Magiarul / Hungarian

1. Kursus 6

                                                  

 

               TANĺTVÁNYSÁG

 

                                  ÉPĺSD AZ ÉLETED ISTEN TISZTA

                                         IGÉJÉNEK AZ ALAPJÁRA.

                                             A BIBLlA ISTEN IGÉJE.

 

BEVEZETÉS

 

Annak érdekében, hogy egy teljes és tiszta' képet kapj ezzel az alapvetően

fontos tanul­mánnyal kapcsolatban, szeretnélek arra bátorftani, hogy a

Bibliában olvasd el az összes utalást. Ez a lecke a legnagyobb megbfzatásról

szól, amit Krisztus valaha is adott az emberiségnek.

 

Ő lejött a földre azért, hogy a saját életében megélje azt, amit ez a küldetés jelent.

Tehát olvasd ezt a tanulmányt ugy, hogy közben a szfvedet Istenre hangolod, és

engedd meg Szent Szellemnek, hogy vezessen téged.

- Az utolsó megbfzatás, amit az Ur Jézus adott, mielótt visszament volna az Atyához,

ez volt: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért

tegyetek tanftványokká minden népeket..." Máté 28:18-19.

Két szempont az, ami felkelti a figyelmünket:

1.) Minden hatalom Jézusé

2.) Tanftványokat keil képeznünk

 

JÉZUS AZ ÚR

A keresztyének életének egyik alapvető része az Úr Jézus engedelmes követése.

"Miért

mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mfvelitek, amiket mondok?"

Lukács 6:46. Néhány nyelvben az "Ur" szó nem jelent tul sokat, elvesztétte az

értékét és tartalmát. Az "Úr" szó a görögben KÜRIOSZ, és az Uj Testameritumban

7oo-szor fordul elő. Jelentése: "fennhatóság" vagy "a legnagyobb hatalom".

Az egész teremtésben Jézus Krisztusnál van - és Ő maga a legnagyobb hatalom.

"Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek,

amit néki adtál." János 17:2. "Mindent nékem adott át az én Atyám..." Máté 11:27.

Ő uralkodik MINDEN EK fölött. Minden dolog neki adatott. Isten az Atya mindent

átadott neki.

"Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból,

és ültette Őt a maga jobb­jára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és

hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak

e világon, hanem a következendóben is: és MINDENEKET vetett az Ó LÁBAI ALÁ..."

Efézus 1 :20-22.(Lásd még Filippi 2:9-11.)

Valóban tudatában vagyunk en nek? JÉZUS AZ ÚR!

Ha azt mondjuk, hogy Jézus az Úr, en nek csak akkor van értelme, ha valóban

Jézusé az uralom az életünk fölött. "Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram!

Uram! megyen be a mennyeknek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei

Atyám akaratát." Máté 7:21.

 

ENGEDELMESSÉG

Isten országában a legfontosabb szó az ENGEDELMESSÉG.

A Megváltás tökéletes munkája által, amit az Ur Jézus tett, átvitt min ket a

Sötétség Országából az Isten Országába, ahoi JÉZUS KRISZTUS a teljhatalmú

uralkodó. Lásd Kolossé 1:13-14.

Pál kétféle szolgaságot különböztet meg: egy negatfvat (a bűn szolgája) és egy

pozitfvat (Krisztus szolgája). Lásd Róma 6:20, 1.Korinthus 7:22-23.

Jézus megszabadftott minket, de ez nem jogosft fel minket arra, hogy azt tegyük,

amit akarunk, viszont ez a szabadság lehetőséget ad nekünk arra, hogy azt tegyük,

amit ten­nünk kellene: szeretni. Galácia 5: 1,13-15. (Lásd még Ap.cseI.15:5, 10.)

 

Mózes törvénye alatt az embereket az itélettől és a haláltól való félelem késztette

engedelmességre. Most viszont mi megváltattunk Isten kegyelméből, és az

engedelmesség egyetlen helyes inditéka csak a “szeretet”lehet. 1.János 1:3-6, 5:3.

