NEHEMIA

                Deel 2

                                                 Door Hans Hofman

STRATEGIE

 

In de eerste les leerden we al iets over: Je positie innemen en weten wie je bent

in Christus en er werd over nood gesproken.

In Nehemia 2 zien wij weer iets meer over de persoon Nehemia en zijn relatie met

God en met zijn omgeving. Volgens vers 1 was hij op zijn werk nooit treurig.

Dit wil niet zeggen dat hij dat op andere plaatsen nooit was. Uiteindelijk waren

hij en zijn volk in ballingschap en dus niet vrij. Na het horen van de nood waarin

zijn volk (de reeds eerder teruggekomen Joden) in Jeruzalem, en de staat van de

stadsmuren van Jeruzalem verkeerden, werd hij diep in zijn hart geraakt en het

bepaalde zijn hele zijn, op dat moment. De koning zag dat hij treurde en

concludeerde dat dit alleen “hartzeer” kon zijn. 2:2. Nehemia : “toen werd ik zeer

bevreesd”

Het is duidelijk dat Nehemia ondanks de ballingschap, hij zijn draai had gevonden

in het werk bij de koning. Maar nu moest hij uitspreken wat er werkelijk in zijn hart

leefde. Zijn grote verlangen en visie om zijn volk te gaan helpen en de muren van

Jeruzalem weer te herbouwen, zodat zijn volk weer aan een nieuw bestaan kon gaan

bouwen.

De vrees voor de koning bepaalde echter niet zijn hart, denken en daaruit

voortvloeiende handelen. Nehemia was gericht op Gods plan. Neh.2:3-5.

Nehemia was biddend al een heel stuk verder dan deze koning kon vermoeden.

Hij had al een (benodigde) tijd berekend om zijn doel te bereiken en een compleet

gedetailleerd uitvoerbaar plan uitgewerkt. Een ondernemende strateeg wordt

zichtbaar.

 

Zonder plannen en zonder overleg met God komt er niets blijvends tot stand.

Een zendeling zei eens tegen mij: “Hans, als je niets onderneemt gebeurt er niets”.

Jezus leert ons: “zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid..”

Dit zien wij ook terug in het leven van Nehemia als hij in gesprek is met de koning.

 

Een 2e reden waarom het belangrijk is om een duidelijk doel en een praktisch goed

voorbereid plan te hebben is omdat je, je daar op kan richten. Je hebt dan een doel

waar je voor leeft en waar je anderen voor kunt motiveren. Het geeft je leven met God

inhoud. Het is Zijn wil voor ons leven dat wij dienstbaar bezig zijn.

Of dit nu in gemeente opbouw, zending, evangelisatie, pastoraalwerk of sociaalwerk

is. Samen met de Heer ben je aan Zijn Koninkrijk aan het bouwen en Zijn naam aan

het verheerlijken door het werk te voleindigen wat Hij jou te doen heeft gegeven.

(zie. Joh17:4) “Geloof zonder werken is dood” Jak.2:17-24

 

In het geval van Nehemia was dit een bouwproject. Of was het meer?

Ja, want nu was het volk slechts aan het overleven door de noodsituatie.

In een gezonde situatie konden zij ook voor anderen meer betekenen en werd

Gods glorie zichtbaar in Zijn volk. Later zien we dat ook terug in de geschiedenis

van Nehemia.

 

Direct na aankomst van Nehemia kwam de vijand in actie (Neh.2:10).

De vijand satan, is altijd ontstemd waneer iemand van Gods volk het goede wil

gaan ondernemen.

Maar, slechts 3 dagen na aankomst in Jeruzalem trok Nehemia er in de nacht

op uit. Hij had niet eerst de klok geluid door te roepen: jongens nu komt het

allemaal goed, nee, hij ging STRATEGISCH aan de slag. Alert en waakzaam!

Nehemia stelde “een onderzoek” in naar de gesteldheid van de muren en de

poorten van Jeruzalem.

