"0VERWINNINGSLEVEN"

 

                      LES 8

 

       STROMEN VAN LEVEND WATER

 

                                   Door: Hans Hofman

 

Beste broeder, zuster,

 

In de vorige les zagen wij reeds een klein stukje van de grootheid van God.

In het boek Exodus zagen wij hoe een volk dat in grote nood was,

schreeuwde tot God. En in de tijd dat het volk zijn smeekbeden tot God

opzond, was God reeds bezig een grootscheepse reddingsactie op te zetten.

Hij liet een man genaamd Mozes geboren worden en begeleidde deze man

zijn leven. Vormde hem via confrontatie met zijn eigen menselijke

mogelijkheden en kracht. Zijn eigen tekortkomingen en fouten enz..

Tot op een dag die God bepaald had en Hij Mozes riep voor een operatie,

die tot op deze dag over de gehele aarde bekend zou worden en waardoor

Gods almacht, Gods Grootheid en verlossingskracht openbaar zouden

worden.

Wij zagen ook, dat hij bij de roeping van Mozes, Mozes zijn eigen beperkte

kunnen naast dit plan van God legde en zag (of vond) dat hij te klein en te

zwak was voor deze opdracht.

Maar wanneer God een opdracht geeft, dan bedoelt God niet dat wij het in

onze eigen menselijke maat moeten meten, maar dat wij onze ogen op de

OPDRACHTGEVER "God de Almachtige" moeten richten.

Het is Zijn plan, Zijn opdracht en het bevat Zijn DOEL! (zie voor Gods doel

o.a.: 1 Joh.3:8b, Joh 3:16 en 2 Petrus 3:9)

 

Toen Jezus Christus in Marcus 16 Zijn discipelen de opdracht gaf "maak al

de volkeren tot Mijn discipelen en predik het Evangelie" keek Jezus niet

naar het kunnen en de reputatie van Zijn discipelen want die was beslist

niet geweldig.

Allemaal hadden zij Jezus verlaten bij Zijn gevangenneming en kruisiging.

Zij geloofden zelfs de getuigen niet die Jezus in levende lijve hadden gezien

NA Zijn opstanding, Jezus verweet in Marcus 16:14 hun "ongeloof" en

"hardheid van hart", Dan, direct daarna, geeft Hij deze groep van zo'n 120

mannen en vrouwen de grootste opdracht van God die ooit aan mensen

werd gegeven. Hoe kon Hij, Jezus, dit doen? Jezus keek

niet wie of wat deze mensen waren, maar wat HIJ ER VAN KON MAKEN en

wat HIJ door hen heen kon gaan doen NA dat zij de Heilige Geest zouden

hebben ontvangen.

Zij ontvingen nog een tweede bevel wat wij lezen in Handelingen 1 :4-8.

Zij zouden KRACHT ontvangen NA dat de HEILIGE GEEST over hen zou

komen. (Hand. 1 :8).

En de Heilige Geest IS gekomen en ook u kunt vandaag deze kracht

ontvangen door God er om te bidden. (Joh. 14:13,14).

Dan, wanneer wij wandelen met de Here Jezus en gehoorzaam ZIJN leiding

volgen en opdrachten uitvoeren, DAN zal HIJ Zijn woord en beloften in en

door ons, dus ook door U openbaren en uitvoeren.

Wij moeten dus eren om met God's maat te meten in plaats van met onze

eigen menselijke maat.

U en ik zijn geroepen Gods grote daden te verkondigen, God's opdracht uit

te voeren.

 

De wereld zal Gods grootheid alleen ZIEN en ERKENNEN wanneer u God

de ruimte geeft en in een volmaakte éénheid met Hem samenwerkt.

Dat betekent een serieuze, radicale levenshouding zoals Jezus.
 

Vragen:

 

1.  Wat zegt Jezus in Lucas 6:38b over maten en meten?

     ………………………………………………………………………………………………

 

2.  In Efeziërs 4:7 wordt over de genade gesproken die wij ontvangen, WELKE MAAT

     gebruikt God hier? .………………………………………………………………………

 

3.  In Efeziërs 4: 13 wordt ook een maat genoemd. Een zeer belangrijke maat,

     namelijk de maat van de ………………………………………………….. van Christus.

 

4.  Welke VIJF belangrijke bedieningen gaf God aan Zijn kerk, ZIJN gemeente?

    1. …………………………. 2.  ………………………………….3.  ………………………

     4.  …………………………. 5.  …………………………………..

 

5.  Met WELK DOEL gaf God deze leiding gevende bedieningen aan Zijn gemeente?

     Efez. 4:12

     ....……………………………………………………………………………………………

 

6.  WELK DOEL heeft de training, vorming en opvoeding die deze leiders behoren te

    geven aan de Gemeente? Efez. 4: 14 …………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………

7.  En welk EINDDOEL wil God hierdoor bereiken Efez. 4: 16 ………………………….

     ………………………………………………………………………..…………………….

