Magyarul / Hungarian / 1.Kursus 4

                         

              VĺZKERESZTSÉG

                  EPITSD AZ ELETED ISTEN TISZTA

                                       IGEJENEK AZ ALAPJARA.

                                           A BIBLlA ISTEN IGEJE.

 

 

VIZKERESZTSÉG

 

Ebben a negyedik fűzetben olvashatsz a Vizkeresztségről igei alapon.

A keresztség a kőveflező lépés a bűnbánat és megtérés után. Olvasd el a

Bibliában figyelmesen az ezzel kapcsolatos igeverseket. A Vízkeresztség nem

szertartás, amelyef emberek vezettek be, hanem magáfól Istentől adott utasítás

mindazok részére, akik megtérnek és hisznek Jézus Krisztusban.

A keresztség feháf része Ol Ojjászületésnek. Ez egy lépés 0 hitélefOnk bibliai

megalopozásához. Ez Ol Ojszavefségi kereszténység fontos része. Lásd: Zsid.

6:1,2; Ap cgel. 2:38-41.

 

EZ KRISZTUS PARANCSA

 

'Elmenvén Olért, fegyetek tanítvánYOkká minden népeket, megkeresztelvén őket

az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében: (Mt. 28:19,20)

 

A VĺZKERESZTSÉG FOGALMA

 

Az Újszövetségi keresztség egy külső megnyilvánulás, nyilvános engedelmességi

cselekedet, amelyet a hivó gyakorlatban visz véghez; egy belső igazságosság,

amelyet birtokol a Jézus Krisztusba vetett hit által.

 

A "KERESZTSÉG" SZÓ JELENTĖSE

 

Ez egy görög szó, amelynek gyökere a 'bapta' szöból ered, ami azt jelentl. hogy 'valamit

folyadékba meriteni és utána Ojból kihûzni.'

 

A KERESZTSÉG PARANCSA

 

A. Jézus Krisztus mondta: “elmenvén... fegyetek tanítványokká minden népeket,

     megkeresztelvén óket..:” (Mt. 28:19)

B. Jézus maga is megkeresztelkedett. (Jézus példát ad nekünk mindenben, beleértve

     a vízkeresztséget is) 'Akkor eljave Jézus       

     Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa.' IMt. 3:13-17)

C. A vizkeresztség apostoli parancs is 'Ezeket pedig mikor hallották. szivOkben

     megkeseredének, és mondának Péternek és a     

     többi aposfoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? Péter pedig monda nekik:

     Térjetek meg és keresztelkedjetek   

     meg...' (Ap. egel. 2:37,38)

D. Ha szeretjük Őt. engedelmeskedni fogunk Neki. 'Ha engem szerettek, az én

     parancsolataimat megtartsátok' (Jn. 14:15)

E. Hitünket Ol engedelmesség által bizonyitjuk és erősIfjuk 'Azonképpen a hit is,

     ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki: Néked

     hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hifedet a te

    cselekedeteidböl, és én is meg fogom néked mutatni Ol én cselekedeteimból az én

     hitemet.' (Jak. 2:17,18)

 

KIRE VONATKOZIK A PARANCSOLAT ?

 

A lent idézett igék mindegyikében azt láijuk, hogy a nép hallott, hitt és

megkeresztelkedett. A megtérés és hit megelőzi a keresztséget.

Ez vonatkozik minden hivő keresztségének esetében.

 

A.      Aki hiszen és megkeresztelkedik...                                            Mk. 16:16

B.     A samáriabeliek hittek és megkeresztelkedtek                       Ap. cgel. 8:12-15

C.     Az etlópiai komornyik hitt és megkeresztelkedet                     Ap. cgel. 8:35-38

D.     Péter megparancsolta a Kornélius házában levó

 pogányoknak, akik hittek. hogy keresztelkedjenek is meg    Ap. csel. 10:47,48

E.    Az\ efézusi hivők megkeresztelkedtek                                         Ap. csel. 19:4,5

 

A ViZKERESZTSÉG JELENTOSÉGE

 

1. A KERESZTSÉG, MINT ElTEMETÉS

 

"...akik megkeresztelkedtünk, Krisztus Jézusban, az Ő halálában keresztelkedtünk meg."

