"OVERWINNINGSLEVEN"

 

                                            LES 1

 

 VERLOSSING DOOR JEZUS CHRISTUS

 

                                              Door: Hans Hofman

 

Beste vriend,

 

In deze nieuwe serie lessen wil ik u aan de hand van Gods woord, de Bijbel,

laten zien, dat het Gods wil voor u is dat u "totale overwinning over

problemen, zonden, vrees en zorg" kunt hebben in uw leven. Het is Gods wil

dat u een "overwinnaar" bent in iedere omstandigheid. Romeinen 8:37.

 

Over dit soort leven bestaat veel verwarring en misverstand waardoor velen in

constante nederlaag en onvrede leven. Door menselijke interpretaties zijn vele

compromissen gesloten met de vijand van leven en vrede met God.

Deze compromissen verlagen God tot een menselijk niveau in Zijn God zijn.

Daarom is het zeer belangrijk Gods woord, de Bijbel, zelf te bestuderen en te

ontdekken, dat God een "bovennatuur­lijke" God is en dat u in vrede met Hem

leeft en als overwinnaar met Hem tot een getuigenis voor Zijn grote naam leeft.

Openbaring 12: 11.

 

Leest u de vragen zorgvuldig en leest u de bijbelverzen aandachtig door. Als

u het antwoord niet direct ziet, lees dan het bijbelgedeelte behorende bij de

vraag nogmaals aandachtig door. (Psalm 119:105)

 

Na eerst de gehele les gemaakt te hebben controleert u de antwoorden aan de

hand van de antwoorden­lijst die u verderop in dit lesboek vindt. Gebruik deze lijst

alleen na het maken van de les.

 

U zult ontdekken, dat dit geen nieuwe leer is maar het pure woord van God.

Lees daarom de aangegeven teksten zorgvuldig en biddend door. Voor u de les

begint, spreek dan met uw hemelse Schepper en vraag Hem om Zijn

openbaringen door Zijn woord aan u te tonen.

Bid altijd in de Naam van de Here Jezus. 'En wat gij ook vraagt in Mijn naam, ik

zal het doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Indien gij Mij iets vraagt in Mijn (Jezus) naam, Ik zal het doen. Joh.14:13.

 

In deze eerste les over "overwinningsleven" gaan wij eerst naar de basis voor

zo'n leven. Wij moeten dan de principes die de Here Jezus heeft gegeven in Zijn

woord, de Bijbel, onderzoeken. Na deze basis gelegd te hebben zullen wij dan

stap voor stap verder gaan, want zonder goed fundament is het onmogelijk een

'onwankelbaar' leven met God te hebben. Onwankelbaar leven begint bij

JEZUS CHRISTUS en ZIJN WOORD DE BIJBEL, omdat Hij eeuwig is.

Hij is het begin en het einde, Hij is de ONTWERPER en GEVER van het LEVEN in

vrede met God.

 

 

vragen

 

1. Wat is de wil van God voor uw leven volgens 2 Petrus 3:9? …………………....

    ................................................................................................................

2. Wat is het doel waarvoor de Here Jezus naar de aarde kwam?

    Volgens Matteüs 18: 11? ……………………………………………………………

    Volgens Lucas 19: 1 O?  ……………………………………………………………

    Volgens Hebreeën 2: 14-15?  ………………………………………………………

3. In Hebreeën 2:15 wordt gesproken over angst voor de dood.

    Waar houdt volgens 1 Johannes  4:18 angst en vrees verband mee?

    ...........………………………………………………………………………………….

4. En wat is de oorzaak van de geestelijke dood waardoor wij gescheiden leven

    van God?  Efeziërs 2: 1-5. Jesaja 59: 1-2, Ezechiël 18:20 

    …………………………………………………………………………………….........

5.  Als zonde scheiding brengt tussen God de Schepper van alle leven en van

     onszelf en als zonde  doorzaak is van angst, vrees en dood, wie kan ons

    hier dan van verlossen en helpen om over de zonden te heersen en tot eer van

    God in vrede met hem te leven? Titus 2: 11-14

     …………………………………………………………………………………………………...

 

    En in 1 Kor.10:13?  ……………………………………………………………………

6. Waar wordt volgens Paulus de strijd tussen leven met God en de dood door

    zonde gevoerd? Rom.7:23,8:1-8  ..................................................................

    Waar volgens Matt. 15:19?  ……………………...............................................

 

7. In Rom.7:24 roept Paulus het uit "Wie zal mij verlossen!" Dan in vers 25 geeft

    hij zelf het  antwoord. Wie? …………………………………………………………..

 

8. In vraag 1 zagen we reeds wat Gods wil is voor u. Wat zegt Romeinen 8:1 ?

    ……………………………………………………………………………………………

 

9. En wat deed God voor u volgens vers 32?  …………………………………………

 

10. En wat belooft Hij in vers 32? ………………………………………………………

11. En wat belooft Hij in Joh.3: 16? ……………………………………………………

12. In Joh.2: 1-11 had men een probleem. Wat zei de moeder van Jezus dat zij

     moesten doen om  U IT de problemen te komen? Joh.2:5  ..……………………

     ..........................................................…………………………………………...

13. Wat zegt Jezus in Matt.11:28?  .…………………………………………………...

      .......................................................................................……………………

Welke uitnodiging doet Jezus in Joh.7:37?  ………………………………………

………………………………………………………………………………………….