 

ORIENTATIE - OPBOUW

 

1. Zijn wij (ben ik) bereid een onderzoek te doen naar de gesteldheid van de muren

    en de poorten van onze gemeente en in mijn eigen leven en van onze

    stad? Ja / nee ..................................

    Wil jij bouwen aan de gemeente, aan dat wat nu nog door gebrek aan voldoende

    getrainde mensen vertraagd word of nog ontbreekt? Ja / nee ………………..

    Ben jij bereid je voor die taak te laten trainen / bekwamen?...................................

 

2. Het merkwaardige was dat we in 2:10 lezen dat de vijand al iets had gehoord

    terwijl de reeds aanwezige leiders nog niet ingelicht waren over de concreetheid

    van Nehemias plan. 2:16 Echter toen zijn plan gereed was legde hij het de

    leiders voor. Door de duidelijkheid was het doel en de hand van God hier in

    zichtbaar en stemden zij er mee in. Zij begonnen zich direct gereed te maken!

     “en met krachtige hand vatten zij het goede werk aan.” Neh.2:18

 

Soms worden ideen genoemd maar is er nog geen duidelijk plan.

Strategisch gezien heeft het komen met een duidelijk uitvoerbaar plan altijd meer

kans van slagen dan een waneer iemand een vaag idee oppert.

Is een plan door God aan jou geopenbaard? Toets het dan aan Zijn woord,  en

bereid je er op voor. Wees niet passief maar een levende steen. Geen rolling

stone maar een levende steen die in Gods bouwwerk verbonden is met de

Hoeksteen Jezus Christus. ( Ef.2:19-20,  1.Pe.2:6 ).

   

Nehemias plan was de visie die God (via de informatie van een broeder en

Nehemias gebed  Neh.1:2-11. in zijn hart had gelegd. Nehemia had een

goed uitvoerbaar plan, maar wist ook dat hij omgeven was door goddeloze

vijandige volken die zijn en Gods goede plan niet probleemloos wilden laten

verlopen. Er waren mensen die zich vermengden door te huwen met mensen

uit deze goddeloze volken en werden van God weg getrokken. Nehemia zegt

hierover in Neh. 13:23-24, 26-27   Heeft niet hierdoor Salomo. De koning van

Israel, gezondigd? Hoewel onder de vele volken geen koning was als hij en hij

een beminde was van zijn God, en God hem tot koning over geheel Israel had

aangesteld, deden de vreemde vrouwen zelfs hem zondigen…”

(zie ook het (taal) integratie probleem in  Neh. 13:24. Hierdoor was het heel moeilijk

deze mensen uit de wet (Gods woord) te onderwijzen en hun in de gemeenschap

die God diende op te nemen. Het judees was de taal van Nehemia en de

gemeenschap waar hij mee aan het bouwen was.

 

WAAKZAAMHEID EN VOLHARDING

   

Zo zijn er ook andere opstakels die onze omgang met God willen verstoren.

Tijdrovers die als strategie hebben ons leven vol te stoppen met onbelangrijke

bezigheden. Zo kun je 10 x per dag het nieuws horen en bekijken  en zo negatief

geladen worden dat dezelfde misleidende geest de kans grijpt om je gedachten

nog verder van God af te trekken. (je zelfs vroom doen denken hoe betrokken je

toch wel bent zonder een hand uit te steken. (vrome geest).

 

Die zelfde vijand probeert mensen te ontmoedigen door negatieve uitspraken,

of door verdeeldheid te laten ontstaan in je huis vlak voor je naar een dienst in de

gemeente gaat, of juist voor je wil gaan evangeliseren of een ander werk in dienst

van God will aanvangen.

 

Zo ook in Nehemia 2:19. WELK ANTWOORD gaf Nehemia aan zijn vijanden?