(Róma 6:3-5) A mindennapi életben, a temetés a halál után következik.

Ugyanez a sorrend vonatkozik a lelki életre is: eleször a halál, azután a temetés.

A Krisztusba vetett hit által. Abban a bizonyosságban állunk, hogy vele együtt

 haltunk meg. A következő lépés, hogy eltemessük óemberünket.

Ezt a keresztség által tesszük. "...eltemette1vén vele együtt a keresztségben,

akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten ereiébe vetett hTt által,

aki feltámaszta Őt a halálból.' Kol. 2:12 (lásd KoJ. 3:3, Gal. 2:20 is}

 

2.  A KERESZTSÉG, MINT FElTÁMADÁS

 

Aki az óemberét áfadta Krisztusnak, annak a feltámadásban is része lesz (újjászületik}.

Miképpen Jézus feltámadt a halálból, és az Ö tesfét a halálban hagyta, azonképpen

a mi régi életünk is ottmaradt a "hullámsirban", feltámadt pedig egy újonnan

született személy. lásd Róma 6:4,5 'Eltemettetünk azért Ővele együtt a keresztség

által a halálba.." Kol. 3:1 'Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal...' Ef. 2:6 "és

együtt felfámasztott...”

 

3.  A KERESZTSÉG, MINT AZ UJJÁSZUlETÉS EÜRDOJE

 

Az Újjászülelés vagy Ojjálerèmtés a növekedés állandó folyamata és az élet

megújhèdása. A keresztség lelki születést jelképez, amely után növekedés következik.

(Olvasd el a lent idézett bibliai részeket)

Titus 3:1-6 '...nem az igazságnak cselekedeleiból; amelyeket mi cselekedtünk,

hanem az Ö

irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek

megújitása álfal.' Ef. 4:20-24 "Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust; Ha ugyan

Őt megértettétek és Őbenne megtanTtattatok, Ogy, amint az igazság a Jézusban.'

Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva

a csalárdság kivánságai miatt; Megújuliatok pedig a ti elmétek lelke szerint,

És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint leremtelett igazságban és

valóságos szentségben.'

I. Pet. 2:1,2 'levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást,

írigykedést és minden rágalmazást. Mint most szülelett csecsemók, a tiszta,

hamísítallan tei után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.”

 

4.  A KERESZTSÉG, MINT A SZĺV KŐRŰlMÉTÉlESÉNEK JElKÉPE

 

Az ószövefségi körülmetélés az Ábrahámmal és leszármazollaival kötöll szövefség

jelképe. Ami az Újszövetségi hivőket iIIeti Pál apostol azt mond ja, ha Krisztuséi

vagyunk, akkor Ábrahám magva és az igéret örökösei vagyunk. (lásd: Kol. 1:11,12)

“... örömmel hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká teil minket a szentek

örökségében való részvételre a világosságban.'

Gal. 3:29- 'Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehál az Ábrahám magva vagytok,

és igéret szerint örökösök.' Az ösi rendelkezés szerinl a fértiaknak körül keIIelI, hogy

meléljék magukat. (lásd: 1. Móz. 17:10,11)             .

Az Újszövefségi rendlartás szeriht nekünk nincs szükségünk külső körülmelélésre,

hanem a belső ember szerint vagyunk körülmetélve. A keresztség azl jelképezi,

hogy a szivnek körülmetélése már megtörtént. Róma 2:28- " Mert nem az a zsidó,

aki külsöképpen az,; sem nem az a körülmetélkedés, ami a teslén külsöképpen van,

hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szivnek lélekben, nem beru szerinl való

körülmetélés az igazi körülmelélés...' (Olvasd Fil. 3:3 is)

 

5. A KERESZTSÉG, MINT A JÓ lElKIiSMERET KIFEJEZŐJE

 

A keresztség a hivő válasza arrq, amit (sten lett érte Jézus Krisztusban.

A keresztség állal, bizonyságot tesz arról a tényről, hogy végzett az óemberrel,

akinek rossz lelkiismerele volt. l.Pét. 3:21- “(a keresztség) minket is megtart most

képmás gyanánt,

mint keresztég, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése

Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által."

  

      MIT TEGYÛNK A MI GYERMEKEINKKEL (KISBABAINKKAL) ?

