Magyarul/ Hungarian

1 kursus 1

           

           AZ ISTEN IGÉJE

 

                EPITSD AZ ELETED ISTEN TISZTA

                       IGEJENEK AZ ALAPJARA.

                         ABIBLIA ISTEN EGEJE

 

 

AZ IGE

Az első épitókövet tartod a kezedben. mely a bibliai mintára épülő lelki otthon

alapjainak lerakásához szükséges.

A Biblia szerint "a hit Isten Igéjének hallása által nyerhető". "Ezért igy szól az én Uram,

az Úr: A Sionra

egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul." (Ézsaiás 28:16).

Az újszövetségi keresztény élet alapja nem a hitvallásban rejlik, nem is a

szertartásban, sem pedig a gyülekezetben; hanem az Úr Jézusban magában!

Az egyetlen igazi, megbizható alap az Úr Jézus, ilyen biztos alapot senki más nem

kinál. A Biblia azt mondja róla, ő az alap és egyben a szegletkő'. "Mert más alapot

senki nem vethet a meglevőn kivűl, amely a Jézus Krisztus." (1.Korintus 3:11) "Mert

egy az Isten, egy a kőzbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus."

(1 ,Timóteus 2:5) "Ezért áll ez az irásban: Ime, leteszek Sionban egy kiválasztott drága

szegletkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg." (1.Péter 2:6)

 

Az első' feltétel tehát személyes, bensőséges kapcsolat Jézus Krisztussal.

"Istenben bizunk, hiszen a fiával, Jézus Krisztussal, a mi urunkkal való kőzösségre

hivott el bennünket."

 

AZ IGE

Jézus a testté lett Ige. Azonosult az Igével, a Bibliával. Ezért is mondja azt, ha valaki

szereti őt, az megtartja az ő lgéjét. "Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt,

és Isten volt az Ige." (Iásd János 1:1,2,3,14) "És vérrel festelt ruhába voltöltözve.

Ez a név adatott néki: Az Isten Igéje." (Jelenések 19:13) "Jézus igy válaszolt: Ha val aki

szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja,

és elmegyünk hozzá, és szállást készitünk magunknak nála." János 14:23)

Lehetetlen az Urat jobban szeretni mint az Ő Igéjét.

"És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy megtartjuk az ő parancsolatait.

És aki azt mondja: Ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug,

és abban ninos meg az igazság, aki pedig megtartja az ó igéjet, abban igazán

teljessé lett az Isten szeretete. EbbőI tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.

Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy keil élnie, ahogyan ő' élt.

" (1.János 2:3-5)

 

Lehetetlen jobban engedelmeskedni az Úrnak, mint az Ő Igéjének.

"Abból tudjukmeg hogy szeretjük az Isten gyermekeit, haszeretjük az Istent, és

megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten szeretete, hogy parancsolatait

megtartjuk." (1.János 5:2,3)

Ha Jézus az életünk alapja, ez annyit jelent, hogy a Biblia is az életünk alapja.

 

MIFÉLE KÖNYV A BIBLlA?

 

 

A Biblla rendkivüli mű. 66 könyvet tartalmaz, melyeket hozzávetőlegesen 1400 év alatt

jegyzett le 40 kűlőnbőző szerző, akik teljesen eltérő' korokban és körülmények között

éltek. Mégis, az egész Biblián végigvonul egy állandó téma, motivum. Ennek oka,

hogy minden szerzőt egyazon lélek vezérelt, ihletett - a Szent Lélek - az irók az ő

irányításával írtak. A Biblia nem csak egyszerú történelem kőnyv, nem anekdota

gyüjtemény, nem törvénykönyv, nem is vallásos jótanácsok, hogyan éljünkjó, krisztusi

életet. NEM, a Bibliát Isten szelleme ihlette.

Ezért nem is vehetjük kezkűnkbe csak úgy, mint egy közönséges kőnyvet.

Monanivalójának teljes megértéséhez Isten vezetésére van szűkségűnk.

Olvasásakor nem egyszerűen tudásunk gyarapitása a cél, hanem sokkal inkább az Ige,

és kőztűnk kialakuló kapcsolat elmélyitése, Meg kell tanulnunk eggyé lenni az Igével és

igazán aszerint élni.

 

Néhány dolgot le keil szögeznünk:

 

A Biblia Isten Igéje. "Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örőkre szól."

(Zsoltárok 119:160)

Emberek irták, aki ket Isten ihletett. "... hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk

hirdetett beszédét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként,

aminthogy valóban az.." (1.Thesszalonika 2:13)

Ezért tehát mindenek felett álló, megváltoztathatatlan. "Kijelentem mindenkinek, aki hallja

e könyv prófétai egéit: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat

bocsátja, amelyek meg vannak irva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai

könyv igéibőI, attó1 az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és

mindabból, ami meg van irva ebben a könyvben." (Jelenések 22:18,19)

A Biblia teljesen hiteles, megbizható. "Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem

világossága." (Zsoltárok 119:105)

"lIyen lesz az én igém is, amely a számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen,

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért killdtem." (Ézsaiás 55:11)

 

A TESTAMENTUMOK

 

A Biblia az "ó-testamantumból" és az "új-testamantumból" áll. Az ó-testamnetum

(ószövetség) az idők kezdetével, a szidó nép tőrténetével foglalkozik, és azokat

a Jézus Krisztussal kapesolatos próféciákat (jövendöléseket, igéreteket)

tartalmezza, melyek az új-testamnatuml (újszövetségi) idókben fognak betel jesedni,

megtörténni. A második rész (újszövetség) Jézusról és a kereszténységről szól.

