ANTWOORDEN

CURSUS "OVERWINNINGSLEVEN" LES 1-9

 

ANTWOORDEN

 

Aanvullingen ter verduidelijking

worden na of tussen het antwoord tussen ( ) geplaatst.

 

Les 1

 

 

1. Hij wil niet dat ik voor eeuwig sterf maar dat ik tot bekering kom en leef.

2. het verlorene te redden.

    Het verlorene te zoeken en te redden

    Ons te bevrijden

3. Straf / onvolmaakte liefde

4. onze zonden  (onze gedachten en werken die tegen Gods woord in gaan en

                         onze relatie met Hem verstoren.)

5. Jezus Christus

    God

6. In ons denken

    in ons hart

7. Jezus Christus

8.  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

9.  Hij gaf Zijn eigen Zoon voor ons..

10. met Jezus (ook) alles aan ons geven (wat nodig is)

11. Eeuwig leven.

12. Alles wat Hij (Jezus) tegen u zegt doe dat.

13. Komt allen tot Mij..

Als iemand dorst heeft (verlangt naar liefde, gerechtigheid, vergeving enz.)

kom dan tot Mij, en drink. 14. Kiest dan heden wie u dienen zult.

15. Kom dan tot berouwen bekering.

16. Geen andere naam / Jezus Christus.

17. Jezus Christus.

18. Betreffende afgoden zonder leven in zich die door mensenhanden zijn gemaakt.

God/de Heer / De Zoon des mensen/Jezus Christus

19. Wij werden niet gered met vergankelijke dingen.. maar met het (volmaakte offer)

kostbare bloed van Christus.

20. Bekeer u en laat u dopen.

21. -----

22. Geloven in Jezus.

23. Hem (persoonlijk) aannemen en in Hem geloven.

24. Een kind van God.

25. niet langer in duisternis wandelen (= niet langer in zonden leven).

26. Als ik mijn zonden aan God belijd

     (mijn zonden bij name noem en vergeving vraag)

27. Doop in water.

28. Ik ben de Deur.

      

     Als u in Mijn Woord blijft, bent u  waarlijk discipelen van Mij en u zult de

     waarheid verstaan (begrijpen/zien) en de waarheid zal u vrijmaken.

    

      De dief (satan) komt om te stelen, en te slachten en te verdelgen; Ik ben

      gekomen, opdat zij (u) leven hebben en overvloed.

29. Een ieder die de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

30. (persoonlijke vraag.) ja of nee / omschrijf wat er veranderde vanaf het moment

      dat u Jezus als Heer aannam.

31. 'Ik heb het leven in en door Jezus Christus'.

 

 

 Les 2

 

1. (Leef) wandelt in Hem

2. Geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem,...

    (opgebouwd door het woord en door oeffening geworteld in de

     onberispelijkheid)

3. Zie toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte..

4. de wereldgeesten. (bvb door demonen geinspireerde valse misleidende leer)

5. Niemand.

6. Dat als ik aan Jezus Christus toebehoor mijn oude vlees en hartstochten en

    begeerten gekruisigd behoren te zijn.

7. (persoonlijke vraag. Is uw antwoord nee, stel uzelf dan de vraag hoe het komt

    dat de vruchten uit Ga1.5:22 nog niet functioneren in uw leven.

    Herlees en overdenk dan biddend op God gericht ook de vorige lessen.)

8. Door God gezalfd met de Heilige Geest en met kracht ging Hij rond..

 9.  Wij behoren te wandelen zoals Jezus.

10. ..al de volheid der godheid lichamelijk;..

     (Door de Geest van Christus komt Zijn leven in ons, en wordt Zijn natuur actief

      in ons. Het is dus Zijn leven die een complete expressie van Zijn Goddelijke

      natuur door ons heen werkt.)

11. Ik ben met Hem begraven in de doop. In Hem ben ik ook mede opgewekt in

     nieuw leven..     /     Levend gemaakt met Hem. (vergelijk Rom.6:4)

12. Zoek de dingen die boven zijn (de dingen die inhoudelijk rijk zijn en

     eeuwigheidswaarde hebben)

13. Verborgen met Christus in God.

14. Volhardt in het gebed / wees daarbij waakzaam / dank.

15. ..al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat

     beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk

     dat; (zet je gedachten daar op.

