"OVERWINNINGSLEVEN

                                          

                               LES 5 

 

 ALLE DINGEN ZIJN DOOR HET WOORD GEMAAKT

 

                                              Door:Hans Hofman

 

Beste vriend,

 

In de vorige les (no 4) begonnen wij reeds te zien dat een christen niet zo maar

iemand is, die regelmatig naar een kerk gaat of iemand die probeert zo goed

mogelijk te leven, maar dat een christen is, iemand die uit God geboren

(.opnieuw geboren;) is en die door God geroepen is om een discipel te zijn van de

Here Jezus Christus, de Zoon van de levende God.

 

Een discipel van Jezus is iemand die gelooft in het Woord van God, de bijbel en daar

naar handelt. Als christen bent u geroepen om de liefde en de genade van God de

Vader uit te stralen in uw omgeving en daar waar de Heilige Geest u verder zendt.

Niet zo maar een roeping dus, maar een zeer hoge en unieke roeping.

Discipelen van Jezus Christus zijn.

ambassadeurs.van het Koninkrijk van God. Zij (dus ook u) behoren een goede en

rechte kennis van Gods woord, de bijbel, te hebben. Bijvoorbeeld over "het ontstaan

van deze wereld en alles wat daar op leeft, hoe komt het dat het slecht gaat met

deze wereld." "Wie is God", "wie is Jezus", wie is de Heilige Geest", waarom leef

ik hier op aarde", enz.

 

Laten wij samen aan de hand van Gods Woord, de bijbel, onze kennis verruimen en

Gods Geest een duidelijk beeld over deze zaken in ons hart laten scheppen. Zodat u

WEET wat u gelooft en WAAR. uw geloof op GEBASEERD is.

Zonder deze kennis van Gods woord is het onmogelijk een duidelijk en sterk

getuigenis te geven van uw geloof in God. Telkens wanneer de duivel bij de Here

Jezus kwam om Hem te verzoeken sprak Jezus ER STAAT GESCHREVEN.

(Lucas 4:4,8,12.)

De bijbel zegt: .Wederstaat de duivel, vast in het geloof, en hij ZAL van u

wegvluchten". 

Het woord van God, de bijbel, is het zwaard des Geestes dat God aan Zijn

wederomgeboren kinderen heeft gegeven. .Gebruik het. in iedere situatie in uw

leven. Want als Jezus Christus, onze schepper, dit nodig had tijdens Zijn mens-

zijn op aarde, dan hebben wij, Zijn schepping, het zeker nodig.

Overwinningsleven.behoort bij een christen, want "hij, die zegt dat hij in Hem

blijft, behoort zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

1 Joh. 2:6. "In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars DOOR HEM die ons

heeft liefgehad." Romeinen 8:37.
 

Vragen:

 

1.   Wie schiep volgens Genesis 1: 1 de hemel en de aarde?...................     

 

2.   Wie volgens Nehemia 9:6?……………. ­

 

3.   Wie volgens Psalm 148: 1-5?………………….

 

4.   Wie volgens Psalm 146:5,6 en 96:5?…………………..

 

5.   Wie schiep volgens Genesis 1:27 de mens?………………….  

 

6.   Wat doet God in Jesaja 64:8?……………………………………………………….

 

      En wie schiep Hij volgens Genesis 5: 1,2?…………………………………………

 

7.   Wat zegt Johannes 1:3 over de schepping? ………………………………………

 

8.   Door wie schiep God de wereld volgens Hebreeën 1:1-2?………………………..

 

9.  Volgens Hebreeën 1:3 is de Here Jezus een afstraling en een afdruk van God

    de Vader. En volgens  Genesis 1 :27 werd ook de mens naar Gods beeld en

    gelijkenis (vers 26) door God zelf geschapen.

     Als God en de mensen rondom u naar u kijken, WIE zouden zij dan in u

    moeten kunnen zien?  (vergelijk 1 Joh. 2:6.) ………………………………………………………………………............................

 

10. In de basiscursus op het Johannes evangelie die sommigen van u maakten

     heeft u geleerd dat  Jezus het   levende Woord is. (zie Joh. 1: 1-5).

     God schiep de hemel en de aarde en alle leven schepping laat God zichzelf

     zien in al Zijn volheid en grootheid. Wat zegt 2 Korinthiërs 3:2,3 over u als

      christen discipel?    

     ..............................……………………………………………………………….

11. Waardoor weet u als discipel van Jezus Christus dat wat God in Zijn Woord,

      de bijbel, schrijft over het ontstaan van deze aarde waar is? Hebreeën 11 :3.

     ....................................................……………………………………………..

 

12. Wat is geloof volgens Hebreeën 11:1?   

     ...........................................……………………………………………………..      

     ..……………………………………………………………………………………… 

13. Geloof is een innerlijke zekerheid die de Geest van God in het hart bewerkt,

      zodra een mens zijn hart opent voor God. De wederomgeboren christen bezit

      deze innerlijke zekerheid over bijvoorbeeld  de schepping.

