"OVERWINNINGSLEVEN"

 

                                         LES 6

 

"EEN VERSLAGEN VIJAND ONDER UW VOETEN"

 

 

                                           Door: Hans Hofman

 

Beste vriend,

 

Ik hoop dat u in afwachting van deze les de bijbelgedeelten heeft gelezen die ik u op

het eind van les 5 heb genoemd. U heeft in deze gedeelten van Genesis en de Psalmen

gelezen over diverse 'omstandighe­den'waar gewone mensen zoals u en ik in kunnen

leven. In Psalm 1 gaat het over de 'rechtvaardige'en de 'onrechtvaardige De man die

met God in reinheid en oprechtheid leeft en de man die zijn eigen vlees volgt en

daarmee God veracht.

 

In de voorgaande lessen sprak ik over het 'hart' ALLE handelingen en woorden

komen voort uit ons 'hart'. In Genesis 31 lezen wij over Jakob. In vers 31 zegt hij:

"Ik werd bevreesd, omdat ik dacht, dat.." En in vers 7 en 8 "Toen werd Jakob

zeer bevreesd en het werd hem bang te moede; en hij verdeelde het volk dat bij

hem was, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen.

Want hij dacht: indien.....  De oorzaak van deze gedachten lag maar liefst 20 jaar

terug toen hij zijn broer en zijn vader bedroog (Gen. 27) (vergelijk 1 Johannes 4:18).

De vruchten hiervan moest hij 20 jaren plukken bij zijn onrechtvaardige oom Laban.

Jakob nam zijn SCHULD en VREES mee toen hij naar zijn oom in dat verre land

vluchtte.

Omdat deze in zijn hart waren. Jakob moest de rechtvaardigheid en gehoorzaamheid

aan God leren, In Gen. 31 :31 zegt Jakob "Ik was bevreesd, omdat ik dacht dat gij

mij uw dochters zoudt ontnemen", Nog altijd in de GEVANGENIS VAN ANGST

om ook zelf bestolen te worden VLUCHTTE hij. God had (zie 31 :31) die 20 jaar

genoeg gevonden voor Jakob om hem te vormen.

Maar dan wordt hij de dupe van andermans zonde, namelijk die van zijn vrouw,

de dochter van Laban. Dit conflict kwam NIET uit zijn eigen gedachten (hart) (31:19).

 

Wij zien Jakob dan ook in vers 36-42 duidelijk in een andere conditie.

Hier gebruikt hij gezag en krachtige taal omdat hij RECHT(vaardig) stond in deze zaak.

God kent de weg der rechtvaardige want God ziet het 'hart' aan, Rechtvaardigheid is

VOLMAAKTE LIEFDE, God is liefde. Wanneer u zich dus bekleedt met Gods

gedachten, met Gods wapenrusting in uw hart, dan zullen ook de vruchten van

rechtvaardigheid, liefde, trouw en overwinning voortgebracht worden.

 

In deze les wil ik u een aantal zeer belangrijke schriftgedeelten doorgeven die u een

volkomen overwin­ning in de kracht van Jezus Christus, Gods Zoon zullen geven.

Neem nu een moment de tijd voor gebed en open uw hart wijd voor de werking van

Gods Heilige Geest.

Wees bereid God een volkomen werk te laten doen in uw leven.

Hij ZAL u een VOLKOMEN overwinning laten ervaren in AL uw omstandigheden

en over iedere verzoeking.

 

De geest is het "hart" van de mens waar alle activiteiten

 via gedachten en overlegging ontplooid worden.

 

Deze worden voor een groot deel bepaald door dat waar

de mens zich aan onderwerpt. (aan God of de wereld)

 

Het "hart" wordt beïnvloed door onze zintuigen.

Oog, oor, gevoel, enz.

 

De bloedpomp waardoor het lichaam functioneert.

`

 

Vragen:

 

1. Om een snelle en volkomen overwinning te boeken in iedere omstandigheid is

   het nodig     dat u een duidelijk beeld hebt over uw positie die u in Christus hebt.

