"OVERWINNINGSLEVEN"

 

                            LES 7

 

                GODS ALMACHTIGE ARM

 

                                           Door: Hans Hofman

 

Beste vriend,

 

In het bijbelboek Exodus staan voor ons zeer belangrijke lessen opgetekend.

Wanneer u met deze les begint, leest u dan eerst de eerste 4 hoofdstukken en

het 14e hoofdstuk door.

Dan zal dit de zegen die de Heer door deze les voor u heeft aanzienlijk vergroten.

Wij zien in hoofdstuk 1 hoe daar van uit een klein groepje mensen een volk groeit.

"Gods volk", Dit volk woonde echter niet in zijn eigen land maar in Egypte.

Door de snelle groei van Gods volk werd de overheid (die God niet diende)

bevreesd op een dag de macht te zullen verliezen.

 

Angst is een ingang voor satan om dwaasheden als moord, liegen, hoogmoed enz.

in het hart van de mens te brengen. Zo ook bij farao, de leider van Egypte

(lees Ex. 1 :8-16).

De vroedvrouwen die onder Gods volk werkten werden door hem tot moord

aangezet. Maar deze vrouwen vreesden de Heer en gehoorzaamden niet aan deze

duivelse opdracht en de Here zegende hun gehoorzaamheid aan God. God beloont gehoorzaamheid altijd!

(Ex. 1 :20-22).

Dan in hoofdstuk 2 vers 11-15, zien wij een ander tafereel, wat in principe

ook met gehoorzaamheid en onderwerping aan God te maken heeft. Hier zien

wij de man Mozes zijn "gevoelens" en "emoties" de vrije loop geven in plaats van

de Here te zoeken en Zijn Godde­lijke verlossingsplan en Zijn wil te zoeken.

Deze fout om gebruik te maken van zijn eigen menselijke oplossing door de arm

van zijn eigen vlees in te zetten kostte hem zijn vrijheid. Hij werd slaaf van de angst.

Angst en vrees houden verband met straf.

De volmaakte liefde drijft de vrees uit (1 Joh. 4:18).

 

Mozes moest Ieren zijn emoties en gevoelens aan de Heilige Geest te onderwerpen.

De arm van het vlees brengt NOOIT een overwinning maar angst, nederlaag, armoede

en verderf. (zie ook Ex. 3:19). In Exodus lezen wij over de roeping van Mozes.

God roep en zendt op ZIJN tijd. God zag de laster, de pijn, de vervolging die Zijn volk

werden aangedaan.

Want zij schreeuwden om hulp tot God (2:23) en God zag en hoorde want Hij wil

aangeroepen worden als "Heer" die redt en uitkomst geeft. (3:15). God is een

beloner voor wie Hem ERNSTIG zoeken. Niet alleen in problemen dus maar altijd,

in goede en slechte tijden (3:20) God werkt echter volgens ZIJN tijdschema.

Hij is het die onze omstandigheden volledig overziet en ook onze ervaren vijand

satan en ons eigen vlees kent. Wij zien alleen wat binnen ons beperkte

gezichtsveld is.

God is altijd groter omdat Hij alles overziet.

In Ex. 4 ziet u hoe God aan Mozes de grote opdracht geeft en hiermee de

schreeuw om hulp begint te verhoren.

Dan in Ex. 4 komt Mozes met een menselijk gezien begrijpelijk argument.

"Stel dat zij mij niet geloven en niet willen luisteren?" (4:1) Dan zien wij dat,

"als God een mens roept", het NIET het werk van die persoon zelf is maar dat

het ondanks Gods roeping GODS WERK is.

God belooft mede te werken met wonderen en tekenen. (3:20,4:2-7,

Marcus 16:14-18). Het zijn niet de mooie woorden die wij spreken of de

aangeleerde tactiek, maar “GODS HAND die door de KRACHT van de HEILIGE

GEEST meewerkt en door het kanaal van uw geloof de woorden bevestigt met

wonderen en tekenen".