      Wij noemen dat "GELOOF". Welke mensen hebben wel twijfels over zaken

      als de  schep­ping? 1 Korinthiërs 2: 14.

      ..................……………………………………………………………………………

 

14. Welke Geest heeft u als christen volgens 1 Korint. 2: 12 ontvangen?

     .................................................……………………………….

 

15. Met welk DOEL heeft u als christen de Geest van God ontvangen? 1 Korint. 2:12

     ………………………………………………………………………………………………

 

16. Wij ontvingen Gods Geest dus .opdat wij zouden weten.zegt de bijbel

      Het is dus de Geest van  God die ons de juiste "kennis" geeft.

      Hosea, een profeet van God die in de achtste eeuw voor Christus leefde,

     profeteerde reeds over de actuele problemen van nu. Veel mensen wijzen naar

     God en zijn boos en bitter tegen God over het verval en de achteruitgang van de

     gehele schepping. Zij zeggen  dan "Als God liefde is, waarom " enz. Welke

     oorzaak geeft Hosea aan voor: Vloeken, stelen,  moorden, echtbreken geweld,

     bloedbaden, de vervuiling van land, zee en lucht enz.? Hosea 4: 1-3

     .................……………………………....……………………………………………….

     ...……………………………………………………………………………………………

17.  2 Kron. 16:9 Spreekt over het HART van de mens. Wat is de oorzaak van

      oorlog volgens deze tekst?   .........................................................................  

       ............................................................................................…………………

 

18. Welke oorzaak geeft Hosea aan voor de nederlagen, die vele christenen (Gods

      volk) hebben? Hosea 4:5,6  ...………………………………………………………....

 

19. Wat kunnen wij doen, om in plaats van nederlaag, overwinning te zien in ons

     leven, zoals God  dat belooft?   Jozua 1:8 

       .............……………………………………………………………………………………………

 

20. God belooft Zijn discipelen met hen te zijn tot aan de voleinding der wereld.

      Maar op welke opdracht slaat  deze belofte? Matteüs 28: 19,20 …………………

      ……………………………………………………………………………………………. 

21. Waar waren de discipelen mee bezig, toen God de plaats waar zij waren bewoog

     en zij allen vervuld werden met Gods Heilige Geest? Handelingen 4:24 -31

     ………………………………………....................................................................

      

22. Welke oproep deed Petrus in Handelingen 3:19, opdat er tijden van verademing

     (verlossing, nieuwe  kracht, vergeving, herstel enz.) zouden komen? ……………..

     ……………………………………….................................................................... 

 

23. Volgens Handelingen 4:34 was er niemand, die gebrek leed onder de eerste

     christenen. Hoe kwam dat? Hand. 2:44. ………………………………………………

     .............................................................…………………………………………….

 

24. Zij hadden niet alleen vergeving van zonden ontvangen maar waren ook

      VERLOST van  o.a egoïsme

      enz. Waar was deze eenparigheid en liefde, in geworteld? Handelingen 2:42.

       ………………………....................................................................................

       ……………………………………………………………………………………………

 

25. 'In Genesis 1 :26-28 schiep God de mens en gaf hem gezag om over deze

      aarde te heersen en  haar te onderwerpen. In Gen. 3 gaf de mens zich echter

over aan de zonde van "lust" en "begeerte".

Dit werd de oorzaak van scheiding tussen God en de mens en de mens verloor

het gezag aan satan.

(eigenlijk gaven zij het weg door hun overgave aan de zonde).

De oorzaak van het verval van deze aarde ligt dus niet bij God maar bij de mens zelf.

(vergelijk 1 Korint. 10:13) Wanneer u vragen krijgt over deze dingen is daar eigenlijk

maar één duidelijk antwoord op: .OPNIEUW GEBOREN WORDEN".

Alleen wanneer het HART van de mens in het reine komt door het licht van de HERE

JEZUS zal er werkelijk iets concreets veranderen in de mentaliteit en de denkwijze

van de mens. Dus b.v. ook in verwoestende activiteiten en vervuilende industrieën

die veelal alleen werken om de ijdele begeerten van de mens te bevredigen.

 

Wat kunt u als christen zelf doen opdat God en de Here Jezus weer centraal zullen

komen te staan in uw directe omgeving en in uw persoonlijk leven? Judas 20-23.

     ......................................................…………………………………………………

     ..……………………………………………………………………………………………

 

              ALLE DINGEN ZIJN DOOR HET "WOORD" GEWORDEN

     EN ZONDER DIT IS GEEN DING GEWORDEN, DAT GEWORDEN IS.

                    IN HET WOORD WAS LEVEN  Johannes 1:3,4a

 

Voordat u volgende week aan les 6 begint, leest u dan eerst:

Genesis 31 tot 50 en Psalm 1 tot 30.

 

Voor les 6 ga naar: menu 2 submenu 6

 

Antwoorden nakijken? ga naar menu 2 submenu 10