 

Megkeresztelünk lelki gyermekeket és bemutatunk testi gyerekeket Istennek és

megáldjuk öket. A kisgyermekek meg van nak szentelve az Ő apjukban és anuiuyban

(hivő szülőkbenl. A kisgyermekek­nem tudnak megtérni. és nem tudnak hlnni és nem

tudiák elfogadni Isten szavát. Ők nem tudják azonositani magukat Krisztus halálával

és feltámadásával.

Mk. 10:13-16- '... azután ölébe vevé azokat és kezeit ráiuk vetvén megáldá azokat.'

l.Kor. 7:14 '... mert meg van szentelve a hiteften férj az ő feleségében, és meg van

szentelve a hlteften asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek

tisztátalanok volnának, most pedig szentek.' Tehát, amikor az egyik, vagy mindkét szülő

ujjászületett Isten gyermeke, a kisgyermekek meg van nak szentelve a szülőkben,

addig ameddig elérik azt a kort, hogy önmaguk döntsenek. hogy megtérnek-e vagy sem.

Ameddig a szülők Istenfélő életet élnek, addig nem kell, hogy féltsék gyermekeiket.

A gyerekeknek szükségük van a szülők imádságára, hogy amikor megnőnek Isten

mellett döntsenek, Ogy ahogy ebben a füzetben is meg van irva.

 

AZ ÓSZÖVETSEGI JELKÉPEK

 

A.   Amikor Izráel népe elhagyta Egyiptomot, az Oija a Vörös tengeren át vezetett az

Igéret Földle felé. l.Kor. 10:1-3 Pi.Móz 14.        

részt is olvasd el)- 'Nem akarom pedig, hogy ne tudiátok, atyámfiai, hogy a mi

atyáink mindnyáian a felhő alaft voltak, és mindnyáian atengeren mentek által; és

mindnyáian Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; és mindnyájan

egy lelki eledeit ettek; és mindnyájan egy lelki italt ittak." Kol. 1:13- 'Aki megszabadított

mlnket a sötétség hatalmától, és általvitt az Ó szerelmes Rának országába.'

 B.    Az özönviz a keresztség lelképe. Az özönvlZ elboritotta az engedefteneket.

Ugyaníy a keresztség jelképezi az engedetIen élet eltemettetését.

 

        BEFEJEZES

 

A vízkeresztség egy nagyon fontos része a lelki élet megalapozásának.

A keresztséggel bizonyságot teszünk arról, ami történt belső emberunkkel.

Ez egyben az engedelmesség tette, amely oly sok áldást hoz. Ha efutasitjuk a

keresztséget, megfosszuk magunkat Isten áldásától (ennek következményeként,

 ahelyett, hogy az engedelmesség erőteljes példái lennénk, a lustaság péfdájává

váfunk. Mivel az Úr maga mutatott jó példát, akkor mi, az Ő tanitványai kövessük

az Ő nyomdokalt. Mt. 3:13-17- 'Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz,

hogy megkeresztelkedjék őáltala.

1.Ján. 2:6 - 'Aki azt mond ja, hogy Őbenne marad, annak Ogy keil járnia, amint Ő iárt.'

l.Pét. 2:21 - 'Mert arra hivaftatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek,

néktek példát hagyván, hogy az Ő nyomdokalt kövessétek.' Ap. csel. 8:36-38 - 'Mikor

pedig mennének az Oton, jutának egy vizhez; és monda a komomyik: 'Imhol a viz;

mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?' Riep pedig monda: 'Ha telies szivedből hiszel,

meglehet. Az pedig felelvén, monda: 'Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Ra.' és

megállitá a szekeret; és leszállának mindketten a vizbe, Riep és a komornyik;

és megkeresztelé őt.'

 

 

Ezt a fűzetet a 'Joshua World Evangelism'

adja ki, amely szervezet arro törekszik, hogy Isten tiszta Igéjét terjessze.

Minden munkát önkéntes adakozásból végez.

Az Őn pénzűgyi támogotása elósegiti Isten szavának közlését másoknak is.

 

Józsué Világ Evangèlizáció P.O.Box 511, 4330 AM Middelburg, Hollandia

 

1. kursus 5 submenu 4