiszta itéletnek egy 

    hivó ember életében ? Filip.1:10 .........................................................................

    ........................................................................................................................

4. Ez a szeretet és igazság a Krisztusban való életnek a gyümölcsei. O az, aki

   által növekednek ezek a gyümölcsök a sziveitekben, mindaddig, amíg Orá

   figyeltek, és cselekesztek az O Igéje szerint. Mi az igazi célja ezeknek a

   gyümölcsöknek az életetekben ? Filip.1:11 ..........................................................

    ........................................................................................................................

5. Pál és testvérei, akik neki segítettek az ó munkájában, azt tették, amit Isten

   parancsolt nekik. Azokat a LELKI elveket tanították, amelyek Isten tökéletes

   szeretetének és követójének a céljait szolgálták. Ennek eredményeként

   gyakran kerültek konfliktusba a természetivel /megtéretlen/ emberrel és olyan

    hivókkel, akik még érzékiek, testiek voltak és munkájukat megnehezítették.

  Gyakran megtörtént hogy börtönbe tették  óket, mert ezek az emberek a

   sötétségnek cselekvói voltak, és hazugok voltak. /hazudtak Isten gyermekei felól.

   /Ugyanezek a dolgok még mindig megtörténnek a világ különbözó sok országában,

  azért mert még mindig nagyon sok ember él a sötétségben Jézus Krisztus nélkül.

   A világ Világossága nélkül. Ján.8:12 Milyen hatásuk volt ezeknek az

   üldöztetéseknek az evangélium hirdetésében ? Filip.1:12-14

   ........................................................................................................................

6. Miután Jézust követjük, lehetnek olyan eredmények is /következménye/, hogy

   elveszítjük barátainkat, családunkat vagy állásunkat. Ez az egyik ok, amiért

   Isten azt akarja, hogy teljesek legyünk az O szeretetében. Túrés, tolerancia és

   szánalom kell, hogy növekedjen bennünk, hivókben. Emberi lényünknél fogva

  gyakran tendálódik /kerül/ tekintetünk a körülményekre, és emberi módon

  gondolkodunk és ezeknek megfelelóen cselekszünk. Isten, a mi Atyánk azonban

   azt akarja, hogy Jézusra nézzünk és Ot kövessük. O tökéletes, és egyedül csak O

  tud nekünk tökéletes választ adni. Tökéletes szeretetet, tökéletes megoldást

   MINDEN helyzetben, még a személyes kapcsolatainkban is.

   Mit tesz Pál Filippiben ? Filip.3:14 .......................................................................
   .........................................................................................................................

 

7. Mivel nézett szembe ? Filip.3:14

    ........................................................................................................................

8. "A GYOZEDELMES KERESZTENY ELET" ezen leckék célja, hogy megmutassa

   neked Isten tökéletes akaratát a te életed számára. Isten nem akarja, hogy

   állandóan botladozzál és szenvedj a sátánnal szembeni leveretésekben.

   Isten szeret téged és azt akarja, hogy te mint az O gyermeke sugározzad az

   O dicsóségét és szeretetét, igazságban és szeretetben. Mit mond nekünk Jézus,

    hogy mit NE tegyünk, ha Ot követjük és Ot szolgáljuk ? Luk.9:62

   ........................................................................................................................

9. Ha állandóan a régi búneinkre és hibáinkra visszatekintünk és állandóan

    visszanézünk arra, hogy, az emberek milyen rosszat tettek velünk a múltban,

   akkor állando befolyásában és fogságában leszünk a meghiúsulásnak, és nem

   leszünk képesek Isten tökéletes szeretetét sugározni.

   Uj fájdalomtól és sérülésektól való félelem fog bennünket távd tartani a Vele

   való közösségtól és szeretetétól. Mit mond 1.Ján.4:18-21 ?

   .........................................................................................................................

10. Tehát, ha még mindig vannak az sebek életedben, amelyeket problémák

     okoztak, vagy bármi amit mások okoztak, hozd azokat az Urhoz most.

