Nehemia les 1

         NEHEMIA

                                                       Deel 1

Door: Hans Hofman

Introductie: Het boek Nehemia is in de Hebreeuwse tekst een deel van het

boek Ezra. Het vertelt ons de verdere geschiedenis van de terugkomst van

het Joodse volk uit de ballingschap. Nehemia kwam in 445 voor Christus

naar Jeruzalem, bijna 100 jaar na de terugkomst van het eerste deel van de

teruggekeerden. (538 v chr.

Deze eerder teruggekeerden herbouwden het altaar, herstelde de offerdienst,

en begonnen enthousiast de tempel te herbouwen.

Maar zij werden daar 18 jaar in belemmerd door de vijanden uit het noorden.

Maar in 520 v Chr. Deden zij een beroep op Darius de koning van Persië en

werd het mogelijk de herbouw van de tempel te hervatten. In 516 v Chr.

kwam de tempel gereed.

61 jaar later kwam Nehemia naar Jeruzalem. Gemachtigd door koning

Artachsasta om dienstbaar te zijn als gouverneur, repareerde Nehemia de muren

van Jeruzalem…

(Intro uit de: Amplified Bible)

 

Nehemia kenmerkt zich als een aan God toegewijd man. Dit word duidelijk

zichtbaar als je zijn geschiedenis in het boek Nehemia leest.

Een duidelijk voorbeeld zien we waneer hij in gesprek is met de koning.

“en de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik (Nehemia) tot de

God des hemels. En ook zeide ik tot de koning: Dat gij, indien het u goeddunkt en

indien uw knecht welgevallig is, mij zendt naar Juda,…”

In dit gesprek zien we een duidelijk  voorbeeld van uit welke positie Nehemia

tegenover de koning staat. Zijn bijna natuurlijke relatie met God komt in heel

zijn leven, werken en spreken tot uiting.

Vanuit een naar geestelijke volwassenheid gegroeid leven (en het werken aan het

hof van de koning) wordt in Nehemia, ook een stabiel, ondernemer en leider

zichtbaar.

Kenmerken, vruchten die ook bij de nieuwtestamentische christen en dus de

gemeente van Christus horen want: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een

KONKLIJK PRIESTERSCHAP, EEN HEILIGE NATIE,…” 1.Petrus 2:9.

Uitgekozen door God, aangesteld als koninklijk priester door God en geheiligd

in Jezus Christus voor de dienst aan God.

In deze serie wil ik samen met u een aantal personen zoals bvb de Here Jezus

naast Nehemia plaatsen, zodat wij vanuit zowel het oude- als het nieuwtestament

leren tot volkomenheid te groeien in onze relatie met Jezus en de Vader.

VRAGEN:

GODS VOLK / GEMEENTE 

1.  Gods volk? Heilige natie? Wie behoren daar toe volgens Hand.2:41-47

     ………………………………………………………………………………….

2.  Waar hielden deze mensen zich naast hun dagelijks werk mee bezig       

     volgens Hand. 2:42

                                    …………………………………………………………..

3.  Welke kenmerken waren in de eerste gemeente zichtbaar:

   

     Welke 2 in Hand.4:32  .....…………………………………………………..

     Welke 2 in 4 vers 33  ………………………………………………………..

     Welke in 4 vers  35 …………………………………………………………..

4.  Welke twee duidelijke kenmerken zien we in 1 Tess. 1:1-10 en met

     name in vers 9 en 10 ?                

     ……………..…………………………………………………………………..

5.  We zagen al hoe de eerste gemeente bijeen kwam om samen te bidden,… Zij

     bleven ook volharden bij het onderwijs en leerden dus ook uit Gods woord wat

     is bidden, hoe kan en mag ik bidden. Ook over de het verband tussen de juiste

     motivatie en de oorzaken van wel en niet verhoorde gebeden enz.. Er was een

     heilig respect voor God (geen angst) en de Heilige Geest kon een machtig werk

     doen in die gemeente. Redding van zielen, genezingen, gemeentegroei in

     kennis en in aantal.

    

HOE BIDDEN

God heeft ons niet tot bedelaars geroepen waneer wij bidden.

Bidden tot God is praten met je hemelse Vader. In onze gebeden hoeven wij dus

niet achter iedere zin vader, Jezus of God te zeggen, dat doe je in gesprek met je

eigen aardse vader ook niet. In een goede relatie, een relatie die op dagelijkse

gemeenschap is gebouwd, kun je vrijuit spreken. Zonder omhaal van woorden,

concreet  en in het volle vertrouwen dat God een beloner is voor wie Hem met zijn

/haar hele hart liefheeft en Hem vanuit die gezindheid zoekt.

6.  Hoe moeten we bidden volgens: Hebr. 11:6 ……………………………..

    

     Hoe volgens: 1.Joh.3:21-23 ………………………………………………..

A. In geloof Hebr.11:6 …………….

B. Geloof is Hebr. 11:1 ………………………………………………………….

C. Geloof als voorwaarde voor verhoring. 1.Joh.3:22-23……….

D.  Een hart dat recht voor God staat als voorwaarde voor verhoring. 3:21

E.  God is de verhoorder / gever en is dus de enige  rechthebbende om     

      een voorwaarde te stellen.

          “Overgave  –  geloofsvertrouwen  -  verwachting”.

    

Een relatie / de samenbindende factor is geloofs-vertrouwen in God.

WAT IS NOOD

Dit is natuurlijk een onbeschrijfelijk breed begrip. Maar, niet onbelangrijk om er een

tipje van op te lichten. Het kan onze blik verruimen en de noodzaak van training en

bijbelkennis tonen om als een discipel van Jezus Christus goed bewapend aan het

front te staan. Ook kan zo’n blik verruiming een stimulans zijn om te gaan doen wat

je hand vind om te doen.