Az első rész tehát a törvényról beszél, a második pedig a kegyelemrőI.

Mindkét részben felfedezhetjük Jézus központi szerepét. "Mert a törvény Mózes által

adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg." (János 1:17)

"És MózestőI meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, aml az

Irásokban róla szólt. (Lukács 24:27)

 

Az ószővetség látható világa tökéletes tűkörképe az újszövetség láthatatlan, szellemi

világának. Tekinthetjilk az ószövetséget úgy is, mint az újszövetség előfrevetitett

árnyékát; ezért fontos tehát, hogy mindig az újszövetség kijelentéseinekfényében

Olvassuk. "Ezeka papok a mennyeidolgok képmásának és árnyékának szorgálnak.

" (Zsidók 8:5)

"Mert amit korábban megirtak, a mi tanitásunkra irták meg, hogyaz Irásokból tülrelmet

és vigasztalást meritve reménykedjunk." (Róma 15:4) "Ezek pedig példaképpen

történtek azokkal, de figyelmeztetésül írattak meg nekünk, akik az utolsó időkben

élűnk." (1.Korintus 10:11) " De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség

felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmarradt, mivel

ez csak Krisztusban túnik el..." (Iásd 2. Korintus 3:14-18)

 

HALLANI ÉS TENNI

 

Lukács evangéliumában van feljegyezve a két házépitő története. Mindketten hallották

Krisztus Igéjét (hiszen olvasták), De az ostobább a gyakorlatban nem alkalmazta a

tanultakat (vállalva ezzel dőntésének következményeit). A bőlcs házépitő az Ige szerint

járt el. Látható, hogy Itt két fontos dologról van szó:

 

A. Isten Igéjét hall ani, és

B. alkalmazni azt saját életünkben. Olvasd el Lukács 6:46-49 verseit erről a két alapvető

     fontosságú kérdésről.

"De az igének ne csupán hallgatói, hanem megtartói is legyetek, hogy meg ne

csaljátok magatokat." (Iásd Jakab 1 :22-25) "Ha val aki hallja az én beszédeimet, és

nem tart ja meg azokat, én nem itélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elitéljem a

világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én

beszédeirilet, annak van, aki elitélje: az az ige, amelyet szóltam, az itéli el őt az utolsó

napon.” (János 12:47,48)

 

TRADICIÓK

 

Azoknak, akik keresztény környezetben nóttek fel, gyakori problémáj uk, hogy

életúket nem Isten Igéje vezérli, hanem a tradiciók, megszokásaik, melyeket annak

idején még az anyatejjel szivtak magukba. A Biblia ettől óva int.

Fontos, hogy ne ragadjunk le egy helyben, hanem engedjúk a Bibliát Ujra

hozzánk szólni. Egyáltalán nem arról van szó, hogy gondolködás nélkül fogadjunk

el mindent, amit hallunk! Álljanak előttünk példaként Bérea lakosai, akik:

A. Szivesen fogadták az Igét, és

B. napról naprà keresték az irásokban, hogy amit mondtak nekik igaz­e, vagy sem.

(Ap.CseI.17:10,11) (Iásd még Zsoltárok 1:1,2) "Boldog ember az, aki nem jár a

bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,

hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéról elmélkedik éjjel-nappal."

(Példabeszédek 4:20­

22) "Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szem elől,

őrizd meg azokat szived mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják és

gyógyulást egész tesűknek. "

 

ÖSSZEFOGLALÁS

 

Ma megtanultad, hogyan épitkezz. Minden épitkezés az alapokkal kezdődik. Fontos,

hogy az alap szakszerűen készüljön. Istenteljesen tiszta, egyértelmű útmutatást ad,

milyen épitőelemeket használjunk.

"Ne kazdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekból való megtérésnek

és az Istenben való hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak

feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanitásnak." (Zsidók 6:1-3) "A teljes Irás

Istentől ihletett, és hasznos a tanitásra, a feddésre, a megjobbitásra, az igazságban

való nevelésre." (2.Timóteus 8:16) A Biblia teljesen tisztán tanit arról, hogy

kapcsolatunk az Urral nem csupán Igei ismereteinkkel, elméleti tudásunkkal mérhető,

hanem azzal az Igével, melyet a gyakorlatban megtartunk, megélünk.

"Tedd, amit az Ige mondd." "Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az

szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szemetni

fogom őt, és kijelentem neki magamat." (János 14:21).

 

Ezt afúztet a "Jozsué Világ Evangélizácio" adja ki, amely szervezet arra törekszik,

hogy Isten tiszta Igéjét terjessze. Minden munkát önkéntes adakozásból végez Az

Őn pénzűgyi támogatása elősegiti Isten szavának közlését másoknak is.

 

             Ethiopa               Togo

 

Józsué Világ Evangélizáció, Postafiók 511, 4330AM Middelburg, Hollandia

 1 kursus 2 submenu 1