Magyarul / Hungarian

1. Kursus 5

                   

               FELTÁMADÁS

 

                 ÉPĺTSD AZ ÉLETED ISTEN TISZTA

                         IGÉJÉNEK AZ ALAPJÁRA.

                           A BIBLlA ISTEN IGÉJE.

 

 

 BEVEZETÉS

 

Egy korábbi tanulmányunkban láttuk,hogy a vfzkeresztség kapcsolódik az

ó természetünk eltemetéséhez és az.uj természetbe való feltámadásunkhoz.

Lásd. Róma6:3-5. Ez elvézet minket alapunk következő részéhez:

“a feltámadáshóz”. “…nem rakosgatván le újra alapját a holt

cselekedetekből vàló megtérésnek és az Istenben való hitnek, a

mosàkodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, HOLTAK FEL TÁMADÁSÁNAK

és az örök ftéletnek.u Zsidók 6:1 b-2.

UJONNAN SZÜLETÉS

 

A feltámadás első fázisa az ujonnan születés. Jézus Krisztus feltámadása általlsten,

a mi Atyánk újonnan szült minket a halálból élö reménységre.Lásd 1.Péter 1 :3.

A megtérés és Jézus Krisztusban való hit által elnyerjük bűneink bocsánatát,

felszabadulunk a sötétség hatalma alól és áthelyeztet!ünk az Isten országába.

“Aki megszabaditott minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes

Fiának országába; kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, buneinknek bocsánata.

” Kolossé 1:13-14.

 

HOL VAN AZ UJONNAN SZÜLETÉS HEL YE  ?

 

Az újonnan születés kezdetét nehéz meghatározni. János a szélhez hasonlftja azt.

“A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová

megy: igy van mindenki, aki Lélektől született.u János 3:8. igy van az Isten munkája

is az ember szivében. Ez egy láthatatlan, felfoghatatlan folyamat.

Az újonnan születés Isten munkája, amit a mi engedelmes hitünkre válaszolva

cselekszik. (Tehát ennek semmi köze nincs a mi saját igazságunkhoz.)

“De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete

megjelent, nem az igazságnak cse­lekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk,

hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a

Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltölt ránk böséggel a mi megtartó Jézus

Krisztusunk által; hogy az Ö kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök

élet reménysége szerint. Igaz ez a beszéd ...” Titus 3:4-8a.

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÚJONNAN SZÜLETÉS?          .

 

A természetes ember halandó magból születik, a Uférfiuriak indulatjábólu.

Lásd János 1:13.

Szellemi születésünk másképp történik. A Krisztus beszédének prédikálása által,

mint egy mag, hullik a belső emberünkbe, és olt megtermékenyiti a szellemünket,

aminek következménye képpen az új élet megszületik. Ez a mag él'etet hoz elő,

amely örökkévaló- élő és maradandó. “Mint akik ujonnan születtetek nem

romlandó magból, de

, romolhatatlanból, Islennek Igéje &Ital, amely él és megmarad örökké.

” 1.Péter 1 :23. “Az Ő akarata szült minket az IGAZSÁG IGÉJE ÁL TAL ..." Jakab 1:18.

Meg KELL születnünk szellemileg. Ez az Isten országába való belépés egyik feltétele.

"Feiele Jézus és monda néki: Bizony,bizony mondom néked, ha valaki újonnan

NEM születik, nem láthatja az Isten országát Felele Jézus: Bizony, bizony mondom

néked: Ha valaki NEM SZÜLETIK VĺZTőL ÉS LÉLEKTŐL, nem mehet be az Isten

országába.u János 3:3-5. (Olvasd János 3:1-9)

Ahogy egy meg nem született baba nem létezik a (Iátható) világban, ugyanugy az

ujonnan nem született nem létezik az Isten országában. Az ujonnan születés után

Isten gyer­mekeivé lettünk: “Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak,

hogy Isten fiaiváIegyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; akik nem vérből,

sem a testnek akaratából,

sem a férfiunak indulatjából, hanem Istentől születték." János 1 :12,13.

Ezért tehát mi, egy uj teremtés vagyunk: "Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén

Általa a Krisztus Jézusban..." Efézus 2:10.

"Azért ha valaki Krisztusban van, uj teremtés az ; a régiek elmultak, imé ujjá lelt minden."

