"OVERWINNINGSLEVEN"

 

                       LES 3

 

    VERLOSSING EN HERSTEL

 Door: Hans Hofman

 

Beste vriend,

 

Herinnert u nog die eerste vraag uit les 1 waar wij mee begonnen? 'Wat is de wil van

God voor uw leven U zag toen, dat het Gods wil is dat u het eeuwige leven zou

ontvangen. Niet zo maar een leven.

Maar een NIEUW, gereinigd leven, dat "OPSTANDINGSLEVEN" van de Here Jezus,

dat Hij voor u verwierf op het kruis van Golgotha. Christus Jezus overwon zonde en

dood en LEEFT! Hij leeft om u dat overvloedige leven in vrede met God de Vader

dagelijks te laten ervaren.

Een leven, dat van overwinning tot overwinning gaat. Een leven, dat ondanks de vele

zorgen en problemen waar u mee geconfronteerd wordt onwankelbaar blijkt te zijn

zolang u in en met ChrÎstus leeft en wandelt.

Ook zag u reeds, dat wij in een voortdurende confrontatie staan met de strijd tussen

licht en duisternis.

Tussen het leven met God in heiligheid en reinheid en het leven met satan in zonde,

depressies, angst en dood, gescheiden van God.

 

In de vorige les (2) lazen wij, dat God ons een volledige wapenrusting heeft gegeven

en dat wij verborgen zijn in God met Jezus. NIETS zal ons kunnen scheiden van de

liefde van God. Later zullen wij meer Ieren over de wapenrusting Gods.

Het belangrijkste voor een 'overwinnend christenleven'is, dat wij Gods woord in

ons hart opbergen en er naar HANDELEN in de kracht van de Heilige Geest.

Bid dagelijks om de tegenwoordigheid van Gods Geest in uw leven.

 

"Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat u onberispelijk en onbesmet moogt

zijn, onbesproken kinderen Gods temidden van een ontaard en verkeerd geslacht,

waaronder u schijnt als lichtende sterren, in de wereld, het woord des levens

vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos

(mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb". Filip. 2:14-16.

 

God heeft u in Christus een doel gegeven om voor te leven. Het leven voor en het

dienen van de levende God. Schepper van hemel en aarde. Onze omstandigheden.

In zorgen, ziekten en gebrek maar ook, in materialisme en tijd en geld rovende

zaken voor .zogenaamd" gezond leven. God echter zegt in Zijn woord: "Zie op Mij

en leeft!" God zegt niet: Bid maar even en Ik neem je problemen wel even weg".

Nee, Hij leert ons met onze problemen en omstandigheden om te gaan zodat wij

er over HEERSEN en BOVEN onze omstandigheden in en met Christus MEER dan

overwinnaars zijn en ondanks negatieve omstandigheden tot Zijn eer in dankbaarheid

kunnen leven. Soms kunnen problemen zich zo hoog opstapelen, dat het ons te veel

wordt en wij in de put zitten. (dat gebeurt als u op de omstandigheden ziet in-plaats

van op Jezus.)

David zei: "Met mijn God spring ik over een muur en met U immers loop ik op de

legerbende in!

" PS.18:30. Het is het woord en de Heilige Geest van God die dit krachtige leven

bewerken in SAMENWER­KI NG met uw onderwerping aan het woord en de Geest

van God.

In deze les gaan wij een stap verder en u zult nieuwe zegeningen om voor te

danken ontvangen en ook nieuwe wapenen uit het woord, het zwaard des Geestes,

om met de omstandigheden in uw leven om te gaan als een overwinnaar in de kracht

van God.


Vragen:

 

1. Waar was Paulus ten volle van overtuigd? Filip. 1:6  …………………………………

 

2. Paulus bad dat de liefde groeiend en overvloedig zou zijn bij de christenen in Filippi.

    Welke twee aspecten in deliefde noemde hij in Filip. 1 :9? ………………………….

     ………………………………….

