"OVERWINNINGSLEVEN"

 

                        LES 9

 

                 GODS HEILIGE NATIE

 

                                         Door: Hans Hofman

 

Beste broeder/zuster,

Heeft u in de periode tussen het maken van les 8 en het starten van deze

les iets ervaren met de Here Jezus Christus? Wanneer u een duidelijke

verandering in uw leven ervaren heeft schrijf het dan aan mij zodat wij samen

met onze gebedspartners, de Heer hiervoor kunnen danken en ook opgebouwd

kunnen worden door uw getuigenissen.

 

In de vorige lessen leerden wij over "gehoorzaamheid", actief geloof", en het

werk van de Heilige Geest. Heeft u de Heilige Geest ontvangen toen u tot het

geloof in Christus de Zoon van de levende God kwam?

En heeft u de kracht van de Heilige Geest reeds zien werken door u heen?

Handelingen 1:8 zegt: "U zult KRACHT ontvangen wanneer de Heilige Geest

over u komt".

De discipelen die met de Here Jezus waren geweest toen Hij opvoer naar de

hemel, waren samen gekomen om te wachten en om te bidden, Gods woord te

overdenken en in zich op te nemen, en zichzelf op te bouwen en zich klaar te

maken voor de grote belofte die Jezus hen had gegeven te ontvangen.

(hun wachten was dus niet passief maar actief).

 

Dan in Handelingen 2:1-12, kunnen wij lezen hoe de belofte over de

Heilige Geest werd vervuld.

Sinds dat moment, was het niet langer Petrus, Jakobus enz. die spraken, maar de

HEILIGE GEEST sprak, en werkte DOOR hen.

Zij hadden een werkelijke ervaring met de Here Jezus in hun levens.

Maar nu ontvingen zij een tweede ervaring: zij werden GEDOOPT MET (overweldigd

door) DE HEILIGE GEEST. (Joh. 1:33, 14:23-26, 16:12-14, Handelingen 1:8,

2:16-18, 1 Joh. 2:6, Hand. 10:38 enz.

 

Waarom hebben wij het ontvangen van de Heilige Geest nodig? Voor welke reden?

Is het alleen om in ons religieuze en menselijke leven nader te voorzien, en deze op

een interessante manier te bevredigen terwijl we verder alles zelf blijven regelen?

NEE, wij ontvangen de Heilige Geest met een DOEL.

Alleen wanneer ons hart en motivatie zuiver zijn en gericht zijn op de glorie en

gehoorzaamheid aan God de Vader en de Here Jezus met heel ons hart, ziel en

lichaam, en Hem te aanbidden in Geest en in waarheid door Geloof, onderwerping

en een heilig leven. (Ik heb het niet over het bezoeken van twee of drie diensten

per week, maar over "LEVEN EN WANDELEN MET GOD") In Johannes 16:14 zegt

Jezus: "Hij (de Heilige Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne

nemen en het u verkondigen".

U ontvangt de Heilige Geest dus opdat u kunt WETEN wat de wil van God en Jezus

is en om Zijn wil te vervullen. Wanneer wij DE WIL van God en Jezus niet weten

kunnen wij ook niet bidden naar Zijn wil en dus ook niet ontvangen.

En wat je niet weet of hebt kun je ook niet in praktijk brengen laat staan delen met

anderen.

Een duidelijk voorbeeld vinden wij in Handelingen 3:6. Petrus en Johannes, vol van

de Heilige Geest en een verlamde bedelaar.

Zij hadden Jezus ontmoet en al hun aardse bezittingen achter gelaten en hadden

dus geen aardse bezittingen meer, maar zij HADDEN IETS UIT DE HEMEL

ONTVANGEN op de Pinksterdag. (Hand. 2) iets van veel grotere waarde dan het

aardse zilver en goud of de macht uit deze wereld. Zij hadden de opstandingskracht

vol van het COMPLETE volbrachte werk van Jezus.

"En Petrus zei: Zilver en goud heb ik niet; maar WAT IK HEB GEEF IK U: in de

naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: WANDEL!....”