14.Welke oproep deed Jozua? Jozua 24: 15  ..……………………………………

       ................................................................................................................

 15. Welke oproep deed de Heilige Geest door Petrus in Hand.3:19?      

       …………………………………………………………..……………………………….

16. Op wie wijst Petrus in Hand.4:12?  …………………………………………………..

17. Wie is volgens Paulus de enige middelaar die onze gebroken relatie met God

      weer kan herstellen? 1 Timotheüs 2:5.  ..……………………………………………

      18. God heeft dus in de Here Jezus Christus een duidelijke uitweg uit het door de

            zonde (ongeloof, rebellie, enz.) dode leven aangewezen. Toch heeft de mens

            telkens weer geprobeerd langs eigen gekozen wegen terug te komen in relatie

            met zijn Schepper, God. God echter verwerpt al deze wankele maaksels

            omdat Hij u lief heeft en Hij wil dat u met Hem in waarheid LEEFT.

      Wat zegt Jesaja 46:5-7 en Psalm 115:1-8?  ………………………………………

     …………………………………………………………………………………………… 

     Maar als goede werken (die op zichzelf goed zijn), beelden en foto's, een goede

     moraal, religie enz. Ons niet kunnen redden en beschermen, wie kan dat dan

     wel volgens Psalm 115:8-18?  …………………………..……………………………

     en in Joh.6:40, Matt.18:11?  ………………………………………………………… 

 

19. Wat zegt 1 Petrus 1: 18, 19? ..………………………………………………………

     .............................................................................................……………….

 

       20. Door de eigen gekozen middelaars (werken, beelden en afbeeldingen van

             mensen enz.) wordt  Christus OPNIEUW  verworpenen gekruisigd. Als iemand

             daar een duidelijk besef over heeft gekregen, en de weg tot redding door Jezus

            Christus heeft gehoord, wat moet hij/zij dan doen?

            Handelingen 2:37-38. ……………………………………………………………………

            ....................................................................................................................

 

21.       Door de volgende stappen te lezen, te geloven (= aannemen) en er naar te

            handelen kunt u op  de door God aangewezen weg OPNIEUW GEBOREN

            worden als een kind van de levende God.

            Met zekerheid van eeuwig leven en vergeving van al uw zonden. Een NIEUW

            BEGIN door de HERE JEZUS CHRISTUS.

     

22. God zelf biedt ons door het offer van Zijn Zoon redding aan. Wat moeten wij

     doen om die redding en dat eeuwige leven te ontvangen Joh.3: 16 ?  ..……………

      …………………………………………………………………………………………….

 

23. Wat mag u doen volgens Joh.1: 12?  .…………………………………………………

24. Als u de Here Jezus Christus aangenomen heeft als uw persoonlijke verlosser

     en Heer, wat mag u dan zeker weten dat u bent? Joh.1: 12  ………………………

25. Wat kunt u als kind van God niet meer doen. 1 Joh.1:6 ?  …………………………

26. Wanneer ontvangt u vergeving? 1 Joh.1 :9.  ………………………………………….

      ……………………………………………………………………………………………..

 

27. Welke tweede stap noemt de Bijbel om te doen na het aannemen van de Here

    Jezus en het belijden van onze zonden? Marcus 16: 16, Hand.2:38, 8:35-38

    Matt.3:6, 28: 19.  ………………………………………………………………………….

28. Jezus heeft gezegd: Joh.10:9 ?  ……………………………………………………….

      En in Joh.8:31-32 ? ………………………………………………………………………

      .....................................................................................................................

      En in Joh.10:10 ?  …………………………………………………………………………

      ......................................................................................................................

29. Rom.1 0: 13 zegt?  …………………………………………………………………………

30. Gods verlossing en genade is dus voor allen die de door Hem zelf aangewezen weg

     willen gaan en hem aanroepen. Heeft u de Here Jezus aangenomen? ja / nee  ………

      Wat gebeurde er toen u Hem aannam?  ………………………………………………….

      ………………………………………………………………………………………………… 

31. Zo ja, wat kunt u dan nu met zekerheid voor u zelf zeggen? 1.Joh.5: 12, 13. …………

      …………………………………………………………………………………………………. 

 

           DE HERE JEZUS IS DUS DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN. HIJ ZEI:

                       "NIEMAND KOMT TOT DE VADER DAN DOOR MIJ".

       WIJ ONTVANGEN VERGEVING VAN ZONDEN, EEUWIGE VREDE MET GOD DE

                VADER DOOR JEZUS CHRISTUS, DIE ZICHZELF GAF OP HET KRUIS,

          STIERF VOOR ONZE ZONDEN EN ZIEKTEN, NA DRIE DAGEN STOND HIJ OP

                     UIT DE DOOD EN LEEFT. DIT OPSTAN­DINGSLEVEN DAT HIJ

                 DOOR ZIJN OFFER OP GOLGOTHA VERWIERF IS OOK VOOR U!!

 

Voordat u volgende week aan les 2 begint, leest u dan eerst: "de brief van Paulus aan de

Kolossenzen"

 

Ga nu naar de antwoorden pagina in menu 2 submenu 10 en

controleer en corrigeer uw antwoorden.

VOOR LES 2 GA NAAR SUBMENU 2 VAN MENU 2