 

3. Welk doel heeft die fijngevoeligheid en dat heldere inzicht in een christenleven?

    Filip. 1:1O.  

    …………….…………………………………………………………………………………

4. Deze liefde en gerechtigheid zijn de vruchten van het leven met Jezus Christus.

    Hij is het die deze  vruchten in  uw hart bewerkt zolang u naar Hem luistert en

    actief handelt naar Zijn woord. Wat is het uiteindelijke doel van deze vruchten in

    uw leven? Filip. 1: 11.  ………………………………………………........................

   ………………………………………………………………………………………………

5. Doordat Paulus en de broeders die hem hielpen in zijn werk, deden wat God hen

    opdroeg en zij geestelijke principes onderwezen die als DOEL de volmaakte

    liefde voor God en de medemens hadden, kwamen zij regelmatig in conflict met

    de natuurlijke (onbekeerde) mens en de nog vleselijke christenen die hun het werk

    moeilijk maakten. Het gebeurde regelmatig dat zij door de duistere praktijken en

    leugens van dit soort mensen in de gevangenis werden gestopt.

    Hetzelfde gebeurt ook vandaag nog in vele landen van deze wereld omdat velen

    nog in duisternis leven zonder het licht der wereld "Jezus Christus", Joh. 8:12.

    Wat was het gevolg voor de evangelieverkondiging van deze vervolgingen?

    Filip. 1: 12-14. ……………………….........………………………………………………

    ………………………………………………….....…………………………………………

 

6. Het volgen van de Here Jezus kan ook voor ons het gevolg hebben dat wij vrienden,

    familie en soms zelfs een baan verliezen. Dit is één van de redenen waarom God

    wil, dat wij opgebouwd worden in de liefde Gods. Geduld, verdraagzaamheid en

   bewogenheid behoren te groeien in u als christen. Als mens zijn wij al snel geneigd

   op de omstandigheden te zien en menselijk te redeneren en daar naar te handelen.

   Maar God de Vader wil dat wij naar Jezus kijken en Hem volgen. Hij is volmaakt en

   alleen Hij kan volmaakte antwoorden, volmaakte liefde, volmaakte uitkomsten geven

   in IEDERE omstandigheid. Dus ook in de relaties van mensen onder elkaar.

   WAT doet Paulus in Filip. 3:14?  ……………………………….........................……..

   …………………………………………………………………………………………………

 

7. Waar keek hij naar? Filip. 3:14. 

     ……………………………………………………………………………………………….

8. Deze lessen voor een overwinnend christenleven hebben als doel, dat u GODS

    volmaakte wil voor uw leven gaat Ieren zien. God wil, dat u niet telkens struikelt en

    nederlagen heeft ten opzichte van satan.

    God heeft u lief en wil dat u, Zijn kind, Zijn glorie en liefde uitstraalt in waarheid en

    liefde. WAT zei  Jezus dat wij niet moeten doen wanneer wij Hem volgen en dienen.

    ? Lucas 9:62   ………………………………………………………………………………

 

9. Als wij steeds op onze oude fouten en misstappen terug zien en als wij steeds

   terug zien op wat mensen ons in het verleden aandeden, dan zullen wij steeds

   door deze oude frustraties en wonden beïnvloed en gevangen gehouden worden en

   worden wij belemmerd de volmaakte liefde van God uit te stralen.

   Vrees voor nieuwe pijn en nieuw verdriet zal ons gescheiden houden in relaties en

    van deze volmaakte liefde. WAT zegt 1 Joh. 4:18-21? …………………………………

    ……….……………………………………………………………………………………….

10. Wanneer er dus nog wonden in uw leven zijn van oude problemen, verdriet of van

      wat mensen u  andeden, breng deze dan nu in gebed bij de Here Jezus. Hij heeft

     u lief (Joh. 3: 16), U bent Gods kind  (Joh. 1:12) en Hij wil u genezen!

     Exodus 15:26, Jeremia 30:17. Neem nu enkele momenten tijd om te  bidden.