 
 

In de vorige les kon u lezen waarvoor (met welk doel) Jezus naar deze aarde kwam.

"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken

van de duivel verbreken zou. 1 Joh. 3:8b Het werk van Jezus ging dus gewoon door!

 

Maar u weet, dat wij te maken hebben met een zeer ervaren vijand.

Niet een vijand van vlees en bloed, maar een vijand die een geestelijke, totale

vernietigingsoorlog op leven en dood voert.

Een niets ontziende vijand die zowel door mensen als door geestelijke (demonische)

onderdrukkers werkt.

Er is slechts ÉÉN WEG om overwinning te hebben over deze vijand:

"Door te wandelen, te leven als Jezus in de volmaakte wil aan de Vader."

"Want wie Jezus Christus toebehoren hebben het vlees (het ik gerichte leven) met

zijn hartstochten en begeerten gekruisigd." Gal. 5:24. Wij zijn IN CHRISTUS

geroepen MEER dan overwinnaars te zijn door Hem...... (Rom. 8:15,37).

Paulus zegt in 1 Tim. 6:12 "Strijd de goede strijd des geloofs....... ".

Een "GOEDE STRIJD" is een strijd die gewonnen wordt of reeds is gewonnen.!

 

Door de vragen in deze les wil ik u meenemen door een aantal zeer belangrijke

bijbelverzen die een absolute voorwaarde zijn voor een "OVERWINNEND LEVEN".

Verder zult u enkele duidelijke adviezen vinden en enkele duidelijke regels die door

God gegeven zijn door Zijn woord en Geest voor een overwinnend leven.

 

Vragen:

 

1.  Wat zegt God ons aan te doen in Efez. 6: 11? ……………………………………… 

 

2.  Waarom? Voor welk DOEL moeten wij dit aandoen? Efez. 6: 11,12 ………………

     ....................................................................................................................

 

3.  Waarmee moet u uw lendenen omgorden? Efez. 6: 14a ……………………………

 

4.  Wat moet u doen met de werken der duisternis, zoals leugen en huichelarij enz.

     Efez. 5:11-13 ......……………………………………………………………………….

 

5.  Handelingen 2:42 vertelt ons hoe de eerste christenen volharden bij het

    onderwijs van Gods woord dat door de apostelen en de andere discipelen door

    de leiding van de Heilige Geest gegeven werd. WAT zegt Paulus dat de

    Efeziërs moesten proberen te onderscheiden en te verstaanEfez. 5:17

    ...... …………………………………....................................................................

      …………………………………………………………………………………………….

 

6.  Wat moesten zij verder DOEN? Efez. 5:20 …………………………………………..

 

7.  Wat moesten de Filippenzen DOEN? Filippenzen 4:4 ……………………………… 

 

8.  Wat moesten de Korinthiërs DOEN volgens 2 Kor. 13:5? ………………………….

     …………………………………………………………………………………………….

 

9. Paulus zegt: onderzoek uzelf. Wat is er in uw hart, wat is er in uw denken, uw

    gevoelens? Wat is DE WORTEL, HET MOTIEF en DE AFKOMST van deze

    gevoelens, en die gedachten in uw hart en denken enz.? 1 Petrus 1: 16 Want

    het is geschreven  "weest …………………… want ik ben ……………………..

 

1O. Als u de opdracht die u in les 8 gegeven werd gedaan heeft, dan heeft u ook

      gelezen in Exodus 29 over de inwijding van de priesters.

      Dit was een zeer heilig ritueel.

     In Exodus 29:2 (e.v.) lezen wij over hoe ongezuurd brood en ongezuurde

     koek gebakken moest worden. Dit ongezuurde symboliseerde de zuiverheid

     en puurheid van God dat tot uiting moest komen door die uiterlijke activiteit,

     aangevende, dat deze heiligheid en reinheid ook zichtbaar moest zijn in de

     levens van de priesters.

     Zij moesten gevormd en opgebouwd worden door het pure en zuivere

     WOORD VAN GOD,  net zoals die boeken in Exodus 29.

