Magyarul / Hungarian

1. kursus 3

                      

EGTÉRÉS A HOLT CSELEKEDETEKBŐL

 

                ÉPíTSD AZ ÉLETED ISTEN TISZTA

                        IGÉJÉNEK AZ ALAPJÁRA.­

                      A BIBLlA ISTEN IGÉJE.

 

 

A BŰNBEESÉS

Mózes első könyvének elso fejezeteiben Ádámról és Éváról olvasunk, akiknek

csodálato_ kapcsolatuk volt Istennel. Isten teremtésének a koronájában az ember

volt az ékkő. A2 ember Istennel beszélt és Vele járt a Paradicsomban.

"És monda Isten: Teremtsünk embert a mi (Atya és Jézus) képünkre és

hasonlatosságunkra ..." 1.Mózes 1 :26,27. "És meghallák az Úr Isten szavát,

aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; És elrejtőzék az ember és az ő felesége

az Úr Isten elől a kert fái között. Szólitá ugyanis az Úr Isten az embert és monda

néki ..." 1.Mózes 3:8,9. Az embernek szabad akarata volt, és engedel­mességével

megmutathatta volna, hogy igazán szerette Istent. Sajnos Ádám és Éva saját maguktól

akartak rájönni arra, hogy mi a jó és a rossz, .Istent kiagyva ezzel az egészből.

Megengedték kapzslságuknak és vágyaiknak, hogy kísértésbe vezessék őket. Bűn

és hazugság lépetlaz életükbe, és az ember el left választva Istentől.

(1.Mózes 2:15-17; 3:17) "...Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől, és

bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott." Ésaiás 59:2.

­

TETTUK AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT MEGZAVARTA, AZ EMBER KIŰZETETT

A PARADICSOMBÓL. AÓTA AZ EMBER EL VAN VÁLASLrVA ISTENTŐL.

 

Efézus 4:17, 18; 5:11. "Titeket is, kik hajdan 'èlidegenültetek és ellenségek valátok

gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek  miatt, most mégis megbékéltetett.

"Kolossé 1 :21.

 

A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI

Mivel az ember elvesztette az uralmát a bűn fölött, a bun lett az ur az ember fölött.

Az ember a bűn rabjává és Sátán szolgájává vált. A bűn végső gyümölcse halál.

Az Ördög a neki nyújtott szolgálatot halállal jutalmazza! Ez az ember teljes romlásához

vezet: szellemi halál, megroncsolt elme és testi betegség. "Mert ha az egynek bűnesete

miatt uralkodott a

halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok,

kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesülnek.

" Róma 5:17. "Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki

az ő kívánsá­gaiban..." Róma 6:12.

ISTEN lERVE AMEGVÁL TÁSRA

 Isten felkutatta az embert ebben a szomorú állapotában, hogy helyreállitsa a

kettejük közötti megtör! kapcsolatot. Az Ő egyszülött Fiát küldte el, az Úr Jézust.

 "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ö egyszülött Fiát adta, hogy valaki "hiszen

Ö benne el ne vesszen, hanem örök élete Iegyen." János 3: 16:: Jézus halála és

feltámadása következtèben van a bűnöknek bocsánata. Szabadok lehetünk a bűn

hatalmától. Ezen a módon a közöttünk és Isten között lévő kapcsolat helyreállitható.

"Akiben van a mi váltságunk az Ö vére által, a bűnöknek bocsánata az Ö kegyelmének

gazdagsága szerint" Efézus 1 :7."Aki megszabadi­tott minket a sötétség hatalmából,

és általvitt az Ö szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi váltságunk az Ö vére

által, buneinknek bocsánata." Kolossé 1:13,14. "Mennyivel inkább Krisztusnak a vére,

aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztftja a.

ti lelkiismereteteket a HOLT CSELEKEDETEKBŐL (halálra vezető cselekedetekből),

hogy szàlgáljatok az élő ïstennek." Zsidók 9:14 (Iásd "még Zsidók 10:19,20).

ISTEN MEGTETTE AZ Ö RÉSZÉT ... MIT TEHETÜNK MI?

             

MEGTERES A HOLT CSELEKEDEfEKBŐL

 

Az evangélium első szava: "Megtérés'!. A második: "Hit".. "És mondván: Bétölt az idő, és

elközelitett az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban" Márk1 :15.

"Hogy­ semmitől  sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktem,

és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, bizonyságot tevén mind zsidóknak,

mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való

hit felől" ApcseI20:20,21.

"Valódi megtérés" nélkül nem lehet valódi hit!

A. János első üzenete a megtérés volt. Máté 3:2.

B. Jézus a megtérésről prédikált először. Máté 4:17.

C. A tizenkét apostol a megtérést prédikálta. Márk 6:7-13.

D. Szent Szellem kitöltetése után a megtérés volt az első üzenet. ApcseI.2:38.

E. Pál első üzenete a megtérés volt. Apcsel "20:20,21.

A megtérés az első lépés a hitéletben. Ha az alapnak ez a része nincs jól letektetve,

a rá épülő épitmény inogni togo Mindenkinek meg keil térnie.

Senki sem lehet telmentve! Senki sem igaz Isten előtt.

"E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az

 embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek." ApcseI.17:30.

"Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent." Róma 3: 11.

 

MIVEL NEM AZONOS A MEGTÉRÉS?

