KURSUS 1-9

 

               "A GYÖZELEM ÉLETE"

                          
                                 EGY ISTENÉRT VALÓ SZÍV

                                         Hans Hofman Evangélista
                                                   
                                                    
2. LECKE

 

                                      

 

Kedves Barátom!

 

Reméljük hogy e levél felkészítéseként már elolvastad a Kolossé levelet és az

1:Ján. levelét. Ha még nem tetted volna meg, akkor tedd meg most mielöt

hozzá fognál ehhez a leckéhez. Az elsó leckében elkezdtük letenni az alapokat

egy Jézus Krisztusban való új élet számára. Olvasd át mégegyszer az elsö leckét

a megadott Bibliarészekkel, hogy felfrissítsd az emlékezetedet, és hogy szivedbe

zákjad Isten szavait.

 

Nagyon sok keresztény ember és vallásos ember kerül megzavarodott helyzetbe,

mert nem éltek Isten Igéje szerint. Ez néha tudatlanság vagy félreértés miatt

történik, de engedetlenség miatt is, amely a hitetlenség. Isten nagyon sok igéretet

adott nekünk hogy gazdag és bövelkedö életünk legyen Vele békességben.

Azonban mielött ezeket az igéreteket követelhetnénk, Isten arra kér bennünket,

 hogy az Ö akaratát és az Ö országát keressük elóször. Már az elsó leckében

 megláttuk hogy az ember szive egy CSATAMEZÖ, ahol a test kivánságai /a

 természeti ember/ küzdenek a lélek ellen, amely lélek vágyakozik Istennel, a mi

Teremtónkkel való közösségre.

 

A Biblia arra tanít bennünket hogy mi többek lehetünk " MINT GYÖZTESEK "

ebben a csatában, ha megtöltjük szivünket Isten Igéjével, a Bibliával, és hagyjuk

magunkat betöltekezni a Szent Lélekkel. Csel.1:8 azt mondja, "Vesztek

eröt, miután a Szent Lélek eljö ti reátok. "És a Zsolt.119:11 azt mondja, Én (te)

a SZIVEMBE rejtettem beszédedet, hogy ujra ne vétkezzem ellened." Ebben a

 leckében tovább fogunk menni. Ezek a Bibliai elvek feltétel nélküli alapok egy

 " gyözedelmes hivö (keresztény) élethez. " Nyisd meg tágra a szivedet és a

 lelkedet Isten Igéje számára, és a munka számára, amelyet Isten a Szent

 Lélek által akar végezni a te életedben. De elöször szánj egy percet arra, hogy

 Istent kérjed, hogy segítsen neked ebben és hogy jelentse ki az O szavát úgy

 neked, hogy az élö valóság lehessen az életedben. Kérd meg Öt, hogy segítsen

neked az Ö Igéje szerint cselekedni, mert a hit cselekedetek nélkül holt,

(Jakab 2:20-23). És akármit kértek az Atyától a Fiú Nevében, megcselekszi azt.

(Ján.14:13,14 15:7,8).

 

KERDESEK

 

1. Mit mond Pál, mit tegyünk miután elfogadtuk az Ur Jézust? Kol.2:6.

    .....................................................................................................................

2. Mielótt egy fa gyümölcsöt hoz, vagy mielótt megtudna egyenesen állni a

    viharban, elöször növekednie kell. Mit mond Pál a Kol.2:7-ben hogy tegyünk,

    hogy megerösítettek legyünk hitünkben Istennel.

    .......................................................................................................................

3. Pál azonnal ad egy nagyon komoly figyelmeztetést is. Mitól kell tartózkodnunk?

    Kol.2:8. ...........................................................................................................

 

4. Melyik lelket említi itt? Kol.2:8. ..........................................................................

 

5. Látjuk itt, amint azt már az elsó leckében is láttunk, hogy ez egy

   LELKIHARC, amely a testen keresztül jelentkezik, a természeti ember,

   aláveti magát ezeknek a lelkeknek. Ez egy döntés, amelyet neked kell

   meghoznod. Mi saját magunk felelünk minden olyan döntésért, amelyet mi

   magunk hozunk. Mit mond erról az 1.Kor.10:13? Ki van megkisértve ezen erók

   által, hogy ellene álljon? ....................................................................................

 

6. Ezzel kapcsolatban olvasd el a Galácia.5:13-25. Mit mond a 24. vers rólad, mint

    hivö emberról: ..................................................................................................

 

7. Tapasztalode életedben a Gal.5:22-ben leirt gyümölcsöket?

    .......................................................................................................................