 

     In 1 Petrus 2 spreekt Petrus over een "heilig priesterschap". Hij spreekt hier

     niet slechts over enkelen van de twaalf apostelen, maar hij spreekt over

     "vreemdelingen uit de  verstrooiing", "de uitverkorenen" (zie 1 Petrus 1: 1,2).

     Mensen die later, na hun bekering,  discipelen, apostelen, herders, profeten,

     evangelisten en leraars zouden worden van Jezus Christus DOOR de

     bediening van de eerste apostelen en discipelen.

     Hij zegt: "en laat u ook zelf als LEVENDE stenen gebruiken voor DE BOUW

     VAN EEN GEESTELIJK HUIS, om een HEILIG PRIESTERSCHAP te vormen,

     tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn DOOR JEZUS

     CHRISTUS. 1 Petrus 2:5.

     Het is dus DOOR JEZUS dat wij in staat zijn om een "koninklijk

    priesterschap"te vormen.                                                               ­

 

In Exodus 29:2, waar wij kunnen lezen over deze ONgezuurde broden en koeken

kunt u ook lezen dat deze koeken BEREID moesten worden met OLIE.

Deze olie moest niet alleen met het deeg gemengd worden, maar het moest er

ook overheen gegoten worden. In de Bijbel is Olie het symbool voor de Heilige

Geest.

En (zoals u wel zult begrijpen) de priesters zoals God die zelf voorstelt moesten

mannen en vrouwen zijn die niet alleen gevuld waren maar ook GEDOOPT zouden

zijn met de HEILIGE GEEST. Dit is de enige mogelijkheid om met Jezus Christus

en het overige volk van God een 100% "heilige natie en koninklijk priesterschap"

te vormen.

Een priesterschap gaande VAN OVERWINNING NAAR OVERWINNING in de

Geest en de kracht van Jezus Christus. Dit is Gods plan en volmaakte wil voor uw

leven.

Dit is het enige leven waardoor de Schepper van hemel en aarde, Hij die ALLE

overheid en macht van satan OVERWON grootgemaakt en verheerlijkt zal worden!

1 Petrus 2:5,9; Hand. 10:38, 1 Joh. 2:6; Openb. 12:10,11).

 

A. Waar was Jezus mee gezalfd? Hand. 10:38 …………………………………………

 

B. Wat hebben (werkelijk) opnieuwgeboren kinderen van God? 1 Joh. 2:20

    .....................................................................……………………………………

 

C. Wie en wat zal u onderwijzen wanneer u IN Christus bent? 1 Joh. 2:27

    .................................................................……………………………………….

 

11.Door WIE kon Jezus zichzelf als een volmaakt (zondeloos) offer aan God geven?

     Hebr. 9:14 ......………………………………………………………………………….

 

      GOD HEEFT ZIJN KERK GEROEPEN OM "HEILIG" TE ZIJN

 

12. God heeft Zijn kerk, God's kinderen, geroepen om "heilig" te zijn. En zich zo te

onderwerpen en toe te wijden dat Hij samen met ons een "koninklijk priesterschap"

kan vormen. Dit is alleen mogelijk door de Geest van God (zie Hebr. 7:16b enz.)

Jezus was niet een priester omdat Hij zo goed of zoveel gestudeerd had op een

bijbelschool, universiteit of seminar, maar Hij kon een "Koninklijk priesterschap.

vormen omdat Hij "ZONDER ZONDEN" was.

(ondanks dat Hij precies op dezelfde manieren verzocht was geweest zoals u en ik.

zie Hebr. 2:17,18,4:15) Zonden (ongehoorzaamheid) zijn het enige waardoor u als

kind van God, gescheiden kunt worden van God.

 

Zonde, hoe klein ook, is onwaarheid en duisternis en is net als een deur waardoor

satan uw leven kan binnen dringen (binnen wandelen) met nederlaag en

(vaak onnodig) lijden. Jezus was priester "op basis van een onvernietigbaar leven"

Hebr. 7:16, 4:15 (N.I.Vert.) "een eindeloos leven" (K.J. Vert.).

