Hungarian/Magiar

1 kursus 2

                                            

                                 

 

                A HIT ISTENBEN

 

               ÉPITSD AZ ÉLETED ISTEN TISZTA

                        IGÉJÉNEK AZ ALAPJÁRA,

                           A BIBLlA ISTEN IGÉJE.

 

 

HIT AZ ISTENBEN

A MEGTÉRÉS UTÁN A KÖVETKEZŐ LÉPÉS A HITVALLÁS

 Jézus felszólitó szavát, hogy megtérjepek az emberek a bűneikből azonnal a következő

szavak R'övetik: "...HIGYJ AZ EVANGELIUMBAN"

Amikor valaki bűnei bevallása után megtér és Istenhez menekűl, akkor már hinnie kell

Óbenne.

A.      Jézus ezt tanitotta: "térjetek meg és higyjetek az evangéliumban". Márk 1:15

B. Pál ezt tanitotta: "...az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való

hit felöl". Ap.csel 20:21

C. A hitalap második elve HINNI ISTENBEN... "Annakokáért elhagyván a Krisztusról való

kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatvé!n le ujra alapját a holt

cselekedetekböl való megtérésnek és az ISTENBEN VALO HITNEK, a mosakodásoknak,

tanitásnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök itéletnek". Zsidókhoz 6: 1,2

 

FONTOS-E A HIT?

 

A hit a keresztény életszemlélet egyik alapköve. "...az igaz pedig az ö hite áltél él". Habakuk 2:4

A hit által nyerünk megbocsátast a bOneinkböL Zsidókhoz 10:22.

Megigazulunk a hit áJtal. "Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi

Urunk Jézus Krisztus által." Rómabel. 5:1

A hit által részesedünk a Szent Lélekben. Galátzia 3:2

 

Hit nélkül nem tudunk semmiben sem részesülni Istentöl és nem tudunk Istennek a

kedvére lenni. "De kérje hittel, Semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos

a tenger habjához, amely_t a szél hajt, és ide soda hány. Mert ne vélje az ilyen ember,

hogy kaphat valamit az Urtól." Jakab 1 :6,7

Hinnünk keil az Ö létezésében, és másodsorban hinnünk keil azt, hogy Isten kinyilvánitotta

magát az Ö szavában, a Bibliában. "...Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni".

Zsidókhoz 11:6

 

MI A HIT?

 

Maga a biblia adja meg erre a kérdésre a választ. "A hit pedig a reménylett dolgoknak

valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés" Zsidókhoz 11: 1

A hit tehát valóságot jelent az alapunkhoz. Bizonyosságot, hogy Jsten létezik. Valóságot,

hogy Ö a menny és föld megteremtöje, és hitvallást arról, hogy mindent Ö tart a kezében

a körülményeink figyelembevétele nélkül.

Pál apostol a Zsidókhoz irott levelének 11. fejezetének első versében különbözőképpen

irja le a hitet és a reménykedést. A reménykedés az egy fajta hozzáállást jelent azokhoz

a dolgokhoz, amelyek majd a jövőben fognak bekövetkezni, de a hit bizonyosságot vagy

bevallást jelent qrra, amit már megszereztünk, vagy arra, ami már a tulajdonunkban van.

Reménykedem valamiben, tehát remélek valamit. A Szent Lélek adja meg nekem a

bizonyosságot arra, hogy meg tudjam szerezni azt, amiben reménykedem.

Tehát, ez jelenti a hitet.

 

MI A HITÜNK FORRÁSA?

 

Az egyetlen forrása az igaz bibliai hit Isten Szavában.

Pál ezt irja a Rómabeliekhez cimzett levelében:

“Azért a hit halIásból van, halIás pedig  Isten Igéje által.”I ú  Rómabel10:17

A hit tehát Kristus Szavának hallásából ered.

 

Isten Igéje a legkülönbözőbb módokon jut el hozzánk:

A. Isten Igéje, amelyet a teremtéskor mondott: "Es mondá Isten: Legyen világosság, és

lőn világosság". Mózes 1.könyve, Rómabel. 1:20

B. Isten prófétai Igéje. "Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem

a Szent Lélektől indittatva szólottak az Istennek szent emberei." Pefer 2. lev. 1 :21

C. Az irott Ige által. "Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még véletek

valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében,

a prófétáknál és a zsoltárokban énfelőlem. Lukács 24:44

D. Az élő Ige által, ami maga Jézus Krisztus. "Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala

az Istennél, és Isten vala az Ige." János 1: 1-13

A HITET CSAK ÚGY SZEREZHETJÜK MEG HA SZEMÉLYES KAPCSOLATBA

KERÜLÜNK ISTENNEL!

A Szent léleknek az Igét (Logos) élővé (rhema) keil tennie számunkra (megnyilvánulniakell).

Pál apostol Zsidókhoz irott levelének 11. jezetében azt olvashatjuk, hgy a hit , hősei

semélyhez szóló Igét kaptak Istentől. Ez jelentette a számukra a HITÜK  ALAPJAT.

(biztonságot a feladataik elvégzéséhez és bizonyosságot afelől, hogy Isten velük lesz).

Lásd: Zsidókhoz 11 :8-12, Rómabel 4:16:22, Mózes 1 könyve 12:1-4.

 

ÁBRAHÁM 'M INT APÉLDÁJA

 

Az a mód, ahogyan Ábrahám a hitét kinyilvánitotta, példát jelenthet mindnyájunk számára.

"Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességtőrés által öröklik

az igéreteket." Zsidókhoz 6:12

 

A.  Ábrahám hallotta az Igét.

B.  Ezáltal nyert hitet.

     "Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra ahelyre,

     amelyet örökölendő vala, és kiméne,      nem tudván, hová megy." Zsidókhoz 11:8

C.  Nem vette figyelembe a természet adta körülményeket. "Es hitében erös lévén, nem

      gondolt az ő már elhalt testére."  Rómabel 4: 19

D.  Isten igéretében nem kételkedett. "Az Istennek igéretében sem kételkedett

      hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek és teljesen

      elhitte, hogy amit Ő igért, meg is cselekedheti." Rómabel. 4:20

E.  Ezáltal megnyerte, a mit Isten megigért neki. Zsidókhoz 6:15

 

A hit a "sziv" érzülete, és nem a tudaté. A hit létrehoz egy pozitiv változást a viselkedési

módunkban és tapasztalásunkban.

A hit elsősorban ISTEN IGÉJÉN ALAPUL és nem a "természetes" érzékszerveink által

felfogott ingereken. 2 Kor. 5:7.

"Mert hitben járunk, nem látásban" Lásd még Máté 14:28-31

A hit azáltal jut kifejezésre, hogy a szánkkal beismerjük azt. "Mert ha a te száddal vallást

teszel az Úr Jézusról és szivedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt, a halálból,

megtartatol ... Mert szivvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az

idvességre." Rómabel. 10:9,10

A HITVALLÁS KÜLÖNBÖZÖ SZíNVONALAI

 

Az Irás (a Biblia) azt tanitja, hogy a hitnek különböző szinvonalai vannak és hogy a hit

növekedésben van. "Minden kor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek,

amiképpen méltó is, mivel felettébb megnövekedik a ti hitetek, és mindnyájatokban

bővőlködik az egymáshoz való szeretet." Thess. 2. level 1:3

Isten mindenkinek kizab egy bizonyos mértékű hitet. "... hanem józanon bölcselkedjék,

amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Rómabel 12:3-6

 

A hit olyan, mint egy elvetett mag, amely lehetőséget kap arra, hogy növekedhessen.

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek:

ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek:

menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek." Máté 17:20

          Példák:  1. Kevés hit                  Máté 6:30

                         2. Tuláradó hit              Máté 8: 10,11

                         3. Tökéletes hit            Jakab 2:21,22

HOGYAN MUNKÁLKODIK MINDEZ A GYAKORLATBAN?

 1.  Fedezd fel azokgJ.Ï az igéreteket, amelyek beleillenek a Te speciális problémáidba

     és helyzetedbe. "Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem,

     azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz." Filip. 4:9

2.  Tegyél eleget mindazoknak az előfeltételeknek, amelyek a megfelelő igérethez

     kapcsolódnak: Például: "alkalmazd az Irást", ez egy előfeltétel. Az igéret erre igy szól:

      "és a békesség Istene veletek lesz."

     A 37. zsoltár 5. versében az előfeltétel igy szól: "Hagyjad az Úrra a te utadat, és bizzál

     benne", erre az igéret igy szól: "majd Ő teljesiti." Lásd még Józsué 1:3-9

3.  Fogadd el türelemmel a hited megkisértéseit. (megpróbáltatásait) "Es eképpen,

     békességtűrö lévén, megnyerte az igéretet." Zsidókhoz 6:12-15

     "Teljes örömmel tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kisértésekbe estek, tudván, hogy

     a ti hit,eteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Jakab 1:2-4

4.  Várjad ki az igéret beteljesülését pozitiv, aktiv hitéleted által. Olvasd el: Mózes IV.

     könyve 14:6-9

 

Hitvallásunknak mindig egybe keil esnie Isten Igéjével. "És ez az a bizodalom, améllyel

Öhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ö akarata szerint, meghallgat minket. 1. János 5:14.

 

Az aktivan alkalmazott hitvallás az egyik kulesa a gyözedelmes keresztyén

életszemléletnek . "Nézvén (életútunk folyamán) a hitnek fejedelmére és bevégezőjére,

Jézusra." Zsidókhoz 12:2

 

VÉGKÖVETKEZTETÉS

 A hitvallás nemcsak egy belső, személyes tapasztalatot jelent, hanem Isten Igéjének

megnyilvánult tényein alapul. Jézus Krisztus az Istenatyának kegyelméből magára

vállalta a halálosk bűntetést a mi bűneink miatt. Krisztust,eltemették, de a harmadik

napon Isten feltámasztotta a halottaiból. Istentől igazságosságot csak eteken a tényeken

keresztül nyerhetünk el és a hit bevallása által. A hit nemcsak az igazságosság alapja,

hanem kulcsa is mindazoknak az igéreteknek, amelyeket Isten szeretne adni nekünk.

"Legyen hitetek Istenben." Márk 11:22

 

Ezt a füzetet a "Jozua Wereld Evangelisatie" adja! ki, amely szervezet arra törekszik, hogy

Isten tiszta Igéjét terjessze. Minden munkát önkéntes adományokból végez.

Pénzügyi támogatásoddal segithetsz abban,' pogy másokhoz is eljuttassuk Isten Igéjét.

 

Reagál?  Ír angolul, németűl

Józsué Vilag Evangélizáció

Postafiók 511, 4330AM Middelburg, Hollandia

(geloof)

1 Kursus 3 submenu 2