 

8.  Behalve dat God dus een volmaakte éénheid tussen Zijn gemeente en Hem zelf

    wil terug brengen, wil Hij ook dat van uit deze éénheid met Hem Hij Zijn liefde weer

    kan gaan tonen aan een verloren gaande wereld. Om deze liefde van God door u

    heen te laten werken, moet  u enkele dingen goed beseffen.

    Daarom heeft God evangelisten, herders, profeten,  apostelen en leraren

   aangesteld om u en mij te onderwijzen. WAT zegt God dat u bent in

   1 Korinthiërs 3:16? …………………………………………….............................…….

 

9.  HOE behoort u als christen te zijn ten opzichte van de wereld? Efez. 4:20

     ……………………………………………………………………………………………….

 

10. Wat moet u afleggen volgens Efez. 4:22? .…………………………………………….

 

11. Waarom moet u dat afleggen? 1 Korinthiërs 3: 17

      ………………………………………………………………………………………………

12. Hoe noemt God u in 1 Kor. 3:9?

      ………………………………………………………………………………………………

13. Waarom is die verandering van onze gezindheid zo belangrijk? Romeinen 8:6

      ………………………………………………………………………………………………

14. Wat zegt Jezus hierover in Johannes 6:63?

      ………………………………………………………………………………………………

15. Jezus zei, dat zij die tot geloof in Hem kwamen de Heilige Geest zouden

      ontvangen.  Wat zou er door die gelovigen heen gaan stromen?

      ………………………………………………………………………………………………

 

16. In Johannes 4: 1 0 en 14 spreekt Jezus over twee soorten water. Het water om ons

     lichaam in stand te houden en het Levende water, dat een nieuwe explosieve

     werking zou hebben en bovendien eeuwigheidswaarde, eeuwig leven zou

     produceren.Op WIE doelt de Here Jezus hier? Joh. 7:38, 39 …………………………

                           

 17.De les die wij hier kunnen Ieren is, dat onze menselijke middelen begrensd zijn en

     telkens vervangen dienen te worden. Dat betekent veel inspanning en uitputting

     (lichamelijk en materieel) met als eindresultaat, dat wij niets bereiken met

      eeuwigheidswaarden en zelfs verloren zullen gaan. Dus resultaten die BENEDEN

     GODS MAAT zijn. Jezus Christus, is het levende water en heeft aan een ieder

     die in Hem gelooft de Heilige Geest, dat is Zijn Geest, beloofd.

     Dat betekent, dat Hij Zijn OPSTANDINGSKRACHT dóór u heen wil laten vloeien

     als een stroom van levend water. ZIJN doel is "Leven" voortbrengen dat aan Zijn

     maat en standaard voldoet. Wie zei Jezus dat Hij is? Joh. 11 :25  I………………

     .............................................................................................…………………

 

18. Wat zei Jezus in Joh. 14:6? I…………………………………………………………

 

19. Als U Jezus lief hebt wat zou u dan bewaren? Joh. 14:23 ……………………….

 

20. Als u Gods woord bewaart, dus gelooft en doet, wie zullen dan bij u komen

     wonen? Joh. 14:23 …………………………………………………………………….

 

21. WIE zal u alles Ieren? Joh. 14:26 ……………………………………………………

 

22. In Johannes 6:27 zegt Jezus: .Werkt niet om de tijdelijke (rijkdom) van deze

     wereld, die vergaat, maar om de spijs, die blijft in eeuwigheid, welke de Zoon

    des mensen u geven zal." Dan volgt de vraag: "WAT MOETEN WIJ DOEN opdat

    WIJ de WERKEN GODS MOGEN WERKEN?" Wat zei Jezus dat  wij moesten

    doen?  Joh. 6:28 .……………………………………………………………………….

    ... ………………………………………………………………………………………….

 

23. Wat kwam Jezus volgens Joh. 6:38 doen? . ………………………………………..

      …………………………………………………………………………………………….

 

24. Wat is de wil van de Vader. Joh. 6:39? ……………………………………………...

      …………………………………………………………………………………………….

 

25. God de Vader en Zijn Zoon Jezus hebben samen één doel "LEVEN EN

     OVERVLOED" produceren. Leven dat aan GODS STANDAARD voldoet.

     Wanneer u dus één bent in uw relatie met Jezus en de Vader en Zijn gedachten

     en wil zoekt te doen, dan zal Hij ook door u "LEVEN" voortbrengen.

     Wie zal u hier in onderwijzen en helpen? 1 Johannes 2:27 …………………………

 

     "ALS GIJ IN MIJN WOORD BLIJFT, ZIJT GIJ WAARLIJK DISCIPELEN

                VAN MIJ EN GIJ ZULT DE WAARHEID VERSTAAN, EN

                         DE WAARHEID ZAL U VRIJMAKEN"

                                            Joh.8:31b-32.

 

Voordat u volgende week aan les 9 begint leest u dan eerst: het Evangelie

van Lucas en Exodus 28-40.

 

Lees en gebruik deze lessen regelmatig en eigen u al deze fundamentele

waarheden uit Gods woord toe.

Gebruik ze om ook anderen op te bouwen in het geloof.

 

voor les 9 ga naar: menu 2 submenu 9 

 

Uw antwoorden nakijken? ga naar: menu 2 submenu 10