 

TANITVÁNYSÁG

 

A "tanftvány" szónak a következó jelentései van nak:

- valaki, akit tanftanak, felkészftenek  Máté 5:2, 10:1

- egy iskolás gyerek, tanuló vagy követó  Máté 8:23

- valaki, aki egy másik személytól utasftásokat vár Máté 13:10

- valaki, aki elfogad utasftásokat másoktól Máté 26:19

Lásd még Ap.cseI.2:42; 4:32-35.

A tanftványság nemcsak a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkból áll, de a

fölöttünk vagy alattunk lévő személyekkel való kapcsolatunkból is. Ap.cseI.16:1-3;

1.Timótheus 2:1. "De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bfzattak,

tudván kitől tanultad," 2.Timótheus 3:14.

Mit jelent tanítványnak lenni?

1. Elós,zör is számftásba keil venni az árat. Lásd Lukács 14:25-33; 9:57-62.

Máté 10:24-39.

2. Meg keil tagadnunk önmagunkat. Az önmegtagadás az egy fontos előfeltétele a

tanftványságnak. "Ekkor monda Jézus az ő tanftványainak: Ha val aki jóni akar én

utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem."

Máté 16:24.

3. Fel keil vennünk a keresztünket. Az akaratunkat mindenkor alá keil rendelnünk Isten

akaratának. Lásd Lukács 9:23-25.

4. Követnünk keil Jézust. Márk 6:1. Ebben kipróbáltatunk időről-időre! Márk 10:17 -22.

 

Sok hívőnek üdvössége van, de mégsem tanftvány. Az az üdvösség, hogy elhittük azt,

amit Jézus a kereszten tett. Az a tanftványság, hogy felvesszük a MI keresztünket!

 

ÖNFEGYELEM

 

Az önfegyelem a tanítvának egy nagyon fontos jellemzője, viszont az egyik

legne­hezebben teljesfthetó is. Az önfegyelem önuralomból és kitartásból vagy

hosszűrésből áll."A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség

mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet," 2.Péter 1:6.

Ezen két jellemző nélkül nem tudunk fejlődni. Ezeknek a hiánya végül tönkreteszi az

Úrhoz való odaszántságunkat. Lásd Példabeszédek 20:4; 24:30-31; 25:28.

Az önfegyelem nem az, amit saját erőfeszftésünkkel élérhetünk, hanem az, hogy

engedjük hogy SZENT SZELLEM irányftson minket! A hatalom nem tőlünk van,

hanem Istentől. Ez nem azt jelenti, hogy tétlennek keil maradnunk, hanem azt, hogy

alárendeljük magunkat Istennek, és arra kérjük Öt, hogy segitsen minket Szent

Szellemével. "De a léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketGrés,

szivesség, jóság, HŰSÉG, szelídség, MÉRTÉKlETESSÉG." Galátzia 5:22. Lásd

még 2.Korinthus

IMA

Az egyik terület, ahoi fegyelmeznünk keil magunkat, az ima. "A vége pedig

mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok (= önfegyelem)

hogy imád­kozhassatok." 1.Péter 4:7.

Az ima az az a mód, ahogyan a keresztyén Isten jelenlétébe lép, hogy imádja

 

Őt, és megkapja a szükséges vezetést, segitséget és erót ahhoz, hogy Istent

szolgálva élhessen. Máté 7:7-12; Jeremiás 33:3; János 14:13-14; 15:7,16-17.

Jézus Krisztus példát mutatott nekűnk ebben. Ő az imát tette az elsó helyre az

életében. Mindenben, amit tett, az Atyától akart függeni. "És lőn azokban a

napokban, kiméne a hegyre IMÁDKOZNI, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban

tölté el."Lukács 6:12.

"A hfr azonban annál inkább terjedt őfelőle; és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt

hallgassák, és hogy. általa meggyógyljanak  az ő betegségeikból. De ő félrevonula a

pusztákba, és imádkozék. “Lulács 5:15-16. Lásd még János 5:19-20.

