"OVERWINNINGSLEVEN"

 

                              LES 2

 

              EEN HART VOOR GOD

 

                                              Door Hans Hofman

 

Geliefde vriend,

Wij hopen dat u in afwachting van deze les de brief aan de Kolossenzen en de 1ste brief van

Johannes heeft gelezen. Mocht u dit nog niet helemaal gedaan hebben, doet u dit dan vóór

u met deze les verder gaat. In les 1 zijn wij begonnen heeft gelezen.

Mocht u dit nog niet helemaal gedaan hebben, doet u dit dan vóór u met deze les verder

gaat. In les 1 zijn wij begonnen een basis te leggen voor een nieuw leven in Christus Jezus.

Lees de 1ste les nog een keer door met de bijbelgedeelten om Gods woord in uw hart in

herinnering te brengen.

 

Zeer veel christenen en religieuze mensen kwamen en komen in verwarring doordat zij niet

naar het woord van God leefden. Soms door gebrek aan kennis en onbegrip, maar ook door

ongehoorzaamheid (ongeloof), God gaf vele beloften voor een rijk en overvloedig leven in

vrede met Hem. Maar voor wij op deze beloften aanspraak kunnen maken vraagt God om

eerst Zijn wil en Zijn Koninkrijk te zoeken, In de eerste les zagen wij al, dat het hart van

de mens het strijd veld is waar de begeerten van het vlees (de natuurlijke mens) strijd

voeren tegen de geest, die verlangt naar gemeenschap met God onze schepper.

 

De bijbel leert ons, dat wij zelf 'meer dan overwinnaars ‘  kunnen zijn in deze strijd

wanneer wij ons hart vullen met het woord van God, de bijbel en ons laten vullen met de

Heilige Geest Handelingen 1:8 zegt: "Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest

over u komt". En Psalm 119:11 zegt: "Ik (u) berg Uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U

niet zondige", In deze les zullen wij hier verder op in gaan.

Deze bijbelse principes zijn onvoorwaardelijke basiselementen voor een  overwinnend

christenleven “ Stel uw hart en uw geest wijd open voor het werk dat God door de Heilige

Geest in uw leven wil doen. Neem nu eerst een moment om God te vragen u hierbij te

helpen en u Zijn woord te openbaren zodat het een LEVENDE REALITEIT in uw leven wordt.

Vraag Hem u te helpen naar Zijn woord te handelen want geloof zonder werken is dood

(Jakobus 2:20-23). En AL wat u de Vader vraagt in de naam van Jezus ZAL Hij ook doen.

Johannes 14:13,14. 15:7,8  

Vragen:

 

1. Wat zegt Paulus dat wij na het aannemen van de Here Jezus moeten doen?

    Kolossenzen 2:6. .........……………………………………………………………………………

2. Voordat een boom vrucht gaat dragen en ook bij storm rechtop kan blijven staan moet hij

    eerst  groeien.  Wat zegt   Paulus in Koloss. 2:7 dat wij eerst moeten doen voordat wij door

     God in ons geloof  bevestigd zullen worden? ..……………………………………………………

3. Ook geeft hij gelijk een ernstige waarschuwing. Waar moeten wij op letten?

    Kolossenzen 2:8 ……………………………………………………………………………………………

4. Welke geesten noemt hij hier? 2:8

    …………………………………………………………………………………………………………

5. Evenals in les 1 zien wij hier dus dat het om een geestelijke strijd gaat die zich uit doordat

   het vlees (natuurlijke mens) zich aan deze geesten onderwerpt. Dit is een besluit/dat u zelf

   neemt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ieder besluit dat wij nemen.

   Wat zegt 1 Korinthiërs 10: 13 hier over?  Wie wordt er boven vermogen verzocht? N . . . . . .