8. Ahhoz hogy meglássad ezeket a gyümölcsöket, növekedésre van szükséged

   az életedben, szükséged van a Szent Lélek erejére. Jézusnak is szüksége

   volt a Szent Lélekre, amikor mint ember a földön élt. Márk 1:9,10,

   Csel.10:38. Hogyan járt el Jézus a Csel.10:38-nak megfelelóen?

   ........................................................................................................................

9. Mit mond az 1.Ján.2:6, hogy nekünk mint hivóknek, mit kell tennünk?

    .......................................................................................................................

Amikor elfogadtuk az Úr Jézust, az Ö Lelke eljött és lakozást vett bennünk.

Ez azt jelenti, hogy az Ö feltámadott élete benned van. Ezért lehetséges az Ö belsó

jelenléte és az Ö ereje által úgy élni, ahogy Ö élt, és tenni olyan dolgokat,

amelyeket Ö tett. Mert többé már nem a te saját erÖd az, ami számít,

hanem az O ereje dolgozik rajtad keresztül. A Szentléleknek ezen ereje által az

Ur Jézus gyózött a halál felett és a sátán ereje és kihívása felett.

 

A sátán legyózött ellenség (1.Ján.13:8). Ez azt jelenti, hogy legkisebb joga

sem maradt!! A sátán (lásd Jelenések 12:9), habár Jézus legyózte Ót, mégis

szüntelenül lesállásban van, hogy mindenkit ezen a világon búnre kisértsen,

és hogy félrevezesse óket úgy hogy (beleértve a hivóket is), vétkezzenek

hamis tanítások által, és az ismeret hiánya miatt, és ilyen módon

elvesszenek. A sátán különösképpen a hivóket akarja megkisérteni és félrevezetni,

miután a nemhivók mindenképpen elveszettek - 2.Thes.1:8,9.

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


Ezért Isten nekünk nagyon világosan megmondja: "Isten minden fegyverzetét

vegyétek magatokra, hogy megállhassatok a sátán kisértésével szemben,

(Eféz.6:11.). Mint hivók lelki harcban vagytok, amely harc a SZIVETEKBEN

van,(gondolatok, érzések, értelem.) A "SZIV" szónál a Biblia nem a fizikai,

vért pumpáló szervre gondol, hanem a te lelkedre (szellemed) és értelmedre.

 

Ez a döntés a te szivedben történt meg és a te elmédben, hogy lelkedet Isten

Lelkével megfeleló kapcsolatba hozhassad. Hogyan? A te szived döntése volt,

hogy Isten hívását elfogadjad és megvalljad búneidet mielótt megbocsátást

nyernél. De AMIT te nyertél, az ISTEN SZERETETE és KEGYELME volt.

 

Tehát a te szived döntése lesz, hogy ujra vétkezzéle vagy sem, és hogy erról a

sátán is tud. Ezért mondja Isten: "VEGYETEK FOL ISTEN TELJES

FEGYVERZETET!"  TOLTSETEK MEG ELMETEKET ES SZIVETEKET ISTEN

IGEJEVEL!! - , ez a kard, amellyel harcolhatsz a sátán ellen. 1.Kor.10:13 azt

mondja, " nem hagy benneteket felettébb kisérteni, mint amit elszenvedhettek.

" Amint már korábban megtanultátok, a kisértés a saját szivünkból jön.

De hogyan foglalhatják ott el az elsó helyet? És hogyan tehessük azt

 bizonyossá, hogy ne jöhessen bún ki a saját szivünkból? A Biblia arra tanít

bennünket: hogy "LEGYUNK ISTEN KOVETEI". Ha megtöltjük sajátmagunkat

Isten Szavával, és a karakterünket, érzéseinket, érzelmeinket, értelmünket, és

üzleti dolgainkat is ehhez szabjuk, vagyis Istenhez. Mi tudjuk, hogy az Ur

Jézus mit mond, és megengedjük hogy az egész lényünk be legyen töltve

Szentlélekkel, ugy, hogy úgy élhessünk mint az Úr, akkor nem lesz idó, sem

helyn a sátán munkája számára a szivünkben. Mert ami a szívben van, az fog

kijönni onnan. (Lásd,Márk.7:20,21,22,23.)