     Open uw hart voor God en sta Hem  toe ook de diepste en verborgen wonden in

     uw hart te genezen en u VRIJ te maken.

 

     Spreek alles wat uw hart pijn deed in het verleden en heden uit voor God in  gebed.

     Bid in de naam  van Jezus. Hij is de enige middelaar die u kan helpen en gene­zen.

     Als daar bitterheid is in uw hart BELIJD dit dan als zonde en God wil u vergeven en

     reinigen. (1 Joh. 1:9).

     Wat zegt 1 Joh. 3:21 dat wij hebben als ons hart vrij is van bitterheid over oude

     pijnen en ons dus niet meer kunnen veroordelen.?  ............................................

 
11. Nadat wij al die oude wonden waardoor wij belemmerd werden in de liefde, zodat
     wij niet lief konden  hebben naar GODS maatstaven, in gebed bij God hebben
     gebracht en geloven dat Hij naar Zijn beloften ons genezen en vergeven heeft.,
     ontvangen wij onze vrijmoedigheid terug om met en over God te spreken.
     WAT ontvangt u nog meer volgens 1 Joh. 3:22? .…………………………………
    .........………………………..………………………………………………………

12. Bezorgdheid is een wapen dat satan gebruikt om uw geloof vertrouwen in en op

     God stellen. Het trekt uw aandacht naar de problemen in plaats van naar de

     grootheid en de almacht van God. Wat zegt God in Filip. 4:6 ……………………

      ...........................................……………………………………………………

13. Satan wil uw vrede stelen door uw aandacht af te leiden van God en de waarheid

      door de dagelijkse zorgen voor dit leven. Alles is er op gericht om uw aandacht

     op die ik gerichte zorg te richten.

     Reclame, tv, bladen, steeds meer onderwijs enz. hebben grote invloed hierin.

     Zij zijn gericht op een menselijk (tijdelijk) levensniveau. Als christen hebben wij

     het recht ontvangen om op Gods niveau als kinderen van God te leven.

     Wat gebeurt er wanneer u doet wat Filip. 4:6 zegt? Filip. 4:7. ……………………

     .……………………………………………………………………………………………

14. Waaruit blijkt onze liefde voor God en onze naaste? 2 Joh. 6 .......................... 

      ……………………………………………………………………………………………

 

15. Zorgen bewerken spanning, irritatie, frustratie, stress en uiteindelijk

     onvriendelijkheid enz. Dus liefdeloosheid, die een vijand van uw vrede met God is.

     Wat zegt 1 Joh. 3:8 ?

     ………………………………………………………................................................

     ..…………………………………………………………………………………………….

 

16. En wat zegt 1 Joh. 4:4 ? En Romeinen 8:37 ? ………………………………………

      .............................................................................................…………………

 

17. Als God nu door Jezus Christus afgerekend heeft met onze vijanden, WELKE

     reden is er dan nog om deze VERSLAGEN vijanden opnieuw een voet te geven

     in uw leven? G . . ........................ ………………

18. De enige voet die de vijand opnieuw in uw leven kan krijgen is door zonde. God

     gaf ons duidelijke richtlijnen voor een .overwinnend leven met Hem.

     Een duidelijk advies vindt u in Filip. 4:6,7.

       Zonde komt altijd via uw zintuigen in uw leven (hart) en start met een

     gedachte die via uw zintuigen beïn­vloed werd. Filip. 4:8 geeft een beschermend

     advies. Welk ............................................................................................

 

                MAAR IN DIT ALLES ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS DOOR HEM,

                                               DIE ONS HEEFT LIEFGEHAD.

                                                         Romeinen 8:37

 

Voordat u volgende week aan les 4 begint,

leest u dan eerst de brief van Jakobus en de brief 3 Johannes.

 

Les 4 vind u bij: menu 2 submenu 4

 

Antwoorden nakijken? Ga naar menu 2 submenu 10