 

         Op welk niveau is Jezus verzocht geweest tijdens Zijn leven op aarde?

         Hebr. 4:15. ……………………………………………………………………………

 

13. Lees Jakobus 3: 13-18 en vul de missende gedeelten in: Jakobus zegt dat

     bittere naijver en zelfzucht  (ik-gerichtheid) enz. niet uit God zijn,

     "maar zij is ………………………… , ongeestelijk, duivels;  want waar naijver en

     zelfzucht heerst, daar is  …………………………………..  en allerlei kwade

     praktijken. Maar de wijsheid van boven is vooreerst ………………………………,

     vervolgens vreedzaam, vriendelijk, ………………………………… vol van

     ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd (is zonder huichelarij).

     Maar gerechtigheid is een …………………………… , die in vrede wordt gezaaid

     VOOR hen, die …………… stichten”.

 

14. In Jakobus 4:3 Spreekt Jakobus over onverhoorde gebeden. Welk verkeerde

     motief noemt hij hier als   de oorzaak voor deze onverhoorde gebeden.

     Jakobus 4:3?  ………………………………………………………........................

     ..………………………………………………………………………………………….

15. Zelfzucht (zoals: het streven naar macht, materialistische motivatie, verlangen

     naar eer van mensen, kortom menselijk verlangens die alleen maar door

      rivaliteit en strijd de mens verblind is zonde en bewerkt nederlaag). Ieder leger

     met deze problemen zoals hier genoemd is gedoemd tot nederlaag.

     (door zichzelf onder vloek geplaatst om te falen. zie. Deut. 28. In uw eigen

     kracht, is het absoluut onmogelijk de duivel en zijn demonische legers te

     wederstaan.

     Indien u dus verzekerd wilt zijn van de overwinning over de macht van de zonde

     enz., dan is er maar één .Sleutel.: welke (sleutel) voorwaarde geeft Jakobus

      aan in Jak. 4:7? ………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………

 

                 DE MAAT VAN UW OVERWINNING IS DE MAAT

                                  WAARIN U GEHOORZAAMT

 

Voordat wij in staat zijn een vijand de nederlaag toe te brengen moeten wij eerst

WETEN wat zijn POSITIE en zijn STRATEGIE zijn.

DE BIJBEL geeft ons een duidelijk inzicht in de gebieden waarin satan u in de

nederlaag PROBEERT te brengen. Bestudeer de volgende punten zeer

zorgvuldig met uw Geest en verstand en berg Gods regels en adviezen in uw

HART, want DE OVERWINNING KOMT U TOE, GODS KIND.

 

   ZET UW HART NIET OP NEDERLAAG MAAR OP “OVERWINNING”

 

                  HEB EEN GEDISCIPLINEERD VERSTAND

 

De overwinnende .zin/gedachten van Christus. hebben gaat niet automatisch.

Het vraagt discipline. U moet continu autoriteit hebben over uw menselijke

natuur. WANDEL ALS JEZUS. 1 Joh. 2:6.............................................

 

Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige

Geest. Judas 20, Wees heilig; want IK BEN HEILIG. 1 Petrus 1:16

Wederstaat hem (de duivel), VAST IN HET GELOOF. 1 Petrus 5:9

Wij nu hebben NIET de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit GOD,

opdat wij zouden WETEN, wat ons door God in genade geschonken is. Want

wie kent de zin des Heren, dat Hij Hem zou VOORLICHTEN?

Maar WIJ HEBBEN DE ZIN (gedachten) VAN CHRISTUS. 1.Kor. 2:12, 16.

 

 

A: UW VERSTAND EN DENKEN                     

1 Petrus 1: 13/ Spr. 19:2, 20:8; Ps. 119: 15:8,9; Efez. 4:22,23,24.

De mate van uw overwinning hangt af van de maat waarin u de waarheid

(Gods woord, de Bijbel) gehoorzaamt, door uzelf te vullen met Zijn woord.

Biddend in en om de Heilige Geest.

