SZABADULÁS A FELELEMTOL

                                                                                                            
                                                   
                                                    

                                         

 

Kedves Barátom!

 

Mélyen él a vágyódás a szivedben, hogy békében és nyugalomban élhess?

Keresed a gyozelmet a problémáid, félelmeid és az Élet megkötözo eroi fölött?

Ha ez igy van, akkor van egy neked szóló üzenetem Istentol,

amely választ ad ezekre.

 

Személyes tapasztalatom alapján bizonyossággal állithatom: Jézus Krisztus él!

O az élo Ige, az élo Isten Egyetlen Fia, aki az eget és a Földet teremtette.

O a kezdet és a vég, és nélküle semmi sem jött létre. Sokak számára O még

 egy ismeretlen Isten, O az Élet forrása, amelyet tudat al att olyan sokan keresnek.

De hogyan ismerkedhetnek meg ezzel az ismeretlen Istennel, ha senki sem

prédikál nekik Róla?

 

KERESES A TUDATLANSAGBAN

 

Az ember már sokféleképpen próbálta keresni az élo Istent. Ritusok, jó

cselekedetek, állatok és pénz feláldozásával, mágiával. Türelmetlenségében az

ember fából, kobol, szalmából, müanyagbol (s ki tudja még mibol!) készitett

magának bálványokat. Azonban ezek közül egyik sem vitte ot közelebb Istenhez.

Inkább még szélesebbé vált a szakadék az élo Isten és az ember között a

bálványimádás által okozott csalódottság és zürzavar eredményeként.

Gonosz lelkek által keltett aggódalmak és félelmek uralták a szellemileg üres,

Isten nélkül élo embert. Igy vált az ember a félelem szolgálójává és elkezdett

különbözo dolgokat tenni, hogy ezeket a lelkeket megbékitse.

Nyisd ki a szemed és lásd, hogy az Élet Isten nélkül nem ad békességet.

(Isten Igéje ezt mondja: "Nincs békességük az Istenteleneknek.")

A bálványimádás, mágia és istentelen életmód következményeként hármas átok:

a szegénység, az elnyomás és a betegség kerültek be a világ tudatába.

 

Hóseás proféta az alábbi üzenetet hirdette:

"Az Urnak panasza van a Föld lakói ellen, mert nincsen hit, nincs szeretet,
nincs Isten ismerete. Káromkodás, hazugság, gyilkosság, lopás, házasságtörés,
eroszak, és vérfürdo játszódik le vérfürdo után. Ezért van nyomorúság, és minden és

mindenki aki benne él, szánalmas állapotba kerül, az állatokkal és a madarakkal

együtt, még a tenger halai is szenvednek... Elvész az én népem, mert hiányzik

neki az ismeret. Mivel elutasitottátok az ismeretet, én is elutasitlak Benneteket.

Hós.4:1-3,6. "Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy megmutathassa

a hatalmát mindazoknak, akik ohozzá teljes szivvel ragaszkodnak." 2.Krón.16:9

Tehát az ember maga a hibás abban, hogy elutasitotta az ÉlO Istent. ES MEGIS:

ISTEN AZ O SZERETETEVEL ELJÖTT, HOGY TEGED MEGVALTSON !

 

HOL A PROBLEMA?

 

Mint ahogyan a fenti bibliai versidézetekbol kitünik, a baj a probléma oka az, hogy

az ember Istentol elválasztva él. Nincsen olyan vallás, sem rituálé, amely ezt a

szakadékot át tudná hidalni. 1.Péter.1:18-19, Zsoltár.115:1-8

"A Ti vétkeitek választanak el Benneteket Istentól és büneitek fedezték el orcájat

Ti elottetek, hogy meg nem hallgatott." Ésa.59:2. "Amely lélek vétkezik, annak

meg kell halnia." Ezékiel.18:4b.  Isten maga húzza meg a világos vonalat. Melyik

oldalon állsz Te? Isten oldalán, az Örökkévalóság oldalán? Vagy Önélküle élsz,

ami örökkétartó tüzben és fájdalomban folytatódik? Mert a büneink választanak

el bennünket Istentol "Isten szent, Isten a világosság, és nincsen obenne sötétség"

1.János.1:6.  Tehát a probléma nem az, hogy Isten nem akar bennünket

meghallgatni, hanem az, hogy a büneid álltak Isten és Te közéd,

ezért nem ér fel a hangod Istenhez, ezért nem tudod Istent olyannak látni,

amilyen Ö maga valójaban.

 

VAN KIÜT?

 

Két dolgot tehetsz. Mondhatod a következot: "Elutasitom Isten fenti szavait és

a saját utamon járok tovább, követem az elödeim útját." Ez azt jelenti, hogy

magadat szabad akaratadból Isten kegyelmébol és megváltó tervébol kizárod,

 választva ezáltal döntésed gyümölcsét, és a büntetést saját magadnak

köszönheted. De ha úgy döntesz, hogy Istent elismered Uradként, és elfogadod

 Igéit és megváltásait, akkor ezt mondjad: "Eleget éltem a popányok útja szerint,

Isten nélkül, mindenféle történytelenségben, szenvedélyben, rés zegségben,

tivornyákban, dözsölésben, és erkölcstelen bálványimádásban." 1.Peter.4:3.

Abban az estben, ha elszakitod magad ezektol a dolgoktól, tehát hátat forditasz

ezeknek és visszatérsz Istenhez, akkor nem fog minden eddigi barátod

egyetérteni veled. Sot, meglepodnek majd, hogy nem jársz tovább együtt

velük a kicsapongások ugyanaz on áradatában, szitkozódván, akik számot adnak

majd annak, aki készen van megitélni éloket és holtakat. 1.Péter.4:4-5.