     Hier passen dus geen soapseries en vele andere tv programmas in.

     Ga eens na wat er in uw leven volgens bovenstaande lijst niet in uw leven met

     Christus past en doe het weg. Vraag de Heer u te reinigen en bekeer u van het

     verkeerde. Jezus komt spoedig om een reine gemeente die zonder vlek of

     rimpel zal zijn. Wees bereid!)

16. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met

       dankzegging. (geloof dat God hoort) bekend worden bij God.

17. Brengt wat u geleerd hebt in toepassing.

 

Les 3:

 

 

1. Dat Hij die een goed werk in u begon, Zijn werk in u ook zal voleindigen..

2. In helder inzicht en alle (geestelijke) fijngevoeligheid..

3. Om te kunnen onderscheiden, waarop het aankomt..

4. De eer en prijs van God (dat Zijn glorie zowel geopenbaard als erkend zal

    worden /Gods gerechtigheid door ons heen ..)

5. groeiend vertrouwen, groeiende moed om zonder vrees het woord Gods

    te prediken.

6. Ik strek mij uit naar wat vóór mij ligt,! ik jaag naar het doel.

    (Paulus leert hier aan ons gedisciplineerd om te gaan met ons doel in Christus.)

7. "Het doel", om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

8. Zie niet om

    (wij kunnen het verleden niet over doen, maar wij kunnen met Christus wel invloed

     hebben op vandaag en de toekomst)

9. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. / Hij die God lief heeft behoort ook zijn

    broeder lief te hebben.

10. Vrijmoedigheid tegenover God.

     (maar ook in onze contacten met andere mensen.

     Als er in ons leven dus geen handvaten (zonden) zijn voor satan om ons te

     veroordelen dan kunnen wij ook vrijmoedig getuigen.)

11. Wat wij ook vragen..

12. Weest in geen ding bezorgd.. maar bidt met dankzegging.

     (de enige reden die er is om ons ernstig zorgen te maken is wanneer er nog

     zonden in ons leven zijn. Maar 1.Joh.1:9 verwijst ons ook hiervoor naar het tot

     God bidden, belijden, aan God. Zorgen vernietigen ons geloof, het steelt het aan

      ons geopenbaarde Woord van God uit ons hart/denken en vergiftigt ons denken

      met twijfel, vrees, enz..).

13. De vrede van God.. zal ons hart en onze gedachten behoeden (er over waken en

      beschermen) in

Christus Jezus.

14. Dat wij naar Zijn geboden wandelen (naar Zijn Woord leven)

15. ..Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel

      verbreken zou.

16. ..want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. (Jezus in u is groter

       dan de ontwapende satan in de wereld)

17. Er is geen reden voor.

18. Ik moet mijn denken richten op dat wat de Heer welgevallig is...

 

Les 4:

 

 

1. Volharding, geduld

2. Om ons te doen groeien in de volmaaktheid (in de onberispelijkheid)

3. Verzoeking komt voort uit de zuiging en verlokking van de mens zijnIhaar

    eigen begeerten.

4. Zonde baart dood

   (eerst geestelijk doordat zonde onze relatie met God verbreekt. Vanuit dat dode

    leven wordt het dode­lijke gif van de zonden in de omgeving uitgedragen.

5. ..aan God vragen in gebed.

6. Vraag Hem in geloof zonder te twijfelen.

7. Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der

    dingen, die men niet ziet. 8. Geduld / volharding

9. Onze vrijmoedigheid.

(Wij kunnen onze vrijmoedigheid verliezen door: zonden, vrees, twijfel, enz.)

10. Ga in de gehele wereld en verkondig het evangelie…

11. "Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de

      naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen

      onderhouden al wat Ik u bevolen heb."

12.  12 "En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan

           vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten."