 

2.Korinthus 5:17. "Aki megszabaditott minket a sötétség hatalmából, és általvilt az

ő szerelmes Fiának országába; kiben van a mi váltságunk az ő vére által,

buneinknek bo­csánata;" Kolossé 1:13,14.Tehát áthelyeznek minket,

a HALÁLBÓL az ÉLETBE megyünk, a sötétség birodalmából (ahoi buneinkben

meg voltunk kötözve) ISTEN ORSZÁGÁBA.

 

FOLYAMA TOS MEGÚJULÁS

Az ujonnan szüJetés nem fejeződik be az uj élet kezdetén, hanem továbbmegy a

teljes ember megujulásáig. A NÖVEKEDÉS FOLYAMATÁBA lépünk be, amelyben

a belső emberünk MEGUJUL NAPRÓL-NAPRA. "Azért nem csüggedünk, sőt ha a

mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul."

2.Korinthus 4-16.

Ez a megújulás az elménkben kezdődik és hatása lesz az életedre.

Az új életünknek egy folyamatnak kell lennie, amelyben levetkőzzük az ó embert

és felö!tözzük az uj embert. "És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem

változzatok el a ti elméteknek megujulása által, hogy megvizsgáljátok,

mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata." Róma 12:2.

 

"Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; ha ugyan Őt megértettétek és Őbenne

megtanft­tattatok, így amint az igazság a Jézusban: hogy LEVETKEZZÉTEK AMA

RÉGI ÉLET SZERINT VALÓ Ó EMBERT, mely meg van romolva a csalárdság

kfvánságai miatt; MEGÚJULJA TOK pedig a ti elméteknek lelke szerint (Iegyen friss

az elménk és szellemünk állapota), és FELÖLTÖZZÉTEK AMAZ ÚJ EMBERT

(újjá alkotott lényünket); mely Isten szerint (Isten képmására) teremtetett

igazságban és valóságos szentségben." Efézus 4:20-24. "Öldököljétek meg

azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalansá­got, bujaságot, gonosz

kivánságot és a fösvénységet, ami

BÁLVÁNYIMÁDÁS; melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;

melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban (megtérésetek előtt).

Most pedig vessétek el magatoktól tj is mindazokat; haragot, fölgerjedést,

gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

 

Ne haragudjatok egymás eIlen, mivelhogy LEVETKEZTÉTEK AMAZ Ó EMBERT,

AZ Ő CSELEKEDETEIVEL EGYŰTT.

ÉS FELÖLTÖZTÉTEK AMAZ ÚJ EMBERT

(Istenfélő ter­mészetet), melynek ÚJULÁSA VAN ANNAK ÁBRÁZATJA SZERINT

VALÓ ISMERETRE, AKI TEREMTETTE AZT." Kolossé 3:5-10.

Mi nem tudjuk ezt megtenni magunktól, de ugyanaz a hatalom (Isten Szent

Szellemének hatalma), amely feltámasztotta Jézust a halálból, bennünk

munkálkodik, amikor mi tudatosan megnyitjuk magunkat a számára és hiszünk

benne "De ha Annak a Lelke Iakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból,

ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó

testeiteket is az Ő ti bennetek lakozó Lelke által." Róma 8:11.

Olvasd még Efézus 4:20-24.

 

Ezenképpen átformálódhatunk a Krisztus hason­latosságára, amig végül tökéletesen.

tükrözzük majd az Ő dicsóségét. " Az Úr pedig a Lélek; és ahoi az Úrnak Lelke,

ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal

szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre,

úgy mint az Úrnak Lelkétől." 2.Korinthus 3:17,18. Olvasd még 2.Thessalonika 1:11,12.

 

 Àmikor Jézus visszajön, nemcsak mi látjuk majd Őt, de Ő is látható lesz nlibennünk!

"Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek

dicsőségben." Kolossé 3:4. "... De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká

leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van. " 1.Jáns 3:2b.

Ez felülmulja a mi emberi értelmünket, és ez mégis egy olyan fgéret, amelyet

vágyakozás­sa' várunk. "Mert a mi országunk menoyekben van, honnét a megtartó

Ur Jézus Krisztust is várjuk;" Filippi 3:20.

FELT ÁMADÁS

A feltámadás nélkül a keresztény hit üres lenne. Nem lenne jövőnk.

"Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.

Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk,

de hiábavalü a ti hitetek is." 1.Korinthus 15:13,14. A FEL TÁMADÁS hatással

van ugy a külső, mint a belső emberre is. Ez a "szellemi" ujonnan születéssel

kezdődik és a "fizikális" megelevenedéssel teljesedik be Krisztus vissza­térésekor.