(Marcus 16:14-18, Joël 2, enz.) De arm van het vlees is dus altijd te kort maar

Gods arm is nooit te kort om te verlossen en uitkomst te bieden.

 

Zo kan de mens (misschien u, op dit moment) door politieke dictatuur of foutieve

goddeloze beleidsvoering onderdrukt of beroofd worden van een normaal

levenspatroon zoals God dat bedoeld heeft. Maar ook ziekte, verslaving en

financiële problemen kunnen tot slavernij en onderdrukking leiden.

 

De arm van het vlees zoals geweld, occulte tovenarij, occultbesmette

natuurmethoden of meditatietechniek (yoga, TM, enz.), brengt de mens alleen

dieper in slavernij.

Alleen de God van Israël kan de mens een totale verlossing bieden door Zijn

Zoon Jezus Christus. Als discipel van Jezus Christus bent ook u aangesteld en

geroepen om de gebondenen vrijlating te verkondigen. Jezus zei:

"Ik ben de Deur, wie door Mij binnenkomt zal weide vinden..." Jezus opende de

weg door op het kruis de dood (het loon op de zonde) en satan te verslaan!!

De Deur is open.

Er is ook een wereld die zonder Jezus verloren dreigt te gaan.

Wilt u hen uitnodigen?

Bid dat de Heer u een speciale zalving van Zijn Heilige Geest voor zielen zal

geven. Gehoorzaamheid en Gods tijd Ieren zien zijn belangrijke sleutels voor

een overwinnend leven tot eer en glorie van God.

 

Vragen:

 

1. Jezus heeft Zijn discipelen de overwinning beloofd over de zonden van het vlees

    maar ook over onderdrukkers  van buiten af. Egypte (in de bijbel) is een type

    beeld van ons oude leven.

     HOE REAGEERDEN de Israëlieten EMOTIONEEL toen zij op hun vijanden

    zagen? Exodus 14: 1 0 .……………………………………………………………….

 

2.  Tot wie schreeuwden zij in hun benauwde angst? Ex. 14:10

    ………………………………………………………............

 

3.  Was hun HART recht/zuiver tegen over God gezien hun woorden in vers 11 en 12?

    ………………………………………………………………………………………………

 

4.  Gelukkig hadden zij een leider die nog in de wonderwerkende God geloofde.

     Mozes toonde in Ex. 14:13 een houding van geloof in God.

     WAT zouden zij volgens hem ZIEN? Ex. 14:13  .............................................

 

5.  Mozes "geloofsvertrouwen" profeteerde dat zij Gods verlossingskracht zouden

     zien. "De Here zal voor u strijden, en gij zult   ………………   …………… zijn".

     Soms staan mensen zo  gebonden en vol van hun probleem dat zij God niet aan

     het woord laten om hen te verlossen. Geef God de ruimte!! om ZIJN glorie aan u

     te openbaren.

 

6.  WAT DEED Mozes volgens u in vers 15a ? ………………………………………….

 

7.  In Ex. 14 vers 16 en 18 krijgt Mozes een aanwijzing om een wonder te doen.

     Wij zien ook hoe God  de gehele omstandigheden in handen neemt en leidt.

     WELK EINDDOEL heeft de wonderwerkende  kracht van God? 14: 17

     ..……………………………………………………………………………………………

    ..…………………………………………………………………………………………...

 

8. De Israëlieten werden niet alleen uit hun oude situatie/leven afgesneden en

    uitgeleid maar óók verlost van hun  oude vijanden. (verg. Galaten 5:24).

    Eerst uit het oude leven weg (bekeren), dan door het water heen afgesneden

    en verlost (doop). "Wedergeboorte" heet dat. Daarna begint dat nieuwe leven.

    Vrij maar niet  losbandig of vrijzinnig. God is HEILIG, ZUIVER en REIN.

   Welke belofte doet de Heer in Ex. 15:26 ?

   …………………………………………………………………………………………….

   ...………………………………………………………………………………………….

 

9.  Waar bleven de eerste christenen in volharden? Hand. 2:42 

     …………………………………………………………………………………………..