Gyakran megfeledkezünk az ima szükségességéröl, és a saját bölcsességünkben

bizunk. De Isten azt akarja, hogy mi is ugy legyünk; mint Jézus - minden tervünket

 tegyük függővé

 

Őtőle. "Jaj a pártos fiaknak, fgy szól az Ur, akik tervet visznek véghez nélkülem,

 és sz6vetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak!

Akik Egyiptomba (a régi, testies élet képe) szállanak alá, és számat nem kérdezik

meg, hogy menekül­jenek a Fáraónak (Sátán képe) oltalmába, és Egyiptom (a régi,

testies élet képe) árnyéká­ba rejtőzködjenek." Ésaiás 30:1-2. "Jaj nékik, akik

Egyiptomba (a régi élet, és a saját erőképe) men nek segftségért, lovakra

támaszkodnak, és a szekerek sqkaságában ,bfznak (emberi tanftások és könyvek),

és a nagyon erős lovagokban;

ÉS NEM NÉZNEK IZRÁELNEK SZENTJÉRE, ÉS AZ URAT NEM KERESIK. ...

Hiszen Egyiptom ember és nem Isten, és lovai hUs és nem lélek, és ha az Úr kinyujtja

 kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegftett, és együtt mind elvesznek.

" Ésaiás 31:1,3. (Vesd össze Zsidók 12:25-29.)

 

CSENDESSÉGIDEJE

A csendesség ideje nem más, mint az Isten számára elkülönltett idő. Tehát ez

nem csak imádkozás. Mit tehetünk a csendesség idejében? Olvasd el a vonatkozó

igéket. Természetesen van még ennél több igehely is.

1. Várj Istenre                                       Zsoltárok 62:2.

2. T anulj meg hallgatni az Ó szavára      1.Sámuel 3: 1-1 o.

3. Fogadd el a vezetését                        2.SámueI5:17-25.

4. Dfcséret és hálaadás                         Filippi 4:4-7; Zsoltárok 119:62.

5.  Imádat                                            János 4:23-24.

6. Közbenjárás (a nevek listája segithet) 1.Timótheus 2:1; Ezékiel 22:30.

7. Tusakodás (imában)                          Efézus 6: 18.

8. Imádkozz nyelveken                          1.Korinthus 14: 18-19; Judás 20.

9. Olvasd a Bibliát                                 Zsoltárok 119:105; Kolóssé 3:15­

10. Napló, készits jegyzeteket, stb.

 

ÖSSZE FOGLALÁS

 

Jézus Krisztus, az élő Isten Fia azt a megbízatást adta nekünk, hogy TEGYÜNK

TANITVÁNYOKKÁ minden népeket. Nem megtérőkké, nem gyülekezetbe járókká,

nem csak a bűnösök imáját elmondókká, hanem TANITVÁNYOKKA keil tennünk

őket. Persze ez az Úr Jézus Krisztus elfogadásával kezdődik, de az nem a legutolsó

lépés. Azulán szükség van egészséges növekedésie is, ami felnőttkoru tanftványsághgz

vezet.

Az a tanftvány, aki Jézus Krisztus fennhatósága és uralma alá helyezi magát.

A tanftvány azt is TUDJA, hogy mit jelent a fegyelem. Istennel rendszeres közösségben

fog munkálkodni, és a versenyt önuralommal, huségesen és kitartóan fut ja meg!

Lásd 1.Korinthus 9:24-27; 2.Timótheus 2:1-13.

                                       

               

 

Ezt a füzetet a "Joshua World Evangelism" adja ki, amely szervezet arra törekszik,

hogy Isten tiszta Igéjét terjessze. Minden munkát önkéntes adományokból végez.

Pénzügyi tá­mogatásoddàl segfthetsz abban, hogy másokhoz is eljuttassuk Isten Igéjét.

 

 Józsué Vilag Evangélizáció

Postafíók 511, 4330AM Middelburg, Hollandia