A hívők számára a feltámadás MÁR elkezdődött, de lesz egy végső leltámadás is

a szó szoros és fizikális értelmében. "Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az

idö, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát és akik

hallják, élnek ...

 

 

Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban

van­nak, meghallják az Ő szavát, éskijönek; akik a jót cselekedték, az élet

feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.”

János 5:25,28,29.

Krisztussal vaó kapcsolalunk a biztosítéka a közeli feltámadásunknak.

Olvasd János 11:25,26. Az a lest , amelyel a lellámadáskor kapunk, különbözik

altól, amivel a löldi élel­ben rendelkezünk. Van nak földi és mennyei testek.

Olvasd és tanulmányozd 1.Korinthus 15:35-49.

Mi nemsokára a mennyeil (embert) logjuk hordozni! Lásd Filippi 3:20,21."És .

amiképpen hordtuk a földinek (az embernek) ábrázatját, hordani logjuk a

mennyeinek (az Embernek) ábrázaljál is." 1.Korinlhus 15:49.  '

UTOLSÓĺTÉLET

Isten ítélete már jelen van e világban: Jézus itéletet hozot a fold "Es monda Jézus

ĺtélët végett jöltem én e világra ..." János 9:39. Ez az ítétet elvalasztJa a Jót és a

rosszat egymástól. Olvasd'Zsidók 4: 12,13

Van egy UTOLSÓ ĺTÉLET is. A fellámadás ez előtt történik meg.

"Ne csodálkozzatok ezen, mert eljő az óra, amelyben MINDAZOK,

akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavál, és kijőnek;"

János 5:28,29. ("MINDAZOK" tartalmazza azokat is, aki ket elham­vaszlollak.

Nincs kivélel.) Az ember nem ugy log megjelenni az itélőszék előlt,

mint egy szellem, "test" nélkül. Teljes emberként fog megjelenni - szellem,

lélek és test. "Merl,

nékünk mindnyájunknak meg keil jelennünk a Krisztus itélöszéke elölI, hogy

kfki megju­lalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedell, vagy jót; vagy

gonoszl." 2.Korinthus 5:10. (Az Isten az Atya és az Ö Fia Jézus Krisztus

nélküli élet a legkomolyabban lesz elitélve, mivel ez az oka az ember összes

igazságtalanságának.).

 

Az Apostolok cselekedeteiben egyértelmű a megállapitás, hogy Isten ítélete

készen áll arra, hogy az egész világot elérje. "E tudatlanságnak idejét azért

elnézvén az Isten, moslan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenült,

hogy megtérjenek: mivelhogy rendelt egy napot, melyen megiléli majd a löld

kerekségél igazságban egy férfiu által, kil arra rendelt; bizonyságol tévén

mindenkinek, AZÁLTAL, hogy FELTÁMASZT Á ŐT

HALOTTAIBÓL." Ap.cseI.17:30,31. Ez vonatkozik a keresztyénekre is.

Senki nincs felmenlve az utolsó ítélel alól. Olvasd Róma-14:10-12. "Es miképeni

elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az itélet"

 Zsidók 9:27.     ,

"Ha pedig valaki aranyat, ezüstöl, drágakövekel, fát, szénál, pozdorjat

épít erre a fundamentumra erre a (más szóval földi, anyagi dolgokal );

kinek-kinek munkája nyilván lészen; mert ama nap megmulalja, mivel­

hogy tűzben jelenik meg; és kinek-kinek munkája minémű lészen, azt a tűz

próbálja meg." 1.Korinlhus 3:12,13.

BEFEJEZÉS

A haloltak fellámadása egyike a legfontosabb tartópilléreknek, a melyekre

a keresztyén hit épül. A feltámadás az újonnan születéssel kezdődik.

 Az új embërünknek eltől kezdve fel keil nőnie. Ez egy levetkőzésnek és

felöltözésnek a lolyamata. Végül kapunk majd egy uj, megdicsőült testet,

amikor Jézus Krisztus visszajön. és, abban a megdicsőült testben meg­jelenünk

Isten itélőszéke elólt az utolsó itéletre. Olvasd Jelenések 20:11-15.

 

Ezt a füzetet a "Joshua World Evangelism"

adja ki, amely szervezet arra törekszik, hogy Isten tiszta Igéjét terjessze.

Minden munkát önkéntes adományokból végez. Pénzügyi támogatásoddal

segithetsz abban, hogy másokhoz is eljuttassuk Isten Igéjét.

 

Józsué Vilag Evangélizáció, Postafiók 511, 4330 AM Middelburg, Hollandia

 

1.Kursus 6 submenu 5