6. Lees in dit verband Galaten 5: 13-25 eerst eens door. Wat zegt vers 24 over U als christen?

    …………………………………………………………………………………………………………

7. Ervaart u reeds de vruchten uit Galaten 5:22 in uw persoonlijk leven?

    …………………………………………………………………………………………………………

 

8. Om deze vruchten te zien groeien in uw leven hebt u de kracht van de Heilige

    Geest nodig. Jezus had de Heilige Geest nodig tijdens zijn mens-zijn op aarde.

    Marcus 1:9,10, Handelingen 10:38,     Hoe wandelde de Here Jezus rond volgens vers 38?

    ..................................................................................................................................

 

9.  Wat zegt 1 Johannes 2:6 dat wij behoren te doen als christenen?

     ………………………………………………………………………………………………………

 

Toen wij de Here Jezus aannamen kwam Hij met Zijn Geest in ons wonen.

Dat betekent dat Zijn opstandingsleven in u woont. Het is dus mogelijk om door ZIJN innerlijke

tegenwoordigheid en Zijn kracht te wandelen en handelen als Hij. Dan is het niet meer uw eigen

kracht maar ZIJN kracht door u heen. Door deze kracht van de Heilige Geest overwon de Here

Jezus de dood en machten en krachten van satan. Satan is een verslagen vijand. (1 Joh. 13:8)

Dat betekent dat hij geen enkel recht meer heeft! Satan (zie Openb, 12:9), die er ondanks dat hij

werd verslagen door Jezus, nog altijd op uit is om alle mensen in deze wereld te verleiden tot

zonde en te misleiden, zodat de mens en OOK de christen door valse leer of door gebrek aan

kennis tot zonde komt en verloren zal gaan.

Satan heeft speciaal de gelovigen op het oog om te ver- en misleiden. (niet-christenen zijn al

verloren 2 Tess. 1 :8,9).

 

Daarom zegt God heel duidelijk tot ons: DOET DE WAPENRUSTING GODS AAN om te

KUNNEN STANDHOUDEN tegen de VERLEIDINGEN van de duivel. Efeziërs 6: 11.

Als christen ben je in een geestelijke oorlog verwikkeld en deze speelt zich af in uw hart

(gedachten, gevoel, emoties, verstand). Met uw hart bedoelt de bijbel niet de bloedpomp in

uw lichaam maar uw geest en uw verstand. Het was een besluit van uw verstand om uw geest

weer in goede relatie terug te brengen met de Geest van God,. Hoe? Het was een besluit van

uw verstand om op de uitnodiging van God in te gaan om uw zonden te belijden voor u

vergeving kon ontvangen. MAAR wat u ontving was de GENADE en LIEFDE VAN GOD.

 

Zo is het ook een besluit van uw verstand om wel of niet opnieuw te zondigen en satan weet

dat. Daarom zegt God: doet de gehele wapenrusting Gods aan. VUL UW HART, UW

GEDACHTEN MET GODS WOORD, dat is het zwaard waarmee u satan kunt afslaan.

1 Kor. 10:13 zegt 'NIEMAND wordt boven vermogen verzocht_ Zoals u reeds eerder

leerde, komen de verlokkingen tot zonde uit het eigen hart. Maar HOE komen die daar?

En HOE voorkomen wij dat er zonde uit ons hart voort kan komen? De bijbel leert ons .weest

navolgers Gods., Wanneer wij ons vullen met Gods woord en onze karakters, emoties,

gevoelens, verstand, onze zaken, enz. aan Hem, de Here Jezus, onderwerpen (dat is doen

wat Hij zegt) en ons hele wezen met Hem en Zijn Heilige Geest laten vullen en wij gaan

handelen als Hij (1 Joh. 2:6) dan is daar GEEN PLAATS en GEEN TIJD voor de werken van

satan in ons hart. Want wat in het hart is komt er ook uit. Marcus 7:20-23.