 

10. Waaruit leerde Jezus Christus de gehoorzaamheid tijdens Zijn mens zijn?

     Hebreeën 5:8 ………………………...............................................................

     .....………………………………………………………………………………………

 

11. Hoe ging Jezus Christus om met moeilijke omstandigheden tijdens zijn mens

     zijn? Hebr. 5:7 ……………………………………………………………………...

     ..............................................................................................................

 

12. Jezus ONDERWIERP Zijn gevoelens en emoties dus aan God de Vader en

      de Heilige Geest (Jesaja 53:7, Hebr. 5:8, Luc. 23:46 enz.

      De ONDERWERPING, het GELOOFSVERTROUWEN en het KENNEN van

      Gods eindplan en doel gaf Jezus de overwinning. Jezus bewees op Golgotha

      dat de drieënig God ONOVERWINNELIJK is (Kolossenzen 2:15).

      WELK WAPEN om de strikken van de zonden te overwinnen noemt de bijbel

      in Spreuken 14:27 ?

      …………………………………………………………………………………………

 

13. Welk karaktertrek van Jezus vinden wij ook in Spreuken 14:30?

      …………………………………………………………………………………………

14. Is deze karaktertrek uit spreuken 14:30 ook een goed middel tegen ziekte?

     Ja / nee .........................

  

15. Welke houding is dat niet? Spr. 14:30 .......................................................

 

16. Door welke houding tegenover God worden volgens Spr. 14:32 ook mensen

     ziek? ………………………………………………………………………………….

 

17.Wat is volgens Spr. 15:4 "een boom des Levens.?………………………………

     ...............................................................................................................

 

18. Wat zal het einde zijn van hen die hoogmoedig God negeren en in hun

     zondige natuur volharden? Maleachi  4:2     ...…………………………………..

 

19. Maar wat zal er voor hen die de Here vrezen opgaan? Maleachi 4:2

     ..............................................................................................................

 

20. Wat zal er nog meer zijn dan gerechtigheid en blijdschap

      4:2  ...............................................…………………………………………….

 

21. Dat wij niet voor al onze ziekten en zorgen op genezing en verlossing hoeven

te wachten tot de wederkomst van Jezus blijkt wel uit de beloften die Jezus geeft

in Marcus 16: 18. Deze beloften zijn gebaseerd op het VOLBRACHTE werk op

Golgotha. Ook de christenen in Handelingen 4:30,31 beleden dat Zij hadden al

een ervaring, een ontmoeting met Jezus tijdens hun gelovig gebed.

Wat  zegt God in Jakobus 5: 15? ...................................................................

………………………………………………………………………………(lees 5: 14-18)

 

Jezus heeft dus voor ons op Golgotha afgerekend met onze vijanden.

Dat wil niet zeggen dat wij maar passief kunnen afwachten in ons christenleven.

Passief geloof is dood (Jakobus 2).

Wij kunnen delen in Gods overwinning door te wandelen met en als Jezus

(1 Joh. 2:6). Heilig, rein, onderworpen en afgestemd op Gods Heilige Geest

Dit kost volharding en toewijding in gebed en actief handelen.

 

Dat is éérst Gods Koninkrijk zoeken en met de zaken van Gods Koninkrijk

handelen in werk, gedachten, gezin, kerk enz. enz. (Judas 20, 1 Joh. 2:6).

De mate van overwinning die Jezus geeft ligt in de mate waarin u bereid bent

met Hem in éénheid samen te werken en Hem toe staat te werken.

 

Wanneer u dus iedere begrenzing die u misschien nog door leerstellingen of

eigen menselijk denken aan God oplegt WEG neemt en ZIJN woord en ZIJN

Heilige Geest de ruimte geeft, dan zult u boven bidden en denken van Gods

heerlijkheid en kracht in uw leven gaan ervaren.

 

Voordat u volgende week aan les 8 begint, leest u dan eerst: Exodus 21-27

en het evangelie van Johannes.

 

voor les 8 ga naar menu 2 submenu 8