Bidden doe je niet uit een boekje, maar uit je HART, in een

PERSOONLIJKE RELATIE met uw hemelse Vader. Vertel uw hemelse Vader

over uw zorgen (allemaal), problemen, pijn, uw vragen, uw vreugde, uw verdriet

enz. Wanneer u bidt sta dan niet toe dat uw zorgen u te neer drukken, maar

breng alles door ge­bed en smeking met dankzegging bij God. Richt uw ogen

en gedachten op Hem!

 

B. DE TONG

 

Jakobus 3:1-12,1 Petrus 2:1-10,Spr. 18:21, Spr. 15:4, Ps. 119:46, Rom.

10:9,10, Matt. 12:34-37, 8: 16, 7:21, Joh. 17:8.

Uw overwinning in dit gebied wordt bepaald door de dingen waar u uw hart

mee vult, uw zelfdiscipline, uw gehoorzaamheid, uw gevoel van

verantwoordeliikheid tegenover God, en uw bereidvaardigheid te gehoorzamen

aan Gods Grote opdracht .ZIJN GROTE DADEN TE VERKONDIGEN".

De Bijbel zegt: "Leven en dood zijn in de macht van UW TONG". Aan wie heeft

u uw tong onderworpen?

 

C. VERLANGENS HARTSTOCHTEN, ETC.

 

 Jakobus 4: 1-1 0; Galaten 5:24; Efez. 4:22; p.s. 119: 11,80

Titus 2: 11,12; Lucas 12:22-34; Joh. 17:4; 1 Joh. 3:21,22.

Jezus zei: "Zoek EERST Mijn Koninkrijk.....

Zoek Gods wil! Wentel uw werken op de Heer en Hij zal u de verlangens van

uw hart geven.

 

D. UW GEEST, ZIEL, EMOTIES GEVOELENS, ENZ. 

 

Ezechiël 18:20; Spr. 18:14, 17:22, 15:13, 15:4, 14:15; Deut. 20:1-

4,18:9-14; Ps. 119:14,28,47,82,171; 1 Joh. 4:18; Efez. 4:23,24; 6: 16-18;

Filip. 1 :9; Joh. 14:27.

Precies zoals eerder genoemd is, wordt uw overwinning ook hier bepaald

in uw HART, uw VERSTAND, en alles wat in uw macht ligt om aan Jezus

Christus te onderwerpen. Niet in dode passiviteit, maar in geloof dat Hij de

levendmakende God is. Hij is de enige ROTS waarop u kunt standhouden,

de enige die u kan beschermen in IEDERE situatie. "Maar gij geliefden,

bewaart uzelf in de liefde Gods, .door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst

geloof en door te bidden in de Heilige Geest...(Judas 20).

Wanneer u dit in PRAKTIJK brengt zullen de vruchten die in Galaten 5:22

genoemd worden, ook in uw leven zichtbaar in werking treden. Niet omdat

u zo goed of sterk bent, maar uw GEHOORZAAMHEID staat Jezus en u

toe de overwinning te nemen over ieder gebied en iedere omstandigheid in

uw leven. ALLE EER EN GLORIE AAN JEZUS CHRISTUS ONZE HEER!

 

.WANT DIE HIJ TEVOREN GEKEND HEEFT, HEEFT HIJ OOK TEVOREN

       BESTEMD TOT GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN

           ZIJN ZOON, OPDAT HIJ DE EERSTGEBORENE ZOU

                 ZIJN ONDER VELE BROEDERS. Rom. 8:29

 

ANTWOORDEN: LES 9 sub10

 

Dit was de laatste les in deze serie "overwinningsleven".

Heeft u door deze studies een duidelijke geestelijke groei, antwoorden of

andere duidelijke zegeningen ontvangen? Deel dit dan met ons,

en schrijf het op en zend uw getuigenis aan:

Jozua Wereldevangelisatie, Postbus 511, 4330 AM Middelburg,Nederland.

           Geef God de eer voor wat Hij voor u heeft gedaan en

                         verkondig Zijn Grote daden!