     O szeret téged /Ján.3:16/, te Isten gyermeke vagy (Ján.1:12/, és O meg akar

     gyógyítani téged!!! Il.Mózes 15:26, Jerem.30:17. Vegyél most egy néhány percet

     imádkozásra. Nyisd meg szived Isten elótt és engedd meg neki, hogy még a

     legmélyebb sebeket és a legelrejtettebb sebeket is meggyógyíthassa a szivedben,

     és SZABADDA tehessen téged. Mondj ki most minden dolgot, ami a szivedet

    sértette a múltban és tedd le azokat imában Isten elé. Imádkozz Jézus

    Nevében. O az egyedüli Közbenjáró aki segíthet és meggyógyíthat. Ha keserúség

    van a szivedben, VALLD meg, mint egy búnt, és Isten meg fog bocsátani neked,

    és meg fog tisztítani téged. /1.Ján.1:9/ Mi áll az 1.Ján.3:21-ben, ezen Ige alapján,

    ha a mi szivünk nem kárhoztat bennünket és ha szabadok vagyunk a régi

    sérelmek keserúségeitól ? ................................................................................

 

11. Miután mindezeket a sérelmeket Isten elé, hoztuk imában, amelyek

     akadályoztak bennünket a szeretetben, ugy hogy nem tudtunk úgy szeretni,

     mint ahogy azt Isten elvárja tólünk Higgyük el, hogy O meg fog gyógyítani

     és meg fog bocsátani az O igéretei szerint. Visszanyerjük a szabadságunkat,

     hogy beszélgethessünk Istennel, és Istenról. Mit nyerünk még az 1.Ján.3:22

     szerint ? .........................................................................................................

 

12. Az aggó egy fegyver, amelyet a sátán használ, hogy elrabolja a hitedet és

    bizalmadat Istenben. Figyelmedet a problémákra tereli, ahelyett, hogy Isten

    dicsóségére és mindenható erejére figyelnénk. Mit mond Isten a Filip.4:6-ban ?

    .......................................................................................................................

13. A sátán a békességedet is el akarja rabolni azzal hogy figyelmedet Istenról
     eltereli és az igazságtól, Aki a te életeddel töródik.
Minden a te figyelmed

     összpontosítására  céloz, erre a saját /ön-központú/ gondra.

    Reklámok, televízio, magazinok, több és több képesítés/ tanulás/ stb. Mind

    nagy szerepet játszanak ebben. Ok emberi idószámításokban élnek, /emberi/

    módon. Mi pedig, mint hivók, elnyertük azt a jogot, hogy úgy éljünk, mint

    Isten gyermekei, az O ERLVEI SZERINT. Mi történik, ha azt teszed, amit

    Filip.4:6 mond ? Filip.4:7 .................................................................................

    ......................................................................................................................


14. Mit mutat meg az Isten iránti szeretetünk, és az Ot követésünk ? II.János 6

     .....................................................................................................................

15. Az aggódás feszültséget okoz, ingerlékenységet, meghiúsulást, stresszt,

    és még barátságtalanságot is stb. Keményszivúséget is okoz, amely megzavarja

    az Istennel való békességedet. Mit mond az 1.Ján.3:8b ?

    ......................................................................................................................

16. És mit mond az 1.Ján.4:4 ?

     .....................................................................................................................

     és a Róm.8:37 ?

     ......................................................................................................................

17. Nos, ha Isten Jézus Krisztus által legyózte a mi ellenségünket, MI az oka hogy

     mégis a " LEGYOZOTT " ellenségünk ujra meg akarja vetni lábát az életünkben ?

     ......................................................................................................................
 

18. Az ellenségnek az egyedüli lábmegvetése csak a bün által lehetséges.

     Isten világos vezetést adott nekünk, hogy hogyan élhetünk "GYOZEDELMES

     ELETET VELE". Tiszta, világos tanács, utasítás található a Filip.4:6,7-ben.

    A bün mindig a mi értelmünkön, érzékünkön keresztül jut a szivünkbe, amely

    gondolaton keresztül indult és befolyásolta az érzelmünket és értelmünket.

    Filip.4:8 ad erre vonatkozó oltalmat nyújtó tanácsot. Milyen tanácsot ad?

    .......................................................................................................................
 

      MINDEZEN DOLGOK ALTAL IS TOBBEK VAGYUNK, MINT GYOZTESEK!!

                                                           Róma 8:37.

 

Miközben a 4.Ik leckére készülsz, olvasd el a Jakab levelét,

és a János 3.levelét A következó Igerészeket tanuld meg fejból:

Filip.4:8,9,13,19. Eféz.5:1,2. Jeremiás 30:17,31:13. Kolos.4:2. Zsolt.147:3.

 

 A GYAZELEM ELETE:  4 LECKE