 

Neh.2:20 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

 

3. Was de vijand verder stil? Neh.4:1-3 …………………………………………………

 

4. Hoe zien wij Nehemia hierop reageren? Neh.4:4-5 …………………………………

 

5. Hoe reageerde hij en zijn team verder? Neh.4:6 …………………………………….

 

6. Wat deed de vijand vervolgens? Neh. 4:7-8 ………………………………………….

 

7. Nehemia en zijn team hadden zich vastgebeten in hun opdracht en onderhielden

hun relatie met God. Ook of juist gedurende deze drukke en zeer spannende tijd

onderhielde zij het contact met God. Hoe reageerde Nehemia en zijn team op deze

samenzwering ? Neh.4:9   A ……………………………B ………………………………

 

8. Dan in 4:10 zien wij een eerste teken van paniek? burnout? De luiaard?

   Gemanipuleerd door, en ziende op de vijand?

   Juda roept: “De kracht der dragers schiet te kort en puin is er te veel; wij zijn niet  

   in staat de muur te bouwen.”

   

    De vijand ging door met hun plan. Maar ook Nehemia ging door en liet zich niet

    van de wijs brengen.

    We zien in Neh. 4:12 echter ook dat het ook nodig was om wel 10 x

    gewaarschuwd te worden voor er op defensief gebied iets ondernomen werd.

    Nehemia wilde zich niet laten intimideren of manipuleren of laten afleiden door

    de vijand. Hij was Op God en het doel waar hij aan werkte afgestemd.

 

    Hoe ging Jezus hier mee om? Joh.8:1-20 ……………………………………………

 

9. Jezus weerlegde de tegenstanders met het woord net zoals Hij dat deed bij de

    verzoekingen in de woestijn Matt.4:1-11.

    Hoe gingen de eerste apostelen om met vijandschap, vervolging en intimidatie?

    Hand. 5:17-20, 24-25

                                     ……………………………………………………………………

10. Ook de apostelen lieten zich dus niet intimideren maar gehoorzaamden aan

      opdrachtgever en gingen onverminderd door met de prediking en het onderwijs

      van het goede nieuws dat Jezus de weg ten leven is.

    

      Wat zei Jezus in Joh.8:14? …………………………………………………………..

      Wat zei Jezus in  Joh.18:33-37 ? ……………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………

      Wat zei Hij in Joh.16:5 ? ………………………………………………………………

      Wat zei Hij in Joh. 17:4 ? ……………………………………………………………..

 

Jezus geeft ons in voorgaande verzen een duidelijk voorbeeld van hoe wij kunnen

en moeten weten waar wij vandaan komen, door wie wij gered en gezonden zijn

en wat onze taak / roeping is. Dit is de meest strategische kennis die

noodzakelijk is willen wij standhouden in de geestelijke strijd. “Mijn volk gaat te

grond door gebrek aan kennis, Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp

Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;….” Hosea 4:6

Laten wij het voorbeeld van de Here Jezus en Nehemia maar volgen en samen

met Paulus uitroepen: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?...” Rom.8:31b

 

Ook in Jesaja vinden wij een zeer krachtige belofte die ingeweven zou moeten

zijn in onze geestelijke wapenuitrusting: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt,

zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen ons keert, zult gij

in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van

Mijnentwege, luidt het woord des Heren”. Jes.54:17

 

STRATEGIE  -  ORIENTATIE  -  OPBOUWEN  -

WAAKZAAMHEID – VOLHARDING

 

Nehemia hield zich niet bezig met compromissen. Nee, hij bemoedigde

zijn mede arbeiders geen vrees te hebben en spoorde hen aan niet op te

geven, maar aan hun families en hun huizen te denken en voor hen te

strijden. Neh.4:14

 

Na dat de strijd geluwd leek gingen zij niet alleen door met de bouw maar

stelden zich WAAKZAAM en GEREED op. Neh. 4:15-20.

 

Het volk had een duidelijk strategische opstelling. Ieder had een bepaalde

taak in de arbeid en in de bewaking van het geheel.

Ook voor de gemeente van Jezus Christus moet een WAAKZAAM en

GEREED staan aanwezig zijn. De wekelijkse bidstonden en je persoonlijke

stille tijd met God, zijn als de speren en schilden van de wachters bij

Nehemia. De bijbelstudies en het onderwijs in de erediensten dienen tot

toerusting tot dienstbetoon: zie: Ef. 4:11-16.

 

Naar: Nehemia les 3           TERUG naar les 1