Ha megtérsz és Istenhez fordulsz, akkor Isten e pillanattól kezdve melléd áll.

Akkor O harcol érted, és feloldoz a félelem és. aggódalom rabságából. Isten ezt

mondja: "Válasszatok még ma, hogy kinek szolgáltok."

 

MOST VAN ITT AZ IDO

 

"Itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk

az üdvösség, mint amikor hivókké lettünk." "Az éjszaka elmúlt, a nap pedig

elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit és öltözzük fel a

világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és

feslettségekben, nem versengésben és irigységben. Hanem öltözzétek fel az

Ur Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kivánságokra."

Rómaiakhoz 13:11-14.

 

AZ ELO ISTEN MONDJA

 

"Kellemes idoben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.

Ímé itt a kellemes ido, ime itt az üdvösség napja" 2.Kor.6:2.

 

Kedves barátom!

Még mindig a szexuális erkölcstelenség, a pornográfia, a kéj rabságában élsz?

Vagy házasságon kivüli kap csolatban élsz, amely miatt már olyan sokan

meghaltak, vagy a halálos AIDS betegségébe estek?

Vagy talán megkötözte a lelkedet és test/et a kábitószer vagy az alkohol?

Kesseroség él a szivedben, vagy nem vagy képes megbocsájtani, vagy bánatod van,

vagy a félelem és varázslás kötöz meg ?

Isten errol ezt mondja: "Most van itt a megváltás és a jóakarás ideje." Isten,

a Mennyei Alkotód és Atyád ezt mondja neked: "Szeretlek!" János 3:16.

Hagyd tehát abba az önmagad megváltására irányuló kisérleteket,

még mielott még túl késo lenne!

És mivel lehetetlen dolog az, hogy az ember önmagát megváltsa, Isten az O

Egyszülött Fiát küldte le a Földre váltságdijul érted és értem, ot, aki kedves

volt Istennek, aki tiszta és szent volt. Zsid_khoz 9:24-28.

Isten, az Atya elfogadta ezt, és az áldozata által újra megnyilt az Istenhez vezeto

út, hogy, te is az élö Istenhez, a Menny és Föld teremtöjéhez tartozhassál!

A Sátán, az Isten és az emberiség ellensége a maga kegyes hazugságaival

megvakitotta az emberiséget, hogy az ne láthassa meg az igaz valóságot,

a valós helyzetet, amelybe Isten nélkül jutott / ez a pokol tornáca, széle,

az örök tüz, Máté 13:41-42 szerint /Isten az, aki felébreszt minket az álomból!

Isten az, aki téged keres! Ne érd be továbbra is a Sátán hazugságaival!

Tudod-e, hogy Isten Szentlelke tud és akar bejönni az életedbe, benned akar élni?

Ha a böneidet megvallod és arra kéred az Istent, hogy bocsásson meg neked értük,

Ö hü és igaz, hogy megbocsássa a búneidet és megtisztitson Téged minden

hamisságtól. 1.János 1:9.

Ha valóban kinyitod a szived, és megtisztitva állsz majd öelötte, kérve öt, hogy

jöjjön és éljen Tebenned, akkor Ö azt megteszi. Ez az Ö igérete, és Isten nem

emberi lény, hogy megváltozzék, vagy, hogy hazudjék. Isten nem hagy minket

 hátra árvákként, hanem a Szentlelkét igéri minékünk.

 

MIT KELL TENNED AHHOZ, HOGY UDVOSSEGET  NYERHESS?

 

1. Ismerd el, hogy Isten elött bünös vagy, és, hogy szükséged van Rá,

    mint Megváltódra.  Róma 3:23. Móz.V.18:9-14.

2. Valld meg a büneidet (konkrétan megnevezve) Istennek. Tisztitsd meg a

    házadat minden olyan tárgytól, amely téged a bálványimádáshoz, a

    varázsláshoz, vagy a tisztátalansághoz kötözne, s kérd meg Istent, hogy

    tisztitson és szabaditson meg Téged és a házadat minden sötét köteléktöl.

    1.János 1:9,3:8b.

3. Kérd meg Jézus Krisztust, hogy jöjjön be az életedbe.  János.14:6 erröl ezt

    mondja: "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem mehet az Atyához,

    csak Énáltalam."

4. Hidd hogy Isten megtette, amit kértél és keresztelkedjél meg az Atya, a Fiú

    és a Szentlélek nevében.  Márk 16:16, 1.Péter 3:21, Ap.csel.8:35-38.

5. Olvasd a Bibliát (Mózes V. 8:3b.) A Biblia Isten Szava, Isten szól hozzád

    általa. Kezdd pld. az Újszövetséggel. Ez a Biblia második része. Kedd elöbb

    Lukáccsal, aztán jön Márk, stb.

6. Higgyél Isten megváltásában és bocsánatában, erröl tégy bizonyságot Isten

    és ember elött szóban és a cselekedeteidben. Róma 10:10. Ez segiteni fog a

    szellemi növekedésben.

7. Keressed a kapcsolatot más hivökkel, de legyél óvatos: vannak hamis tanitást

    követö csoportosulások is, akik az Igével visszaélnek és megmásitják Isten

    szavait. Imádkozz, hogy Isten lelke ujjászületett hivök közé vezessen.

    Ö a Jó Pásztor.

 

A GYÓZELEM ÉLETE Lecke 1 "Szabadulás Jézus Krisztus által"  mene 6.1