     (Dit is de Bijbelse manier van "levende discipelen" maken en het voorkomt

     gebrek aan geschoold nieuw leiderschap in de gemeente. De gemeente is

     Bijbels gezien de eerste plaats waar training dient te gebeuren. Helaas gebeurt

    dit veel te weinig waardoor de gemeenten/kerken gebrek aan bekwame

     werkers hebben. Training in de gemeente begint al met het Bijbelse principe

     "telkens wanneer gij samenkomt heeft een ieder iets.." 1. Kor.14:26

     De one man show" die we vaak zien is de dood voor de ontwikkeling van

     nieuwe werkers.)

13. Wederstaat de duivel. (wijs zijn invloed af in verzoeking)

14. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig "om te onderrichten,

      te weerleggen, te verbeteren en om op te voeden in de gerechtigheid,"

15. Voor toerusting, bekwaming voor ieder goed werk.

16. Om de heiligen (zij die in Christus zijn) toe te rusten tot dienstbetoon,..

17. Onder zware verdrukking.

18. In de blijdschap van de heilige Geest.

19. Zoals christus wandelde.

20. Door God gezalfd met de Heilige Geest ging Hij rond, goed doende,

      onderwijzende, genezende, troostende, enz.

21. Zoals de vader Jezus zond zo zend Jezus ook u.

22. Als u de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam.

     ..dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort.

 

(Naar Zijn wil bidden houdt in dat wij eerst Zijn wil moeten kennen betreffende

dat wat wij vragen. Wij kunnen Zijn wil weten door Zijn woord, de Bijbel.

Wij moeten onze vragen toetsen aan Zijn Woord. Voorbeeld: Wanneer u om

een nieuwe auto vraagt voor uw privé doeleinden, dan zou dat gebed wel eens

niet verhoord kunnen worden. Maar wanneer een zendeling of andere

hulpverlener die de Heer trouw dient en vervoer een sleutelfunctie in zijn bediening

heeft er om bidt, dan zou de Heer zijn/haar gebed wel eens kunnen verhoren.

In deze les heeft u diverse blokkades als: zonden, twijfel, gebrek aan parate kennis,

kunnen zien die ons gebed kunnen belemmeren. Maar ook mogelijkheden om God

door u te zien werken. O.a. door in Zijn gegeven opdracht, het zendingsbevel,

actief te zijn. Op dit laatste staat Gods belofte "..Ik zal met u zijn tot aan de

voleinding der wereld.)

 

Les 5:

 

1. God.

2. De Heer

3. De Heer

4. De Heer / God

5. De Heer

6. Wij zijn de klei en God is de pottenbakker.

    (Als wij gewillig zijn en drinken van het levende water, dan zal het gemakkelijk

      zijn voor God om aan ons te werken.)

7. Man en vrouw

8. Alle dingen (die geschapen zijn) zijn door God gemaakt.

9. Jezus leven

10. Wij zijn de brief van Christus..

(De wereld kan ons leven zien, "wie zien zij in u? is Christus al zichtbaar door uw leven heen?)

11. Door het geloof.

12. Geloof is de zekerheid van de dingen die wij hopen, het bewijs van de dingen

     die wij nog niet zien.

13. een ongeestelijk mens    

    (de nog niet door de Heilige Geest vernieuwde (wederomgeboren) mens).

14. De Geest van God

15. Opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

    

( Leest u de vraag nog eens met het antwoord. Zou dit niet een goede reden

voor satan zijn telkens weer verwarring rond de Heilige Geest en Zijn werk

te zaaien onder de gelovigen? Waar geen zekerheid meer is over wat wij nu

wel of niet van God hebben ontvangen. Of waar de Heilige Geest geen ruimte

krijgt om ook iets te zeggen of te doen in de kerk buiten wat een mens bedacht.

Of waar men doorslaat en vervalt in uitingen van demonen en emoties enz.?