Biddend, onderzoekend naar de wil van God voor jou leven, voor de juiste plek (doel),

de juiste tijd, en de juiste voorbereidende training. Onze Koning en Heer wil het je

allemaal duidelijk maken. Je zult het zien als je, je ogen er voor open zet.  Hij heeft

de eerste stappen gezet, Hij wacht tot jij de volgende zet.

Zo is het wandellen met God.

Note: Onderzoeken / orienteren kun je doen door zendingsnieuwsbladen te lezen

en je biddend de vraag stellen: In welke taak, en waar wil de Heer mij inzetten?

Stel je zelf de vraag: is het zendingsgebied rondom mij de plek waar in God mij wil

gebruiken. En hoe? Enz.

Lees Lucas 21:8-19 en zie de enorme gevarieerdheid van nood waarmee wij zowel

in de wereld als in de gemeente geconfronteerd worden.

      

7.  Wat zegt Lucas 14:13-14  over hoe wij met nood om moeten gaan?

     ……………………………………………………………………………….

8.  In Luc.13:10-13 zien we Jezus met gezag spreken. Dit gezag had Hij

     omdat Hij een gezondene was. Iemand met ontvangen autoriteit / 

     gezag dus. Hij sprak bevrijding uit en legde haar de handen op.

    

     Wat deed Jezus in vers 10 ?.................................................................

      Hoe ontdekte Jezus deze gebonden vrouw in vers 12a ………………

9.  Jezus zag haar, Hij was opmerkzaam en bewogen met de nood van

     de mensen die naar Hem kwamen luisteren. In Joh. 20:21 zend de

     Heer Jezus zijn discipelen net zoals de vader Hem gezonden heeft de

     wereld in. Heb jij al gekozen om een daadwerkelijke discipel (leerling /

     volgeling) van Jezus te zijn?

     Waaruit blijkt volgens Joh.8:31 of wij werkelijk discipelen van Jezus 

     zijn? …………………………………………………………………………

In het voorgaande hebben we over drie dingen iets gezien:

GODS GEMEENTE  -  NOOD  -  BIDDEN IN GELOOF

Nood kan op verschillende manieren op onze weg komen:

A. ontvangen informatie via: oudste of andere leiding gevende

B.        ,,                 ,,       via: persoon zelf

C.        ,,                 ,,       via: een openbaring van de Heilige Geest

D.        ,,                 ,,       via: zien

A  Nehemia ontving de informatie over de nood van zijn volk via een

     broer en enkele mannen die met zijn broer mee kwamen. Neh.1:1-3

B  HOE reageerde Nehemia ? Neh. 1:4-5 Nehemia werd bewogen en

    ging ………………………………………………………………………….

Note:  Hij  ging dus niet direct rennen of vingerwijzend roepen. “geen     

       slagen in de lucht dus”  Maar hij ging direct naar de gever van het

       leven, de God des hemels.

C   Nehemia bad CONCREET (doelgericht) en zonder compromissen

      Neh.1:5.   Vergelijk: Filip.3:14,  Matt.18:11, Luc.19:10, 1.Pet.2:9. 

Note: Gericht bidden op grond van Gods woord en beloften.

        Dus niet om de menselijke emotie gerust te stellen. Bidden op

      grond van Gods woord betekend bidden naar Gods wil zodat Hij tot

       Zijn doel komt en verheerlijkt word in en door ons heen. Verg. Joh.17:4

D  Nehemia heiligde zich voor God Neh. 1:6-7

     Belijden van zonden. Persoonlijke zonden, zonden van familie en

     voorgeslacht en van het volk waar Nehemia bij hoort.

     Nehemia heiligde zich voor het aangezicht van God VOOR hij de

     enorme klus kon gaan klaren.

Note:  Lezen: 1.Joh. 1:5-7, 9 vergelijk met: Hebreeen 9:14a.

         Het doel van deze reiniging lezen we in  Hebr. 9:14b.

         Voor de verhoring van onze gebeden. Voor het ontvangen van Gods leiding

        (zonder misleidende invloeden via de deurtjes van onbeleden zonden). Is om

        Gods medearbeiders (1.Cor. 3:9) te kunnen zijn. God is Heilig, Hij is licht en

        kan geen gemeenschap hebben met duisternis. Dat wat de verspreiding van

        het licht (het getuigenis van God door ons leven heen) belemmert, moet  uit

        ons leven weg.

         Nehemia geeft ons hier in een krachtig getuigenis en een praktische

         les mee. Al eerder in de les lazen wij 1.Joh. 3:21-23. vergelijk ook deze

         verzen met het voorgaande.

E   Nehemia herinnerd God in zijn gebeden aan Gods woorden, Ver-  

      bonden / afspraken met zijn volk. Gods eigen afspraken. (Neh.1:5,8 )

F   Nehemia beleid wie zij in God en door Gods verlossing zijn. Nehemia

      neemt hierdoor duidelijk “positie” in.

Strategie in geestelijke strijd: 1. Weet wie jou verlosser is

       ,,        ,         ,,            ,,    2. Weet wie je bent in Christus

       ,,        ,         ,,            ,,    3. Sta op (leef uit) Gods (woord) beloften

       ,,        ,         ,,            ,,    4. Heb een concreet doel voor ogen en werk 

                                                   daar aan.

Naar: Nehemia les 2      BEZOEK OOK DE FOTO  PAGINA GODS GLORIE