    WIE heeft u verlost? Kolossenzen 1:13

    ……………………………………………………………………………………………

 

2. WAARUIT werd u verlost? 1:13 ………………………………………………………

 

3. In welk Koninkrijk bent u wanneer u met Jezus in de wil van God wandelt? 

    ……………………………………………………………………………………………

     

4. Christus heeft ons dus verlost uit de macht van satan en overgebracht van satans

    koninkrijk naar Gods Koninkrijk. Dat betekent dat u UIT de gevangenis van vrees

    voor de straf die volgt op de zonde (de dood) bent verlost en u in de vrijheid in

    Gods Koninkrijk bent overgeplaatst  (Galaten 5:1). U ontving een NIEUW leven

    door Jezus Christus. ZIJN LEVEN kwam binnen in u wonen door ZIJN Geest.

   WAT ontving u volgens Romeinen 8:6?  

    ……………………………………………………………………………………….........

 

5. U ontving meer! WAT moet u niet prijs geven volgens Hebreeën 10:35 ?

    .......................................................………………….

 

6.  Wat moet u nog meer VASTHOUDEN? Filippenzen 2:16 …………………………

 

7.  Met WELK DOEL moet u dat vasthouden? 2: 16 …………………………………..

 

8.  WELKE PLAATS reinigt het bloed van Christus volgens Hebreeën 9:14 ?

     ...................................................................…………………

 

9.  MET WELK DOEL? ……………………………………………………………………

 

10. WAAR moeten wij GEEN deel aan nemen? Efeziërs 5:11 ………………………

     …………………………………………………………………………………….........

11. Wat MOET U WEL DOEN met deze zaken? 5: 11 ………………………………

     ……………………………………………………………………………………………

 

12. Ontmaskeren betekent in de openbaarheid stellen door het licht van Gods

      woord.

      Jezus zei: "Ik ben het licht der wereld". Die zelfde Jezus Christus woont

      met Zijn Geest  in u als wedergeboren christen. DOOR WELKE LEVENS

      HOUDING in woord en daad kunnen wij de duisternis ontmaskeren en in het

     licht van Jezus stellen?

     Efez. 4:20 ………………………………………………………………………………    

 

13. Mijn oude mens is gekruisigd met Christus en toch leef ik, dat is niet meer

     mijn ik, MAAR  CHRISTUS LEEFT IN MIJ. En voor zover ik nu (nog) in het vlees

     leef, leef ik DOOR HET GELOOF IN DE ZOON VAN GOD, die mij heeft

     liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

     Wie is dat nieuwe leven IN u volgens deze tekst?  Galaten 2:20      

        …………………………………………………………………………………………………….

14. Wat moet u AANDOEN om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de

     duivel? Efeziërs 6:11 (lees ook 6:11-18) ..…………………………………………….

 

15. U WEET nu na voorgaande bijbelgedeelten te hebben bestudeerd WAT UW

      POSITIE IS IN  CHRISTUS. U ontving IN CHRISTUS ALLES wat u nodig heeft

      om als een overwinnend kind van God te leven. Paulus stelt u voor als een

     soldaat van Christus. De vijand van God, en

     van u, sinds u bij Jezus bent gaan horen, doet AL het mogelijke om u te

     misleiden en zo mogelijk geestelijk en lichamelijk te vernietigen.

     Het zijn uw omstandigheden waardoor hij zich manifesteert.

     Veel christenen beginnen dan andere broeders en zusters de schuld te geven.

     Wanneer deze in het vlees zijn, zijn zij natuurlijk mede verantwoordelijk aan de

     omstandigheden die daardoor ontstaan. Toch heeft de geschiedenis van de

     laatste  tweeduizend jaren ons geleerd dat onderlinge strijd weinig of geen

     oplossing biedt. Zelfs de oplossingen die bewerkt werden waren maar tijdelijk.

     De WORTEL van de problemen ligt niet in de zichtbare wereld maar in de

    geestelijke wereld. Tegen WAT moet u NIET strijden? Efez. 6:12

    ……………………………………………………………………………………..............

