LES 1

HET WOORD VAN GOD

BOUW UW LEVENS FUNDAMENT
OP HET PURE WOORD VAN GOD
DE BIJBEL IS GODS WOORD

 

HET WOORD
Op uw scherm heeft u nu de eerste die u nodig heeft om een goed en sterk fundament te leggen voor de bouw van een goed, sterk en op  bijbels formaat gebouwd geestelijk huis.

De bijbel zegt “het geloof komt door het horen van het woord van God”. (dat is de bijbel). “daarom, zo zegt de Here Here; zie ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag”. (Jesaja 28:16)
Het fundament voor een nieuwtestamentisch christelijk leven is niet een geloofsbelijdenis, niet een liturgie, niet een kerk, maar het is Jezus Chrtistus! De enige en waarachtige fundering is Jezus Christus zelf – een ander fundament kan niemand leggen! De Bijbel zegt van Hem dat Hij het fundament en de hoeksteen is. “Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus kan niemand leggen. 1.Korintiërs 3:11
“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” 1.Timotheüs 2:5. “Daarom staat er in een Schriftwoord: zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen”. 1.Petrus 2:6.

Een eerste vereiste is een persoonlijke ontmoeting en relatie met Jezus Christus.
“God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus onze Here.

HET WOORD

Jezus is het vlees(mens)geworden woord. Jezus en Zijn woord (de bijbel) zijn één. Daarom zegt Hij ook dat indien iemand Hem liefheeft, hij Zijn woord zal bewaren. “In het aller eerste begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Johannes 1:1,2,14.
“En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en Zijn naam is genoemd: het Woord Gods.”  Openbaring 19:13
“Jezus antwoorde en zeide tot Hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.”  Johannes 14:23
- Je kunt de Heer niet meer liefhebben dan Zijn woord!
“En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: Indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem,  en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde van God volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.”1.Johannes 2:3-5

- Je kunt God niet meer gehoorzamen dan Zijn woord! “Je kunt God niet meer gehoorzamen dan Zijn woord!
“Hieraan onderkennen wij, dat wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben,  wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden doen.  Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren. “1,Johannes 5:2-3
Als Jezus Christus ons fundament is, betekent dat, dat de bijbel ook ons fundament is.

WAT IS DE BIJBEL VOOR EEN BOEK

De bijbel is een bijzonder boek. Het bestaat uit 66 boeken en is in ongeveer 1400 jaar tijd, door 40 verschillende schrijvers onder allerlei omstandigheden geschreven.
En toch loopt er één constante lijn door de hele bijbel heen. Dit komt omdat al deze schrijvers door één Geest, de Heilige Geest van de almachtige werden geïnspireerd en in Zijn opdracht hebben geschreven. De bijbel is niet zomaar een geschiedenisboek, een verzameling verhaaltjes, een wetboek of een geschrift met een aantal zichtlijnen voor een goed christelijk leven. NEE, DE BIJBEL IS DOOR Gods Geest geïnspireerd! We kunnen de bijbel niet lezen als een gewoon boek. We hebben Gods leiding nodig om de betekenis van het woord ten volle te begrijpen. Het gaat daarbij niet om het vermeerderen van kennis, maar om een “RELATIE” met het woord. Wij moeten leren één te worden met het woord en het te gaan LEVEN!

We moeten een aantal zaken met elkaar vaststellen:

-          De bijbel is Gods woord. “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.” Psalm 119:160

-          Het is door mensen opgetekend onder de inspiratie van God. “..dat u, toen u het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God,…” 1.Tessalonicenzen 2:13

-          Het heeft daarom absoluut gezag. “..Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige dtad, welke in dit boek beschreven zijn.” Openbaring 22:17-19.

-          En het is volkomen betrouwbaar.  “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm 119:105
“Alzo zal Mijn woord dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal dat doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”Jesaja 55:11.

DE TESTAMENTEN
De bijbel bestaat uit het oude testament”en het “nieuwe testament”. Het eerste handelt over de begintijd en over het Joodse volk en bevat de profetieën over Jezus Christus die in het Nieuwe Testament in vervulling begonnen te gaan. Het tweede deel (Nieuwe Testament) gaat over Jezus en het christendom; het eerste gaat over de wet, het laatste over de genade. In beide testamenten zien we Jezus Christus centraal staan. “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.”  Johannes 1:17.
“En Hij (Jezus) begon bij Mozes en bij de profeten en legde hun uit, wat in al de schriften op Hem betrekking had. “ Lucas 24:27.

De zichtbare wereld van het Oude Testament loopt parallel met de geestelijke wereld van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament kan worden gezien als een schaduwbeeld van het nieuwe Testament en zal daarom altijd in het licht van de Nieuwtestamentische openbaring gelezen moeten worden. “Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak die Mozes ontving,….” Hebreeën 8:5
“Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden.”Romeinen 15:4.
“Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarsdchuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.”1.Korinthiërs 10:11
“Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen…..” 1.Korinthiërs 3:14-18.

HOREN EN DOEN

In het Lucas evangelie staat een verhaal over twee mannen die een huis bouwen. Beide mannen luisteren naar Het Woord van Christus (“Lazen het”), maar de dwaas DEED NIET naar het woord (met alle gevolgen van dien!) en de wijze man DEED WEL naar het woord! Het gaat dus om twee dingen: A luisteren naar Gods woord en B Het toepassen in je eigen leven, (Lees in uw bijbel: Lucas 6:46-49 over deze twee fundamenten.)
“En weest daders van het woord en niet alleen hoorders: dan zou u uzelf misleiden…”Jakobus 1:22-25.  “En indien iemand naar Mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart (toepast), Ik oordeel hem niet, want Ik  (Jezus) ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: HET WOORD dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dage.” Johannes 12:47,48

TRADITIE

Een probleem voor veel mensen met een kerkelijke achtergrond is dat ze niet handelen op grond van Gods Woord, maar op grond van traditie of overlevering. De Bijbel waarschuwt hiertegen. Het is belangrijk om met een frisse blik de Bijbel zelf op ons te laten inspreken en al onze vooroordelen opzij te zetten. Dat wil niet zeggen, dat u alles wat u geleerd wordt, klakkeloos moet aannemen! Laten we zijn zoals de mensen in Berea die:
A Het woord met bereidwilligheid aannamen en
B dagelijks de schriften nagingen of het werkelijk zo was… Handelingen 17:10,11. (zie ook) Psalm
    1:1,2 “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet (woord) zijn welgevallen heeft en diens wet (woord) overpeinst bij dag en bij nacht. “Spreuken 4:20-22 “Mijn zoon, sla acht op Mijn woorden, richt uw oor op mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun hele lichaam.”

CONCLUSIE

U bent deze les gaan leren om opgebouwd te worden. Elk bouwwerk begint met een fundament. Het is belangrijk om het fundament grondig te leggen. Gods Woord geeft duidelijke aanwijzingen uit welke elementen ons fundament moet bestaan. “-Bekering van dode werken – Geloof in God -
Leer van dopen – en van oplegging der handen – opstanding der doden en van een eeuwig oordeel…” Hebreeën 6:1-3.
“Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.”2.Timoteüs 3:16.
De Bijbel leert ons duidelijk dat onze relatie niet slechts afhangt van de hoeveelhei kennis die wij hebben van Gods Woord, maar van de maat waarin wij het woord ook leven dat is “Doen wat God zegt”. “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem/haar openbaren.” Johannes 14:21