 

A.   Ez nem azonos a bűnről való meggyőződéssel. A bűnről való meggyőződés

      megelőzi a megtérést. Nem mindenki tér meg azok kőzül, akik meggyőződnek

      bőnösségükről. "Egynéhány nap mulva pedig Félix megjelenvén teleségével,

      Drusillával egybe, ki zsidó asszony 'lala, meghfvá Pált, és hallgatá őt a

      Krisztusban való hit telő1. Mikor pedig ő igazságról, ünmegtartóztatásról és az

      eljövendő itéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor

       alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged." ApcseI.24:24,25.

B.   A bűneid miatti sajnálkozás sem azonos a megtéréssel. A megbánás nem

     mindig vezet megtéréshez. Gondolj csak Saul királyra és Judásra.. "...Most örülök,

     nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem, hogy megtérésre szomorodtatok meg.

     Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk sammiben kárt na valljatok.

     Mert az Isten szerlnt való szomorúság üdvősségre való megbánhatatlan megtérést

     szerez, a világ szerint való megszomorodás pedig halált szerez." 2.Kor.7:9,10.

     "Akkor monda Saul Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát

     és a te beszédedet; de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavokra"

    1.SámueI 15:24. "Akkor látván Judás, aki őt elárulá, hogy elitélték őt, megbánta

     dolgát, és visszavivé a harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván:

     Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közűnk hozzá?

     Te lássad." Máté 27:3,4.

C.    A megtérés nem azonos a vallásossággal. A tarizeusok nagyon vallásos

       emberek vol­tak, de legtöbbjük soha nem tért meg. Epp ellenkezőleg: ők feszitették

       keresztre Jézust és később üldözték a keresztény közösséget (Lásd pl.:Máté 3:1-12).

- a megtérés nem az, hogy ... minden vasárnap templomba jársz

- a megtérés nem az, hogy .u engedelmeskedsz lsten parancsolatainak

- a megtérés nem az, hogy ... sokat imádkozol és olvasod a Bibliát.

 

AKKOR MI A MEGTÉRÉS?

Az Új Testamentumban a "megtérés" szót a görög "metanoia" szó fordftására használják.

Ennek a szónak a legfontosabb jelentése: MEGVÁL TOZT A TNI A GONOOLKOOÁSOO

MÓDJÁT (Iásd Efézus 4:20-32; Zsidók 9:14.)

 

A megtérés alapjelentése nem egy érzés, hanem egy döntés, amit saját akaratodból

és tel­jes sívedből teszel.

Az Ó Testamentumban az a szó, aminek a jelentése "visszafordulni" vagy "megfordulni",

tartalmazza azt a jelentést, hogy "elhagyni a rossz utat és egy új irányba elindulni".

"Hagyja al a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjenek az

Urhoz, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban." Ésaiás 55:7.

                     Az Új Testamentum a megtérés belso természetét, az O

                               Testamentum a kulso format hangsulyozza ki.

 

Ha ezt a két képet egyesítjük, akkor a megtéresről a következő elképzelést kapjuk:

    A MEGTÉRÉS GONDOLKODÁSMÓDUNKNAK EGY BELSŐ VÁLTOZÁSA, AMI EGY

              KÜLSŐ VISSZAFORDULÁST VAGY MEGFORDULÁST EREDMÉNYEZ.

 

Egy teljesen uj irányt veszel fel.

"...Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és

miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő Istennek szolgáljatok"

1.Thess.1 :9.

"Térj meg azért ezen gonoszságból (istentelen, bűnös indítékok, pénz és hatalom

szerzése stb.), és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szfvednek gondolatja.

" ApcseI.8:22.

Megtérés emberek imádatából: Barnabás és Pál a sokaság közé futottak, kiáltva:

 "Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk,

és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez

térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat"

 Apcsel.14:15.

A VALÓDI megtérés tökéletes példáját megtaláljuk a tékozló fiû példázatában.

Olvasd el figyelmesen (gondolkozz és cselekedj) Lukács 15:11-32.

 

MIK A VALÓDI MEGTÉRÉS GYÜMÖLCSEI?

 

           Bármikor is történik egy valói megtérés, ennek keil, hogy Iegyen egyértelmû

 bizonyitéka a­mindennapok világában. A megtérés gyümolcsei egyértelmû bizonyftékok:

 

A. Isten szerinti bunbánat. 2.Korinthus 7:9-11.

B. A bunök megvallása. Zsoltárok 32:1-5.

C. A bunök megtagadása, elhagyása. Példabeszédek 28:13.

D. Abun gyűlölete. Ezékiel 36:31-33.

"...hogy bánják meg buneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó

cse­lekedeteket cselekedvén." ApcseI.26:20.

"Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket." Máté 3:8.

 

BEFEJEZĖS

 

Az Isten és az Ő Igéje elleni lázadás a bunbeeséshez vezetett.

Az ember az ő saját utján akart járni. Ennek következménye az Isten és ember

közötti szakadás lett. Jézus Krisztus eljött, hogy megtérjünk az összes holt

cselekedeteinkből. Ennek alaposnak keil lennie. A megtérés az egy hatalmas,

alapvetö változás egy személy életében.

 

LEFEKTETTED MÁR EZT A JÓ ALAPOT?

 

Ezt a füzetet a "Joshua World Evangelism" adja ki, amely szervezet arra

törekszik, hogy Isten tiszta Igéjét terjessze. Minden munkát önkéntes adományokból

végez. Pénzügyi tá­mogatásoddal segithetsz abban, hogy másokhoz is eljuttassuk

Isten Igéjét.

 

Józsué Vilag Evangélizáció

1. KURSUS 4 SUBMENU 3