Satan haat parate kennis en zekerheden die door de heilige Geest te binnen

gebracht kunnen worden. Door verwarring trekt hij de aandacht naar het

verkeerde. Rooft stukken weg van de Schrift of ligt er stukjes uit en verleidt tot

sektarisme of extremisme. Het verkeerde hoeft niet altijd zonde te zijn maar wel

eindigt afwijken van de Bijbel voor sommigen in afval door geestelijk verzwakking

of demonische gebondenheid. Het is dus heel belangrijk te weten wat ons

schriftuurlijk gefundeerd door God is gegeven aan ons. Het is de Heilige Geest die

ons tot de volle kennis en de volle waarheid leidt. Die waarheid leidt altijd tot Jezus

Christus. En wie door de Zoon is vrijgemaakt is waarlijk vrij om de Heer vanuit

 Zijn kracht en volheid te dienen en te eren.

 

16. omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

17. ongehoorzaamheid, geen liefde voor God, dwaas handelen.

18. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis

      verwerpt,..

     (verwerping van kennis, nalatig in persoonlijk Bijbel gebruik, het niet zelf

      toetsen aan de Bijbel van wat predikers enz. brengen.)

19. het Woord lezen, overdenken (, het Woord dag en nacht nummer 1 laten zijn

      in mijn leven in en bij  alles wat ik doe.)

       20. Gaat dan heen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en..

       (Als iemand zich dus afvraagt of God wel bij hemIhaar is is er maar één

      antwoord om dit zeker te weten. "Ben ik in mijn leven daadwerkelijk met Gods

       opdracht bezig, of ben ik alleen op mijzelf  gericht? De voorwaarde is

      "Ga heen" begin in uw omgeving dan.. )

21. Zij waren eensgezind aan het bidden.

22. Komt dan tot berouwen bekering.

23. Zij die tot geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles

     gemeenschappelijk.

24. Zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen, bij de gemeenschap,

      bij het  breken van het brood, en bij de gebeden.

25. Bewaar uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst

     geloof en door te bidden in de Heilige Geest...

     Red hen (die dreigen verloren te gaan) door hen uit het vuur te rukken..

 

Les 6:

 

1. De vader door Zijn Zoon Jezus Christus.

2. Uit de macht der duisternis (de gebondenheid aan de zonden)

3. Het koninkrijk van Zijn Zoon.

4. Leven en vrede.

5. Onze vrijmoedigheid.

6. Het woord de levens.

7. Dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij

    ingespannen heb.

8. Ons bewustzijn (ons denken).

9. Om de levende God te (kunnen) dienen.

10. Aan de onvruchtbare werken der duisternis.

11. Ontmasker ze.

     (schijn het licht van de Bijbel er op, toets, maak het openbaar. Vergelijk

     Ps.119:105, Joh.8:12, 31,32, Ef.6:14.)

 

       12. Maar u bent geheel anders: u hebt Christus Ieren kennen.

      (wat inhoudt dat uw gehele denken en levensstijl vernieuwd is / en groeiend

      vernieuwd wordt door uw groei in Christus en Zijn woord.

      Dit laatste moet natuurlijk geen excuus worden voor zonden of nalatigheden. )

13. Jezus Christus.

14. De wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden..

15. Vlees en bloed.

16. Tegen de (geestelijke) overheden, tegen de machten, tegen de

      wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse

      gewesten.

17. In de hemelse gewesten ( de geestelijke wereld en in ons denken)

18. Niet van deze wereld.

19. Krachtig voor God.

20. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld

      en zo over hen gezegevierd.

21. Satan.

 

Les 7:

 

 

1. Zij waren zeer bevreesd.

2. Tot de Heer.

3. Nee.

4. De verlossing des Heren.

5. Stil zijn (richt je verwachting op de Heer. Is dus niet passief)

6. Mozes riep luid tot de Heer.

7. God zal verheerlijkt worden.

8. Indien u aandachtig luistert... ,zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen,

    die Ik de Egyptenaren opgelegd heb;..

9. Zij bleven volharden bij het onderwijs..

10. ..uit hetgeen Hij heeft geleden,

11. Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk

     geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden,

12. De vreze des Heren (een heilig respect voor de Heer hebben)

13. Een zachtmoedig hart (grondtekst: Een kalm en onverstoord denken en hart).
14. Ja.

15. Jaloersheid.

16. Goddeloosheid.

17. Zachtheid van tong. (Eng. Vert. Genezing brengende tong / vriendelijk van tong).

18. Stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de

     Here.. ( lees Mal.4: 1-6) 19. De zon der gerechtigheid.