Wanneer u uw hart vult met films, literatuur en muziek vol geweld, porno, onreine taal,

occultisme, ontrouw enz. dan brengt dat na verloop van tijd ook de VRUCHTEN van

onverschilligheid, onreine gedachten, taal en handelingen, depressies, rusteloosheid, norm

loosheid en bedrog voort.

 

Maar vult u uw hart met Gods liefde, geduld, trouw, vergevingsgezindheid, ontferming

en bewogenheid over de zwakken en verloren zielen rondom u door Zijn woord IN UW

HART op te bergen en door gebed en handelen naar Zijn Woord met Hem in gemeenschap

te leven.(het gaat hier dus over de bijbel, niet over leerstellingen enz.)

Dan brengt u de vruchten van Zijn Koninkrijk voort. (zie ook Matt. 21 :43)

 

Ook satan heeft dan GEEN kans om u te gebruiken omdat u reeds gekozen hebt om DOOR

GOD GEBRUIKT te worden tot Zijn eer! U maakt deze keuze door te handelen naar Zijn woord,

de bijbel. Het behoort tot de wapenrusting Gods. Geloof is ACTIEF. Ongeloof is passief.

U bent belangrijk voor God. U bent Gods contactpersoon voor de mensen rond u.

2 Kor. 2:15-17, Marcus 16: 15, Efez. 6: 15, 1 Joh. 2:6.

 

10. Toen u de Here Jezus aanvaardde kwam Hij door Zijn Geest in u wonen. Wat kwam er met

     Jezus in uw leven binnen volgens Koloss. 2:9? ……………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

 

11. Wat gebeurde er toen Hij al uw zonden vergaf? Wat maakte Hij u met Hem?

     Koloss. 2:12,13 ………………………………………………………………………………………..

 

12.  12. U ontving met Jezus dus AL de volheid Gods in uw leven. Koloss. 2: 1 O. U ontving dus met

           Jezus wat u nodig hebt om 1 Johannes 2: 16 in praktijk te kunnen brengen. Wat u nu nodig hebt

               is een juist beeld over hoe wandelde de Here Jezus. Welke opdracht noemt de bijbel in

           Koloss. 3:1,2.? .......………………………………………………………………………………… 

 

13. Waar bent u met Christus als wederomgeboren kind van God? Koloss. 3:3. .....................

     …………………………………………………………………………………………………………

     Er is geen enkele reden meer voor vrees, alleen nieuwe zonden openen opnieuw de deur

     voor vrees. Handel dan altijd volgens 1 Johannes 1:9 en 1 Johannes 2:6.

 

14. Gebed is gemeenschap en spreken met God. Het was een groot en belangrijk deel in

      de  bediening van de Here Jezus. Welke drie dingen betreffende gebed noemt Paulus

      in Koloss. 4:2?

      V…………………………….., W………………………………., D………………………………

15. Om uw gedachten te wapenen tegen verleidingen geeft Gods woord een belangrijk advies.

      Welk advies? FIlippenzen 4:8  …………………………………………………………………

 

       16. Gods woord herhaalt steeds opnieuw dat wij onze OGEN op de Here Jezus gericht

            moeten  houden om te zien hoe Hij de juiste aanwijzingen geeft om met Hem BOVEN de

            zorgen en

            verleidingen van alle dag te leven. Welk advies geeft God in Filip. 4:6-7 ? ……………………

            …................................ …………………………………………………………………………… 

17. Wat zegt Gods woord dat wij moeten doen met wat wij geleerd hebben in Filippenzen 4:9?

     …………………………………………………………………………………………………………

 

Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzjen, in Christus Jezus.

Filippenzen 4:19. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om

ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd,

rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de

verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus... Titus 2: 11-13

 

 Voordat u volgende week aan les 3 begint, leest u dan eerst: 2 Johannes en de brief aan de

Filippenzen.

 

Ga nu naar de antwoorden pagina in menu 2 submenu 10 en

controleer uw antwoorden en corrigeer deze. 

 

Voor les 3 gaat u naar menu 2 submenu 3