 

Ha a szived filmekkel töltöd meg, irodalmakkal, erószak kal teli zenével,

pornográfiával, szennyes, mocskos,-erkölcstelen nyelvvel, okkultizmussal,

 hitetlenséggel és így tovább, akkor egy idó után a közöny, az

elfogulatlanság gyümölcsei, szennyes gondolatok, szennyes nyelv,

stb. szennyes cseledetek, depresszió, nyugtalanság, mértéktelenség és

csalás fog megjelenni. De töltsd meg a szived Isten szeretetével, türelmével,

húségével, megbocsátó lelkülettel, irgalommal, és szánalommal, részvéttel a

gyengék és elveszett lelkek iránt, akik körülötted vannak, elrejtve Isten

Igéjét a szivedben, és élve az Ö Szava szerint, Vele közösségben imában és

cselekedetekben. (Ez egy tény kell, hogy legyen, a Bibliát teljességgel követni,

nem csak részben, néhány szúk doktrinákban.) Cselekedd ezt és

Isten királyságának gyümölcseit fogod hordozni. (Lásd,Mát.21:43.)

 

Ilyen módon sem lesz esélye a sátánnak használni téged, miután te úgy dönttöttél

döntöttél, hogy engeded, hogy Isten használjon téged az Ö dicsóségére.

Ezt a választást a Biblia szavai, az Isten Beszédének cselekvése által teszed.

Ez már az Isten fegyverzetéhez tartozik. A hit AKTIV kell, hogy legyen.

(Élet)- A hitetlenség passzív (halott).

 

Te fontos vagy Isten számára! Te Istennek egy összekötó személye vagy a

körülötted levó emberek számára. 2.Kor.2:15-17, Márk.16:15, Eféz.6:15, 1.Ján.2:6.

 

10. Amikor elfogadtad az Ur Jézust, akkor Ö eljött, hogy benned éljen az Ö,

     Lelke által, -mi jött be a te életedbe a Kolos.2:9 szerint?

     ..................................................................................................................... 

11. Mi történt, amikor Ö megbocsátotta minden búnödet? Mi történt veled, mert te

     már Ö benne vagy? Kolos.2:12,13.

     ......................................................................................................................

12. Tehát Jézussal Isten teljességét elnyerted az életedben. Kolos.2:10. Miután

     mindent Jézussal elnyertél amire szükséged van, hogy az 1.Ján.2:6-ot

     gyakorlatba vigyed. Amire most szükséged van, az egy tökéletes kép, hogy

     hogyan élt az Ur Jézus. Milyen feadatot ad nekünk a Biblia a Kolos.3:1-2-ben?

     ..................................................................................................................... 

 

13. Hol vagy Krisztussal, mint Istennek ujjászülett gyermeke? Kolos.3:3.

     ......................................................................................................................

    Éppen ezért nincs többé abszolút ok a félelemre. Csak a bún felé való nyitás

    esetén jöhet ujra félelem..... De cselekedj mindig az 1:ján.1:9, és 2:6 szerint.

 

14. Az ima közösség és beszélgetés Istennel. Ez az Ur Jézus szolgálatában is

     nagyon nagy és fontos helyet töltött be. Pál melyik három dolgot említi meg

     az imával kapcsolatban? Kolos.4:2. ..................................................................

     ......................................................................................................................

15. Hogy felfegyverkezhesd gondolataidat a kisértések ellen, Isten Igéje egy fontos

      tanácsot ad. Melyik ez a tanács? Filip.4:8.

      ..................................................................................................................... 


16. Isten Szava ujra és ujra megismétli, hogy szemünket az Úr Jézusra
     függesszük, hogy lássuk a vezetést, amelyet Ö ad arról, hogy hogyan,
     és Vele, álljunk naponta a kisértésekkel szemben, és a kisértések ellen.

     filip.4:6-7. .......................................................................................................

 

17. Mit mond Isten Igéje, hogy mit kell tennünk azzal, amit megtanultunk? Filip.4:9.

     ......................................................................................................................
 

Az én Istenem befogja tölteni minden szükségleteteket az Ö gazdagsága és

Dicsósége szerint Jézus Krisztusban. Filip.4:19. Mert Isten kegyelme megjelent,

hogy üdvösséget hozzon MINDEN népnek, hogy segítsen nekünk

felnövekedni, vissza tudjuk magunktól utasítani e világ istentelenségét, és

filozófiáit, és élhessünk gazdag és gyümölcstermó életet Isten számára ebben

a világban, akik az áldott reménységben várnak és a mi hatalmas,

dicsóséges Istenünk megjelenésére es Jézus Krisztusra, Üdvözítóre várnak

Titusz 2:11-13.

 

Miközben a 3-ik leckére készültök, olvassátok el a János II. levelét és a

Filippibeliekhez írt levelet. Tanuljátok meg fejból a következó Ige Igerészleteket:
Filip.4:6-7, 1.Ján.1:9, 1.Ján.5:9, 5:14.
Gal.5:24, Kolos.1:13,14. Eféz.1:7.

 

"A  GYOZELEM  ELETE"  3. LECKE