20. Genezing.

21. Het gelovig gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

     En als hij/zij zonden heeft gedaan, zal hem/haar vergiffenis geschonken worden.

 

Les 8:

 

 

1. ..Want met de maat, waarmee u meet, zal u wedergemeten worden.

2. De maat, waarin Christus schenkt.

3. de maat van de wasdom der volheid van Christus.

     (de maat van de volle éénheid in het geloof en de volle en accurate kennis

      van de Zoon van God).

4. 1)4.    1)     Apostelen  (nieuwe gemeente plantende zendelingen)

       2)     Profeten    (speciale boodschappers van God. En toerusting geven

                                tot dienstbetoon).

       3)     Herders     (Mensen die zorg dragen voor de gemeente. Zorgen dat er

                                goed betrouwbaar geestelijk voedsel is. Coördinerend

                                samenwerken en handelen met de andere bedieningen

                               die in deze lijst genoemd worden. Stimuleren maar ook

                               duidelijk kunnen vermanen. En de gemeente tegen valse

                                leer beschermen. Toerusting geven tot dienstbetoon)

       4)Evangelisten   (Predikers en onderwijzers van het goede nieuws.

                                Werkterrein: zowel binnen als buiten de gemeente.

                                Toerusting geven tot dienstbetoon)

        5)Leraars          (mensen die de leer van de Bijbel kunnen onderwijzen.

                                Toerusting geven tot dienstbetoon.)

5.  Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam

    (de gemeente) van Christus,..

    (In vers 13 ziet u dat deze bedieningen ook voor vandaag zijn. "totdat wij allen

    de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben..."

    Dit is nog niet bereikt in de gemeente dus de vijf door God gegeven bedieningen

    uit 4:11 zijn ook voor vandaag heel belangrijk. Zij geven door hun veelkleurigheid

     in taak samen de mogelijkheid tot die volheid van Christus te groeien (4:13).)

6.  Dat wij opgroeien tot geestelijk volwassenheid en vast staan op het fundament

    van de Bijbel zodat wij niet langer heen en weer geslingerd worden door allerlei

    golven en winden van leer.

7.  De opbouw van de gemeente (Zijn lichaam) / eenheid doordat ieder lid zijn  /

     haar inzet geeft zodat de eenheid en vol maakte liefde bevorderd wordt.

8.  De tempel van God.

9.  Als een nieuw mens die naar Gods beeld is geschapen in gerechtigheid en

     heiligheid.

10. De oude mens (de oude natuur)

11. Omdat de tempel van God heilig is.

12. Gods medearbeiders,..

13. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest

      is leven en vrede.

14. De Geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut;

   

(lees dit vers verder en ontdek dat het hier over het levende onderwijs van Jezus

gaat. Geen letter van een papiertje maar woorden die scheppend zijn en levend

doordat de Heilige Geest van God in het Woord actief is. Jezus was gezalfd met

de Heilige Geest en leefde (voldeed) aan de gezindheid en de reinheid die daar bij

hoort. Stel uzelf eens de vraag hoe is dit in mijn leven?

Ben ik bereid de gedisciplineerdheid op te brengen en in een 100% bereidheid de

Vader te gehoorzamen? Een andere vraag, zou satan hierom het "vader beeld" in

onze wereld zo verwrongen hebben in het denken van de mens, zodat de mens

deze principes niet meer ziet of niet meer wil erkennen? Ook hier zien wij dat satan

de dief en de moordenaar is die het werk van Gods Heilige Geest, het leven van

Jezus in de mens verdraait en uitschakelt waar hij kan.

Het is dus geen spel maar een geestelijke oorlog van leven en dood.)