 

16. Tegen WIE moet u WEL strijden 6:12 ? ……………………………………………… 

 

17. Waar is dus het strijdveld 6:12 ? ………………………………………………………

 

18. Wat zijn onze wapenen NIET? 2 Korinthiërs 10:4 ……………………………………

 

19. Onze wapenen zijn ………………………………… voor God tot het slechten van

      bolwerken. 2.Kor.10:4

 

20. LET OP! "ZODAT WIJ de REDENERINGEN en ELKE SCHANS die opgeworpen

     wordt  "TEGEN" de KENNIS VAN GOD, slechten, ELK BEDENKSEL als

     krijgsgevangene brengen onder de GEHOOR­ZAAMHEID AAN CHRISTUS, en

     gereed staan, zodra uw  gehoorzaamheid  volkomen is,

     ALLE ON­GEHOORZAAMHEID te straffen." 2 Korinthiërs 10:5.

 

Gods woord geeft hier duidelijk aan waar de strijd zich afspeelt. Namelijk via de

zintuigen van de mens. Satan probeert via uw ogen, oren, gevoel, reuk, en emoties,

uw GEDACHTEN en uw verstand te manipuleren en binnen te dringen en daar het

WOORD VAN GOD TE STELEN. Het woord dat u in uw hart opgeborgen heeft bevat

kracht door de werking van de Heilige Geest zolang u in de wil van God bent.

Satan weet dat wanneer hij Gods woord kan weg-roven door verwarring,

geestelijke luiheid, ongeloof (twijfel) of door de beloften voor u krachteloos te maken

door u tot zonde te verleiden zodat u buiten de bescherming van God komt te staan.

(niet meer aan de voorwaarden voor deze beloften voldoet).

Satan is een dief, een moordenaar en een leugenaar.

En heeft maar één doel: zichzelf verheffen boven God Almachtig.

Dat kan hij alleen doen wanneer U uw ogen van Jezus en Zijn woord afwendt en op

de omstandigheden gaat zien.

 

Maar, U kunt deze brutale VERSLAGEN vijand ONDER UW VOETEN vertrappen

door IEDERE REDENERING, IEDERE GEDACHTE die in u opkomt tegen de

kennis van God (Zijn woord) ingaat te BINDEN in de naam van CHRISTUS JEZUS,

en Jezus WIL dat U dit gezag GEBRUIKT! Gebruik dit gezag in uw gebedsleven

voor IEDERE OMSTANDIGHEID.

 

Voorbeeld: U wordt steeds bedrogen? (of u heeft zelf nog gedachten om dit te doen)

GEBRUIK dan uw gezag en zeg: "Ik bind deze geest van leugen in (die of die

persoon), in de Naam van Jezus Christus en ik ontbind een geest van waarheid

over ..... in de naam van Jezus." (Matteüs 16: 19) Ziet u het? U ontving dit gezag

van God om te GEBRUIKEN! Doe het dan ook! (met ziekte, gebrek enz. enz.)

WAT heeft Jezus openlijk met onze vijanden gedaan? Kolossenzen 2: 15 ……………

……………………………………………………………………………………………………

 

21. Wanneer u vasthoudt aan Gods woord, de bijbel, en het gezag dat God u IN

      CHRISTUS gaf gebruikt om de werkingen van satan te wederstaan, WIE zal God

     dan door deze GEHOORZAAMHEID weldra ONDER UW VOETEN

     VERTREDEN!! ? Romeinen 16: 19,20 ………………………

 

PRIJST DE WONDERBARE NAAM VAN JEZUS! HIJ IS UW EN MIJN VERLOSSER.

HIJ IS ONZE OVER­WINNINGSKRACHT. ZIJN WOORD IS LEVEN EN KRACHTIG.

HIJ IS ONZE VREUGDE EN BLIJD­SCHAP HIJ IS ONZE GENEESHEER. HIJ IS

SCHILD EN PANTSER. JEZUS LEEFT! Getuig van Zijn gro­te genade en kracht.

"Geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes" Efeziërs 6:15.

 

Voordat u volgende week aan les 7 begint,

leest u dan eerst: Exodus 1-20 en de brief aan de Efeziërs.

 

voor les 7 ga naar menu 2 submenu 7

 

Antwoorden nakijken? ga naar menu 2 submenu 10