 

15. Stromen van levend water

16. De Heilige Geest.

17. "Ik ben de opstanding en het leven"

     ("Ik ben" behoort bij wie Jezus is. Zeker voor de Joden was de naam "Ik ben"

      duidelijk wie daar mee bedoeld werd. zie: Exodus 3:12-14)

18. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

19. Zijn woord (de Bijbel).

20. Jezus en de Vader.

21. De Heilige Geest.

22. Geloven in Hem (Jezus) die Hij (de Vader) gezonden heeft.

23. De wil van de Vader.

24. Dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan,..

25. De zalving van de Heilige Geest. (vergelijk Handelingen 10:38)

 

 

Les 9 :

 

1. De hele wapenrusting Gods.

2. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel.

    (en zijn demonische invloeden).

3. Met de waarheid. (de waarheid maakt vrij).

4. Ontmaskert ze.

    (toets alles aan de Bijbel. De Bijbel is, eeuwig en niet tijdgebonden. Gods

    woord is altijd voor nu dus nooit uit de tijd zoals sommigen beweren.

    De Bijbel is de enige betrouwbare bron om dingen te toetsen.

    Alles zal vergaan maar Gods woord is eeuwig.)

5. Wat de wil van de Heer is. (voor mij voor vandaag, enz.)

6. Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God de Vader,

    voor alles,

7. Verblijdt u in de Heer te allen tijden!

8. Stelt uzelf op de proef, of u wel in het geloof bent, onderzoekt uzelf.

    ("Of bent u niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is?" een belangrijke

    vraag voor iedere christen die niet in dode traditie wil vervallen en een rein

    kanaal voor Christus wil zijn in deze wereld.

9. heilig I heilig.

10.   a) Met de Heilige Geest en met kracht.

        b) U echter hebt een zalving van de Heilige..

        c) De zalving van de Heilige Geest van God.

11. De eeuwige. Geest (van God)

12. ..maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest,

     doch zonder te zondigen.

13. aards I wanorde / rein I gezeggelijk I vrucht I vrede.

14. doordat u verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen.

     (hartstochten van het vlees worden overspel met de wereld genoemd (4:4).

     Het is natuurlijk ook vreemd wanneer ik "zeg" 100% met Jezus te leven en alles

     aan Hem geef enz. maar bij de materiële kanten van het leven het eigen ik

     laat besluiten zonder af te vragen "heb ik dit of dat eigenlijk wel nodig?

     Of is dit iets wat mijn omgeving, de reclame, de tv, o.i.d. dit naar mij toe

     probeert te schuiven?

     Veel gebeden worden niet verhoord. Maar geloof één ding dat "Al wat u de

     Vader vraagt, in overeenstemming met zijn wil, Hij dat ook in de naam van Jezus

     zal geven. Bepalend is dus "wat is Gods wil betreffende uw vraag?

     Dit moet dus eerst gevraagd worden. Het wonderlijke is dat God dan soms zelf al

     in het werkelijk nodige voorziet, voor u er om vraagt" Hij is immers de Goede

     Herder, Hij ziet wat u nodig hebt.)

15. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel (en het vlees),

     en hij zal van u weg vluchten.

 

 

TOT SLOT

Nu u dit studieboek doorgewerkt hebt is het belangrijk de geleerde principes enz.

in praktijk te brengen. Het praktizeren van Gods woord helpt u om verder te

groeien in uw leven met de Heer. Het delen van het goede nieuws over de dood

en opstanding van de Here Jezus, de weg om door Jezus werkelijk vrij te kunnen

worden, de vergeving van schuld van zonden enz. als u deze dingen deelt met

anderen zal het ook u verreiken in uw geestelijk leven.

Bent u opgebouwd, bemoedigd, is uw leven vernieuwd, hebt u de Here Jezus Ieren

kennen,...? wees dan vrijmoedig en deel uw getuigenis over wat God in uw leven

deed door Zijn Woord en Geest. Schrijf dit in een brief aan:

 

Jozua Wereld Evangelisatie postbus 511 4330 AM Middelburg, Nederland.

 

Deze studies werden u aangeboden door evangelist Hans Hofman.

Jozua Wereld Evangelisatie is een geloofszending.